Posts Tagged ‘journalismi’

Journalistit Idols -raatina

keskiviikko, lokakuu 15th, 2008

Kuka Suo­messa nyky­ään arvioi media­väen työn jäl­keä, moraa­lia ja vai­kut­ti­mia? Ei aina­kaan kol­leega, joka ei tun­ne­tusti kave­rin sil­mää noki. Vaikka meillä Suo­messa on ylei­sesti ottaen toi­min­ta­mo­raa­lil­taan terve leh­distö, niin siitä huo­li­matta sil­mään pis­tää tämä:

Osa toi­mit­ta­jista ottaa itsel­leen kenen­kään pyy­tä­mättä erään­lai­sen ihmi­sar­vioin­nin yli­tuo­ma­rin roolin.

Eri­tyi­sen usein näin käy urhei­lun ja poli­tii­kan toi­mit­ta­jien kanssa. Jokai­nen urhei­lusi­vuja lukeva näkee, miten erin­omai­sen vii­saita urhei­lu­toi­mit­ta­jat ovat sil­loin, kun esim. maa­jouk­kuei­den val­men­ta­jia tai pelaa­jia vali­taan. He anta­vat ihan ilmai­seksi hip­pusia omasta yli­ver­tai­sesta vii­sau­des­taan luki­joi­den ja päät­tä­jien käyt­töön ja ker­to­vat keitä eri pai­koille tulisi valita. Ja he tie­tä­vät aina ensim­mäi­senä, ketkä lii­ga­val­men­ta­jat juuri nyt ovat lii­pai­si­mella huo­nosti men­nei­den pelien takia. Eivätkä he ujos­tele infor­moida lopa­ri­lis­tas­taan suo­raan asian­omaista val­men­ta­jaa. Toi­min­ta­malli on tämä: Ensin kir­joi­te­taan juttu leh­teen, jossa uumoil­laan tie­tyn val­men­ta­jan pal­lin huo­ju­van. Seu­raa­vana päi­vänä asiaa tie­dus­tel­laan asian­omai­selta itsel­tään ja muo­toil­laan että “leh­dissä on kir­joi­tettu mah­dol­li­sista pot­kuis­tanne, miten kommentoitte”?

Poli­tii­kan puo­lella jot­kut toi­mit­ta­jat käyt­täy­ty­vät avoi­mesti kuin oli­si­vat Idols -tuo­ma­reita. Jot­kut kes­kit­ty­vät kir­joit­ta­maan lähes pel­käs­tään siitä, mitä muut kir­joit­ta­vat. Poli­tii­kan toi­mi­joille jae­taan tyyli-, karisma- jne. pis­teitä. Sitaat­teja Antti Miet­ti­sen jutusta HS:n  talous­si­vuilla (151008) brit­tien pää­mi­nis­teri Gor­don Brownista:

    • ...kun hän astuu sisään ...ollaan edel­leen tuke­vasti karis­ma­va­paalla vyöhykkeellä”
    • Nyt maa­il­man leh­dissä häntä kut­su­taan supersankariksi...
    • Brown haluaa -ei enem­pää eikä vähempää- uudis­taa mail­man talousjärjestelmän.
    • ...krii­sin kes­kellä ei kai­vata kan­san­vil­lit­si­jää vaan talousgurua...sellainen Brow­nista näyt­tää ulko­maa­lais­ten (toi­mit­ta­jien) sil­missä tulleen.
    • ...toi­mit­taja toi­sensa jäl­keen kysyy, miltä tun­tuu olla sankari.

Sinänsä haus­kasti kir­joi­te­tussa talous­ju­tus­saan toi­mit­taja tulee use­aan ottee­seen vii­tan­neeksi sii­hen, miten muu media­väki herra Brow­niin suh­tau­tuu. Ja näin­hän media­väki lait­taa poli­tii­kan toi­mi­joita omiin loke­roi­hinsa, joista hei­dän on turha yrit­tää rim­puilla pois. Ker­ran karis­ma­va­paaksi tai muu­ten luon­ne­vi­kai­seksi luon­neh­dittu ei lei­mas­taan pääse vaikka pääl­lään sei­soisi. (median värit­tö­mäksi luon­neh­tima Antti Kal­lio­mäki  totesi aikoi­naan “jos sei­soi­sin pääl­läni, todet­tai­siin vain, että kat­so­kaa miten värit­tö­mästi hän sei­soo pääl­lään”. Onko jour­na­lis­teilla tässä bes­serwis­ser -manias­saan muuta motii­via kuin vain viih­dyt­tää itse­ään ja kol­lee­goi­taan? Ehkä ei. He tule­vat näin kui­ten­kin tah­to­mat­taan mark­ki­noi­neeksi aja­tusta, että tär­keää ei ole se, mitä kon­kreet­ti­sesti teet tai miten asiat oikeasti ovat. Vain se on tär­keää, miltä asiat saa­daan näyttämään.

Ja näin­hän ei oikeassa elä­mässä ole.