Kenen leipää syöt, sen ...


Antti Rin­teen
hal­li­tus­oh­jel­man jul­kis­ta­mi­sen 6.6.2019 jäl­kei­nen uuti­sointi on tar­jon­nut har­vi­nai­sen otol­li­sen maa­pe­rän maamme media­ta­lo­jen poliit­tis­ten agen­do­jen tut­ki­mi­seen.   

Poik­kea­van tästä hal­li­tuk­sesta tekee se, että poliit­ti­sesta lähi­his­to­rias­tamme ei löydy hal­li­tus­ko­koon­pa­noa, johon oli­si­vat kuu­lu­neet molem­mat vasem­mis­to­puo­lu­eet ja vih­reät mutta ei Kokoomusta.

Kokoo­muk­sella on perin­tei­sesti ollut yrittäjä- ja omis­ta­ja­pii­reissä eri­tyis­a­sema.
Oy-muotoisina toi­mi­joina media­ta­loilla on sisä­syn­tyi­nen pyr­ki­mys tukea yrit­tä­mi­sen  edel­ly­tyk­siä edis­tä­vää poli­tiik­kaa. Kun sen lisäksi pää­osa lii­ke­vaih­dosta tulee ilmoi­tus­tu­lo­jen muo­dossa toi­silta yri­tyk­siltä, on yhtei­siä int­res­sejä niin pal­jon, ettei ”oman” puo­lu­een puut­tu­mi­nen hal­li­tuk­sesta voi olla vai­kut­ta­matta uuti­sai­hei­den vali­koi­tu­mi­seen, näkö­kul­miin, pai­no­tuk­siin ja klik­ki­jour­na­lis­min yti­meen: Otsikointiin.

Alle on lin­ki­tetty joi­ta­kin media­ta­loja suu­rim­pine omis­ta­ji­neen. Jos ken haluaa itse har­ras­taa pie­ni­muo­toista media­kriit­tistä tut­ki­musta, voi valita halua­mansa median ja suo­rit­taa verk­ko­haun vaik­kapa sanoilla : Rinne, hal­li­tus­oh­jelma, Orpo.
Yli­voi­mai­nen enem­mistö tulok­sista myö­täi­lee ja sitee­raa Orpon kantoja.

Alma Media OYj (mm. Uusi Suomi, Ilta­lehti, Kaup­pa­lehti)
https://www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat

Sanoma OYj (mm. Hesari, Ilta­sa­no­mat, Talous­uu­ti­set)
https://sanoma.com/fi/sijoittajat/osake/suurimmat-osakkeenomistajat/

Ilkka-Yhtymä
https://www.ilkka-yhtyma.fi/Web/Yhtyma/corporate.nsf/pages/2B545C2275E8D630C225758200444C36?opendocument

Kes­ki­suo­ma­lai­nen Oyj
https://www.keskisuomalainen.com/fi/sijoittajalle/suurimmat-osakkeenomistajat/

Verk­ko­uu­ti­set -verk­ko­leh­den omis­taa Kan­sal­li­nen Kokoomus.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Goebbelsin oppeja ammentamassa


”Pro­pa­ganda pitää suun­nata mas­soille ja sen tulee olla ­sävyl­tään kan­san­omaista ja vas­tata älyl­li­seltä tasol­taan vastaanotta­jista yksinkertaisimpia”

Yo.  ohje löy­tyy Adolf Hit­le­rin teok­sesta ”Tais­te­luni”. Perus­suo­ma­lai­sen puo­lu­een EU-vaalikampanja sisäl­tää videoita, joissa tuota ohjetta nou­da­te­taan pil­kun­tar­kasti.
Juuri nyt puo­lu­een agi­taat­to­rit koet­ta­vat tun­kea kaik­kiin mah­dol­li­siin fb-keskusteluryhmiin link­kiä ”Dys­to­pia” -nimi­seen vaa­li­vi­deoon, joka löy­tyy tuolla nimellä Youtubesta.

Hyvällä ammat­ti­tai­dolla lyhy­te­lo­ku­van muo­toon laa­dittu video sisäl­tää mm. seu­raa­via koh­tauk­sia:
Aseis­te­tut liit­to­val­tion polii­sit ryn­nä­köi­vät sau­naansa läm­mit­tä­vän suo­ma­lai­sen hete­ro­mie­hen, joka polt­taa kiu­kaas­saan puuta. Mies rau­doi­te­taan ja vie­dään pois. Muita pai­na­jai­sia ovat mm. herää­mi­nen Suo­meen, jossa Islam on val­tio­nus­konto, herää­mi­nen mie­hen vie­reltä koska EU on kiel­tä­nyt hete­ro­suh­teet... .

Ja sitä rataa.
Jos­sa­kin toi­sessa vii­te­ke­hyk­sessä elo­kuva toi­misi jon­kin­lai­sena huu­mo­riplä­jäyk­senä, mutta tästä Perus­suo­ma­lais­ten kam­pan­jasta on huu­mori kau­kana. 

Kan­sa­lai­sia pelo­tel­laan ammat­ti­tai­dolla val­mis­te­tulla, äärim­mäi­siä yksin­ker­tais­tuk­sia ja suo­ra­nai­sia val­heita sisäl­tä­vällä pro­pa­gan­da­ma­te­ri­aa­lilla äänes­tä­mään nat­siyh­teyk­sis­tään tun­net­tua puoluetta.

Oli­siko suo­ma­lai­sen sivis­ty­neis­tön aika herätä näke­mään, mitä sil­miemme edessä tapah­tuu? 

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: EU, Kotimaa, Yleinen | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Tieto on valtaa - ja rahaa!

”Tieto on val­taa”, loh­kaisi brit­ti­läi­nen lordi-filosofi Francis Bacon jo lähes 500 vuotta sit­ten, eikä totea­muk­sella siis ole uuti­sar­voa. Arvoa sen sijaan on sillä, kuka tie­toa tuot­taa ja hal­lit­see. Tie­to­verk­koi­hin ladat­tiin inter­ne­tin syn­ty­ai­koina pal­jon odo­tuk­sia, joi­den aja­tel­tiin takaa­van kai­kille pää­syn objek­tii­vi­sen tie­don läh­teille. Toi­sin kävi. Tie­dosta tuli sekä kau­pan­käyn­nin että mie­li­pi­de­vai­kut­ta­mi­sen väline. Eikä ihan pie­nistä sum­mista puhuta.

Google sai vuosi sit­ten EU:lta 4,3 mrd euron sakot markkina-aseman vää­rin­käy­töstä.
Google sai vuonna 2012 mil­joo­nan dol­la­rin sakon ran­gais­tuk­sena siitä, että se kiersi käyt­tä­jien yksi­tyi­syys­a­se­tuk­set Applen Safari-selaimella.
Face­book sai EU:lta 110 mil­joo­nan euron sakot annet­tu­aan vää­rää tie­toa ennen Whats’Up -sovel­luk­sen osta­mis­taan.
Yhdys­val­to­jen kan­sal­li­nen kaup­pa­ko­mis­sio FTC on viime vuo­desta alkaen tut­ki­nut Facebook-käyttäjien tie­to­jen jou­tu­mista tie­do­na­na­lyy­siyh­tiö Cam­bridge Ana­ly­ticalle. Tie­toja muun käy­tet­tiin muassa poliit­ti­sen kam­pan­join­nin kes­kit­tä­mi­seen Donald Trum­pin puo­lesta Yhdys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­leissa 2016. On puhuttu usei­den mil­jar­dien sakoista.

Kun siis pelk­kien sak­ko­jen osalta puhu­taan yhteensä jo noin 5 mil­jar­dista, voimme vain kuvi­tella mil­lai­sia lii­ke­voit­toja noilla tie­doilla on tahkottu.

Tieto on siis paitsi val­taa myös rahaa.
Sen lisäksi tie­dolla ohja­taan sitä mitä ihmi­set ajat­te­le­vat.

Glo­baa­lien verk­ko­yh­tiöi­den valta ihmis­ten mie­li­pi­tei­den ohjai­lussa sisäl­tää ris­kejä talou­del­li­sen val­lan­käy­tön lisäksi myös demo­kra­tian näkö­kul­masta.
Demo­kra­tioissa kun äänes­tys­pää­tök­set teh­dään käy­tet­tä­vissä ole­van tie­don varassa.

USA’ssa Face­boo­kin enti­nen työn­te­kijä ehdotti äsket­täin yhtiön pilk­ko­mista. Perus­teena se, että yhtiön mas­sii­vi­nen koko ja valta-asema antaa yhtiötä 60% omis­tuk­sel­laan hal­lit­se­valle Mark Zuc­ken­ber­gille koh­tuut­to­man valta-aseman.

