Posts Tagged ‘mäntsälä’

Mäntsälä, konsulttien raha-automaatti?

lauantai, marraskuu 23rd, 2013

Seu­raa­vien kuu­den vuo­den aikana Mänt­sä­lällä on edessä mit­ta­vat inves­toin­nit. Pel­käs­tään kiin­teis­töi­hin tul­laan vuo­teen 2020 men­nessä sijoit­ta­maan 50 milj. €. Summa on sitä luok­kaa, että kun­nan on pakko etsiä uusia rahoi­tus­mal­leja tuon kai­ken toteut­ta­mi­seen. On kui­ten­kin enem­män kuin häm­mäs­tyt­tä­vää, että koko tuon kiin­teis­tö­mas­san tuot­ta­mi­seen liit­tyvä rahoi­tuk­sel­li­nen, tek­ni­nen, vero­tuk­sel­li­nen ja juri­di­nen asian­tun­te­mus aio­taan ostaa konsulttipalveluna.

Kon­sult­tien koko­nais­las­ku­tuk­sen lop­pusumma sel­viää vasta vuonna 2020. Eikä vält­tä­mättä edes sil­loin, koska 2/3 -osaa inves­toin­neista aio­taan toteut­taa nk. elin­kaa­ri­mal­lilla, mikä sinänsä on vii­sasta. Se tar­koit­taa käy­tän­nössä suun­nil­leen sitä, että jo tar­jous­pyyn­tö­vai­heessa urak­ka­tar­jouk­sen jät­tävä yri­tys sitou­tuu vas­taa­maan koh­teen korjaus- ja huol­to­kus­tan­nuk­sista sovi­tun mää­rä­ajan. Jos peri­aa­tetta voi­daan sovel­taa myös sanee­raus­koh­tei­siin, väl­tyt­täi­siin esim. Ehn­roo­sin kal­tai­silta talou­del­li­silta pai­na­jai­silta. Edel­lyt­täen tie­tysti, että raken­ta­ja­firma pysyy pys­tyssä tai aina­kin, että sen vas­tuu­va­kuu­tuk­set on hoi­dettu asianmukaisesti.

 50.000.000 euron inves­toin­tien kon­sult­ti­työnä hoi­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sista voi esit­tää vain vil­lejä arvauk­sia. Muita kuin arvauk­sia ei liene luvas­sa­kaan, koska asiaa ei aina­kaan tässä vai­heessa ole sel­vi­tetty tästä näkö­kul­masta. Ja kuka sen sel­vi­tyk­sen tekisi? Jokin konsulttiko...?

Tässä tilan­teessa kun­nan tulisi uskal­taa pal­kata aina­kin yksi riit­tä­vän kou­lu­tettu ja koke­nut juristi hoi­ta­maan edessä ole­vien jätti-investointien kil­pai­lu­tusta, rahoi­tusta ja juri­di­sia kou­ke­roita. Toden­nä­köi­sesti täl­lai­nen joh­don käy­tet­tä­vissä oleva asian­tun­te­mus estäisi edes osit­tain kun­nan muut­tu­mista kon­sult­tien raha-automaatiksi.

Voitsä olla?

torstai, kesäkuu 28th, 2012

“Voitsä olla?”, kysy­vät kou­lu­lai­set kave­reil­taan vii­mei­sen oppi­tun­nun jäl­keen. Samaa saa­vat kun­nat kysellä toi­sil­taan nyt, kun nk. kun­ta­kri­tee­rit ovat selvillä.

Hesa­rin verk­ko­si­vuille ilmes­tyi tänään hauska Kun­nan­luoja -peli, jolla voi yhdis­tellä uusi­maa­lai­sia kun­tia ja tut­kia lop­pu­tu­losta hal­li­tuk­sen aset­ta­mien kun­ta­kri­tee­rien näkökulmasta.

Mie­len­kiin­toi­nen havainto on Mänt­sä­län koh­dalla se, että kun­ta­kri­tee­rien aset­ta­mien mini­mie­del­ly­tys­ten (yli 20.000 asu­kasta, alle 20 % elä­ke­läi­siä ja vähin­tään 80% työ­paik­kao­ma­va­rai­suus) näkö­kul­masta kat­sot­tuna Mänt­sälä voisi tehdä hyväk­syt­tä­vän kun­ta­lii­tok­sen vain Hel­sin­gin, Van­taan tai Espoon kanssa… .

Leik­ki­mie­li­syy­des­tään huo­li­matta pelin avulla on helppo todeta eri kom­bi­naa­tioi­den lop­pu­tu­los kri­tee­rien näkö­kul­masta. Puh­taasti nii­den valossa Mänt­sä­län tavoi­tel­luin kump­pani on Hyvin­kää. Sii­hen kun vielä lisä­tään Kark­kila, ollaan jo mel­kein mini­mi­kri­tee­rien kynnyksellä.

Täl­lai­sen yhdis­ty­mi­sen rea­lismi onkin sit­ten toi­nen juttu.