Avainsana-arkisto: mäntsälä

Mäntsälä, konsulttien raha-automaatti?

Seu­raa­vien kuu­den vuo­den aikana Mänt­sä­lällä on edessä mit­ta­vat inves­toin­nit. Pel­käs­tään kiin­teis­töi­hin tul­laan vuo­teen 2020 men­nessä sijoit­ta­maan 50 milj. €. Summa on sitä luok­kaa, että kun­nan on pakko etsiä uusia rahoi­tus­mal­leja tuon kai­ken toteut­ta­mi­seen. On kui­ten­kin enem­män kuin häm­mäs­tyt­tä­vää, että koko … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Voitsä olla?

Voitsä olla?”, kysy­vät kou­lu­lai­set kave­reil­taan vii­mei­sen oppi­tun­nun jäl­keen. Samaa saa­vat kun­nat kysellä toi­sil­taan nyt, kun nk. kun­ta­kri­tee­rit ovat sel­villä. Hesa­rin verk­ko­si­vuille ilmes­tyi tänään hauska Kun­nan­luoja -peli, jolla voi yhdis­tellä uusi­maa­lai­sia kun­tia ja tut­kia lop­pu­tu­losta hal­li­tuk­sen aset­ta­mien kun­ta­kri­tee­rien näkö­kul­masta. Mie­len­kiin­toi­nen havainto … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina , , | Jätä kommentti