Klas­si­sen libe­ra­lis­min kan­nat­ta­jat hoke­vat mant­rana, että mark­ki­na­ta­lous hoi­taa itse syn­nyt­tä­mänsä ongel­mat. Mutta kun ongel­mia sit­ten ilme­nee, ollaan sillä suun­nalla kovin hil­jaa - tai sit­ten syy­te­tään ongel­mista sääntely-yrityksiä.
Finanssi- ja pank­ki­sek­to­rilla on yhtiöi­den ahneu­den aiheut­ta­mien romah­dus­ten lasku lan­gen­nut veron­mak­sa­jille.
Kun puhu­taan ihmis­ten hen­ki­lö­koh­tai­silla tie­doilla bis­nestä teke­vistä yri­tyk­sistä - joilla samaan aikaan on työ­ka­lut hei­dän mie­li­pi­tei­densä muok­kaa­mi­seen - saat­ta­vat aiheu­tu­vat ongel­mat olla sel­lai­sia, ettei niistä enää sel­vitä sakoilla.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Ihminen ei ole hypotenuusa!

Val­tion­va­rain­mi­nis­teri Pet­teri Orpo häm­mäs­tytti poli­tii­kan, talou­den ja jopa filo­so­fian asian­tun­ti­joita kryp­ti­sella lauseeel­laan ”Ihmi­nen ei ole desi­maali”.
Ihmistä ei voi kut­sua monella muul­la­kaan mate­ma­tii­kan käsit­teellä.
Jos ollaan aivan tark­koja, niin ihmi­nen ei ole myös­kään jako­kulma, hypo­te­nuusa eikä pii.
Ei mikään näistä!

Orpon ajat­telu saat­taa­kin alkuun häm­men­tää kuu­li­jaa, joh­tuen juuri siitä, että se on niin vas­taan­sa­no­mat­to­masti totta. Tark­kaan ottaen maa­ilma on täynnä asioita ja esi­neitä, joita ihmi­nen EI ole.
(Kir­jal­li­suus tosin tun­tee myös vas­tak­kai­sia mie­li­pi­teitä. Väinö Lin­nan Tun­te­mat­to­man soti­laan hahmo, alik. Lah­ti­nen toteaa, että ”ihmi­nen oli alku­jaan kala”. Sota­kirja kun on, niin tuo väite ote­taan kui­ten­kin nopeasti alas ampu­malla alik. Hie­ta­sen toimesta.)

Seu­raa­vaksi Orpo ryh­ty­nee­kin vaa­ti­maan joh­ta­mansa minis­te­riön vir­ka­mie­hiltä desi­maa­lit­to­mia raport­teja. Vain koko­nais­lu­kuja saa käyttää.

Tulemme luke­maan mm. seuraavaa:

”Brut­to­kan­san­tuote kas­voi 2018 yhden ver­ran, työl­li­syy­den kohen­tu­mi­sen ollessa siinä kah­den huja­koilla. Talous­kasvu on yhden kor­villa, mutta saat­taa jopa hup­sah­taa ihan nollaankin”

“Kan­san­edus­ta­jien palk­koja tul­laan tänä vuonna tar­kis­ta­maan. Uuden tie­do­tus­lin­jan mukai­sesti on puhuttu koko­nais­lu­vuista, kaks tai kolme.
Ylös­päin.
Kan­san­edus­ta­jille Hak­ka­rai­nen ja Vähä­mäki tul­laan sau­no­mis­ku­lu­kor­vauk­sia kulu­vana vuonna kor­vaa­man viisi tai kuusi löy­ly­ki­pol­lista vähemmän.”

Sillä ihmi­nen ei ole desimaali.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Talous | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Vanhukset veroja kiertävän ansaintalogiikan pelinappuloina

Espe­riCare -tapaus osoit­taa kai­kessa kar­meu­des­saan sen, mihin suun­taan hoi­va­pal­ve­lut Suo­messa on yksi­tyis­tä­mi­sen myötä muut­tu­neet ja mitä kehi­tystä pm Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen ajama sosiaali- ja ter­vey­suu­dis­tus tulisi vielä kiihdyttämään.

Hen­ki­lös­tä­mää­rät on vedetty mini­miin, kik­kail­laan mää­rä­ai­kai­silla sopi­muk­silla, hoi­to­hen­ki­lös­töön las­ke­taan hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen täyt­tä­mi­seksi lähes jokai­nen, joka ton­tilla liikkuu.

Lähi­hoi­ta­jien ammat­ti­lii­ton Supe­rin hen­ki­löstö ker­too, että mitoi­tuk­sen täyt­tä­mi­seksi työ­lis­toille on jopa kek­sitty nimiä, enti­siä hoi­ta­jia tai meneh­ty­nei­den hen­ki­löi­den nimiä. Tämä kaikki oli enna­koi­ta­vissa kun kun­nat sääs­tö­syistä ryh­tyi­vät kil­pai­lut­ta­maan van­hus­ten asumispalveluja.

Tätä taus­taa vas­ten perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Annika Saa­ri­kon vie­railu Ylessä 28.1. Esperi -tapauk­sen joh­dosta oli köm­pelö yri­tys vähä­tellä ongel­mia. Minis­teri oli sel­västi vaa­ti­nut ja saa­nut toi­mit­ta­jan kysy­myk­set etu­kä­teen, ja vas­tauk­set oli­vat saman­laista suju­vaa litur­giaa kuin edus­kun­nan kyse­ly­tun­neilla. 

Minis­teri näki kehit­tä­mistä vain oma­val­von­nassa - juuri siinä mikä Espe­rin koh­dalla pahi­ten petti! Sanal­la­kaan hän ei puut­tu­nut Val­vi­ran ja Avin vas­tuuseen, vaikka ennak­ko­val­vonta petti totaalisesti.

Val­vi­ran tilin­pää­tök­sen 2016 mukaan esim. rapor­toi­dut vaa­ra­ti­lan­teet oli­vat kol­messa vuo­dessa kas­va­neet 55 %. Vuo­sina 2016-2017 on rapor­toitu 36 kuo­le­maan joh­ta­nutta vaa­ra­ti­lan­netta. Vuo­teen 2015 saakka kuo­le­man­ta­pauk­sia ei rapor­toitu lain­kaan.
Sekä Val­vi­rassa että Avissa on var­masti tah­toa parem­paan val­von­taan.
Hal­li­tuk­sen sääs­tö­tal­koi­den nimissä resurs­seja on kui­ten­kin - yllä­tys yllä­tys - leikattu.

2000 -luvun suo­ma­lais­ten tulisi pitää kunnia-asianaan sitä, että sodan­jäl­kei­sen jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ura­koi­neet suu­ret ikä­luo­kat saa­te­taan vii­mei­sille lepo­si­joil­leen ihmi­sar­voi­sesti.
Näin ei tule tapah­tu­maan, mikäli hei­dät uhra­taan yksi­tyi­sen hoi­va­bis­nek­sen ansain­ta­lo­gii­kan pelinappuloiksi.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Hyödyllisiä idiootteja? Ai me vai?

A-talkissa oli ajan­koh­tai­nen kes­kus­telu face­boo­kista ja muista ”yhtei­söl­li­sistä” verk­ko­pal­ve­luista. Asian­tun­te­vaa ja suo­raa puhetta. 

F-Securen tut­ki­mus­pääl­likkö Mikko Hyp­pö­nen ilmaisi asian sel­keim­min: Pal­ve­lut eivät ole ”ilmai­sia” vaan nii­den käy­tön hin­tana asia­kas luo­vut­taa yri­tyk­sille jat­ku­vasti yhä yksi­tyis­koh­tai­sem­paa tie­toa hen­ki­lö­koh­tai­sesta kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­ses­tään, har­ras­tuk­sis­taan, mat­kus­te­lus­taan jne. Yri­tys käyt­tää tätä tie­toa myy­mällä sitä edel­leen tark­kaan koh­den­net­tua mai­non­taa teke­ville tahoille. 

Osalle ihmi­siä on ihan OK, että kun käy vil­kai­se­massa loma­mat­ka­tar­jon­taa, niin pian sen perään alkaa itses­tään pul­pah­della mat­ka­fir­mo­jen mai­nok­sia työ­pöy­dälle - yllät­täen ja pyy­tä­mättä.
Osalle tulee kiusal­li­nen ole: Tark­kail­laanko minua?

Vaka­vam­pien kysy­mys­ten äärellä ollaan, kun puhu­taan val­tio­ta­son hybri­di­vai­kut­ta­mi­sesta. Laa­ja­mit­tai­nen esi­merkki tästä oli USA:n pre­si­den­tin vaa­lit. Siinä ei suo­raan pyritty ohjaa­maan äänes­tys­käyt­täy­ty­mistä tiet­tyyn suun­taan - päin­vas­toin sitä pyrit­tiin ohjaa­maan yhdestä suun­nasta poispäin... .

Kyl­vet­tiin eri­pu­raa ja kysee­na­lais­tet­tiin äänes­tä­mi­sen mie­lek­kyys yli­pää­tään. Nyt näh­dään tulos: USA on jakau­tu­nut kes­keltä kah­tia! Jakau­tu­nut val­tio on hei­kompi val­tio, mikä oli ope­raa­tion todel­li­nen päämäärä.

Nyt pari kuu­kautta ennen edus­kun­ta­vaa­leja on meillä Suo­mes­sa­kin havait­ta­vissa trendi, joka vähät­te­lee äänes­tä­mi­sen mer­ki­tystä, kysee­na­lais­taa poli­tii­kan moraa­lia ja tyr­kyt­tää kan­sa­lai­sille käsi­tystä poli­tii­kassa mukana ole­vien mädän­näi­syy­destä. 

