Avainsana-arkisto: journalistinen arvovalintavaikuttaminen

Liberaalia arvovalintavaikuttamista

Hel­sin­gin Sano­mat syn­tyi v. 1889 puh­taasti hel­sin­ki­läis­ten uutis­leh­deksi. Se pyr­kii nykyi­sestä val­ta­kun­nal­li­sesta paa­lu­pai­kas­taan huo­li­matta sin­nik­käästi edel­leen var­je­le­maan myös pai­kal­lis­leh­den ima­go­aan. Leh­den perus­ta­ja­su­vun vii­mei­nen pää­toi­mit­taja Aatos Erkko toi­voi v. 2006 leh­den “jat­ka­van libe­raa­lilla lin­jal­laan.” Sana “libe­raali” tar­koit­taa sekä vapaa­mie­li­syyttä että mark­ki­na­li­be­ra­lis­mia. … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media | Avainsanoina , , , , , , , , | Jätä kommentti

Annetaanko tyhjien tynnyreiden kumista?

Media val­mis­tau­tuu taas ker­ran vaa­li­ra­por­toin­tiinsa. Hesa­rin 31.1 pää­kir­joi­tus “Nel­jän suu­ren puo­lu­een puo­lue­joh­ta­jien tyy­lie­rot alka­vat näkyä” ei seu­ran­nan laa­dun suh­teen pal­joa lupaa. Ollaanko taas valit­se­massa se hel­poin tie kes­kit­ty­mällä puo­lue­joh­ta­jien hen­ki­lö­koh­tai­siin omi­nai­suuk­siin ja sii­hen, miten he toi­mit­ta­jien mie­lestä sel­viy­ty­vät mediassa? Nämä … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Todellisten motiivien piilottelu - maan tapako?

Tar­koi­tuk­sel­lista vai­kut­ta­mis­yri­tystä tois­ten ihmis­ten mie­li­pi­tei­siin kut­su­taan pro­pa­gan­daksi. Ilmai­sua käyt­tää yleensä oikeis­to­me­dia puhues­saan vasem­mis­to­lai­seksi mää­rit­te­le­mäs­tään vai­kut­ta­mis­yri­tyk­sestä. Oikeis­to­lai­dan eräälle vai­kut­ta­mis­muo­dolle antoi nimen lii­ke­mies Kyösti Kak­ko­nen, kun hän kut­sui Keskusta- ja Kokoo­mus­puo­lueille ennen vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­leja anta­mi­aan avus­tuk­sia “rahal­li­seksi arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­seksi”. Termi on oikea … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media, Talous | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Sanomatalo evästää perustuslakivaliokuntaa

Var­mana poliit­ti­sen syk­syn alka­mi­sen merk­kinä voi­daan pitää sitä, kun Ilta­sa­no­mat ryh­tyy poh­jus­ta­maan suo­ma­lais­ten mie­li­pi­teitä pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sien vähen­tä­mi­sen suun­taan. Lakia­loi­tetta aiheesta val­mis­tel­ta­neen edus­kun­nassa pian. Pe 29.8 lehti kysyy aukea­man otsi­kolla “Kuka heistä joh­taa?” Alla on kuva Van­ha­sesta, Stub­bista ja Halo­sesta. Lehti pyr­kii … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti