Avainsana-arkisto: itsesensuuri

Liberaalia arvovalintavaikuttamista

Hel­sin­gin Sano­mat syn­tyi v. 1889 puh­taasti hel­sin­ki­läis­ten uutis­leh­deksi. Se pyr­kii nykyi­sestä val­ta­kun­nal­li­sesta paa­lu­pai­kas­taan huo­li­matta sin­nik­käästi edel­leen var­je­le­maan myös pai­kal­lis­leh­den ima­go­aan. Leh­den perus­ta­ja­su­vun vii­mei­nen pää­toi­mit­taja Aatos Erkko toi­voi v. 2006 leh­den “jat­ka­van libe­raa­lilla lin­jal­laan.” Sana “libe­raali” tar­koit­taa sekä vapaa­mie­li­syyttä että mark­ki­na­li­be­ra­lis­mia. … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media | Avainsanoina , , , , , , , , | Jätä kommentti

Tähän saakka, mutta ei pidemmälle!

Usein tulee mie­tit­tyä, miten jour­na­listi käy­tän­nössä sovit­taa toi­mit­ta­jan moraa­linsa työ­nan­ta­jansa jul­ki­lausut­tui­hin tai -lausu­mat­to­miin kir­joit­ta­mi­sen vapau­den rajoi­hin. Sel­vem­min sanot­tuna itse­sen­suu­riin. Laa­tu­leh­det, kuten Hesari, tapaa sal­lia toi­mit­ta­jiensa jou­kossa myös ns. oman­tun­non ääniä sovel­ta­mansa ylei­sen ideo­lo­gi­sen eetok­sen lomassa. Hesa­rilla tämä ylei­nen koko toi­min­taa … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Avainsanoina , , , , , , , , | 1 kommentti