Avainsana-arkisto: mielipideohjaus

Liberaalia arvovalintavaikuttamista

Hel­sin­gin Sano­mat syn­tyi v. 1889 puh­taasti hel­sin­ki­läis­ten uutis­leh­deksi. Se pyr­kii nykyi­sestä val­ta­kun­nal­li­sesta paa­lu­pai­kas­taan huo­li­matta sin­nik­käästi edel­leen var­je­le­maan myös pai­kal­lis­leh­den ima­go­aan. Leh­den perus­ta­ja­su­vun vii­mei­nen pää­toi­mit­taja Aatos Erkko toi­voi v. 2006 leh­den “jat­ka­van libe­raa­lilla lin­jal­laan.” Sana “libe­raali” tar­koit­taa sekä vapaa­mie­li­syyttä että mark­ki­na­li­be­ra­lis­mia. … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media | Avainsanoina , , , , , , , , | Jätä kommentti

Myös äänestäjät puoluekuri -logiikan piiriin?

Kir­joi­tan tätä vaa­li­päi­vän aamuna 22.1.2012. Noin 12 tun­nin kulut­tua tie­dämme, miten vaa­lissa kävi. Näitä vaa­leja voi­daan tar­kas­tella ensim­mäi­sinä todel­li­sina  gal­lup -vaa­leina, koska vaa­li­kam­pan­join­tia on kehys­tä­nyt vii­koit­tais­ten, lop­pusuo­ralla jopa päi­vit­täis­ten gal­lup -kyse­ly­jen esit­tely mediassa. Ehdok­kaat itse ovat kri­ti­soi­neet mediaa siitä, että … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Journalistit Idols -raatina

Kuka Suo­messa nyky­ään arvioi media­väen työn jäl­keä, moraa­lia ja vai­kut­ti­mia? Ei aina­kaan kol­leega, joka ei tun­ne­tusti kave­rin sil­mää noki. Vaikka meillä Suo­messa on ylei­sesti ottaen toi­min­ta­mo­raa­lil­taan terve leh­distö, niin siitä huo­li­matta sil­mään pis­tää tämä: Osa toi­mit­ta­jista ottaa itsel­leen kenen­kään pyy­tä­mättä erään­lai­sen … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti