Posts Tagged ‘veronkierto’

Terveyttä” kaupan!

tiistai, marraskuu 11th, 2014

Kokoo­muk­sen ja RKP:n suun­nasta on sote -rat­kai­sun tii­moilta esi­tetty suo­ria vaa­ti­muk­sia yksi­tyi­sen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon parem­masta huo­mioi­mi­sesta. Mm. Kimmo Sasi, Carl Haglund  ja Laura Räty ovat olleet asiassa aktiivisia.

Äsket­täin Salossa pal­jas­tui, että yksi­tyi­sen van­hus­ten­hoi­to­fir­man omis­ta­jaa epäil­lään vah­voin perus­tein asiak­kaansa mur­hasta, motii­vina tämän omai­suu­den kaval­ta­mi­sen peittely.

Tuore uutinen Hel­sin­gissa huu­me­re­sep­tejä ilman kyse­lyitä ja ilman kuit­tia tapah­tu­neista mak­susta kir­joit­ta­van yksi­tyi­sen “ter­veys­a­se­man” toi­min­nasta edus­taa samaa kate­go­riaa: Ahneus on ainoa kan­tava motiivi toiminnalle.

Saman­suun­tai­sia uuti­sia kan­tau­tuu sään­nöl­li­sesti val­ta­kun­nal­lis­ten van­hus­ten “hoi­va­koti” -bis­nestä pyö­rit­tä­vien fir­mo­jen suunnalta.

Val­ta­kun­nal­li­set ter­veys­yri­tyk­set ovat jää­neet tois­tu­vasti kiinni euroop­pa­lais­ten vero­pa­ra­tii­sien hyväk­si­käy­töstä vero­jen minimointitarkoituksessa.

Täl­lai­se­nako sote­kaa­ta­jien puu­ha­mie­het ja -nai­set näke­vät suo­ma­lai­sen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon tulevaisuuden?