Samaan epä­tie­toi­suu­den liet­son­taan ja ihmis­ten häm­men­tä­mi­seen pyr­ki­vät kaikki uutis­me­diaa tees­ken­te­le­vät sivus­tot, jotka ennen vaa­leja lisään­ty­vät kuin sie­net sateella.

Tähän lin­kit­tä­mäni, Aalto -yli­opis­ton kyber­tur­val­li­suus­pro­fess­roi Jarno Lim­nell’in asian­tun­teva kir­joi­tus aiheesta kan­nat­taa lukaista.
https://blogit.iltalehti.fi/jarno-limnell/2017/10/07/informaatiovaikuttaminen-vaaleissa/

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Media | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Siirtyykö Homo Sapiens asumaan maan alle?

Suo­men Pan­kin pää­joh­taja Olli Rehn vie­raili äsket­täin Tv1’n ajan­koh­tais­oh­jel­massa ja lausui mm. näin:

”– Ilmas­ton­muu­tos on val­tava mark­ki­na­häi­riö. Sillä on suuri mer­ki­tys pit­kän aika­vä­lin talous­kas­vun ja talou­den kes­tä­vyy­den kan­nalta
– Tule­vien vuo­si­kym­men­ten suo­ma­lais­ten täy­tyy voida raken­taa elä­määnsä ilman, että he jou­tu­vat tais­te­le­maan edel­lis­ten suku­pol­vien vel­ko­jen ja ympä­ris­tö­on­gel­mien kanssa.”

Rehn on oikeassa. Siitä, mikä tämän ”val­ta­van mark­ki­na­häi­riön” on aiheut­ta­nut, hän ei puhu­nut. Teol­lis­tu­neet maat ovat vuo­si­kym­men­ten ajan hyväk­sy­neet tilan­teen, missä osa hyvin­voin­nista ulos­mi­ta­taan luon­nosta velaksi tule­vien suku­pol­vien mak­set­ta­vaksi. Tästä on val­lin­nut vas­ten­mie­li­nen kon­sen­sus yli puoluerajojen.

Tule­vilta suku­pol­vilta varas­tettu hyvin­vointi ei suin­kaan ole jakau­tu­nut tasai­sesti kan­sa­lais­ten kes­ken. Suuri osa varas­te­tusta omai­suu­desta on pää­asiassa yksityis- mutta osin myös valtio-omisteisten yhtiöi­den omissa pää­omissa, nii­den kor­rup­toi­tu­nei­den polii­tik­ko­jen tileillä vero­pa­ra­tii­seissa tai omis­ta­jille jaet­tuina osin­koina tuot­toi­sam­missa sijoituskohteissa.

Sillä ei ole mer­ki­tystä, onko saas­tut­ta­van teol­li­suu­den omis­taja ollut yksi­tyi­nen vai val­tio. Romah­ta­neen Neu­vos­to­lii­ton val­tion­ka­pi­ta­lismi ehti aiheut­taa tule­ville suku­pol­ville ympä­ris­tö­las­kun, jota kukaan ei pysty arvioi­maan.
Kii­nassa toi­mit­tiin pit­kään täy­sin ympä­ris­töstä piit­taa­matta, kun­nes havah­dut­tiin sii­hen, että suur­kau­pun­geissa piti ryh­tyä käyt­tä­mään hengityssuojaimia.

Olli Reh­nin mai­nit­sema ”mark­ki­na­häi­riö” ei siis oikeasti ole mikään häi­riö, vaan yhdessä har­ki­tusti omalle suku­pol­velle myön­netty oikeus varas­taa ympä­ris­tö­ar­voja tule­vilta suku­pol­vilta.
Mikäli haluamme, että ihmi­set voi­vat tällä pla­nee­talla edel­leen asua, on mark­ki­na­ta­lou­den sään­tely nos­tet­tava aivan uudelle tasolle.

Mutta mitkä ovat mah­dol­li­suu­temme? 

Erään Atlan­tin takai­sen, ilma­ke­hää saas­tut­ta­van val­tion pää­mies ei vas­toin tie­deyh­tei­sön yksi­ää­nistä kan­taa edes tun­nusta ilmasto-ongelman ole­mas­sao­loa! Hän näyt­tää päin­vas­toin ylpei­le­vän sillä, ettei näe sitä minkä kaikki muut näke­vät.
Val­tioi­den pit­kän täh­täi­men sel­viy­ty­miss­ke­naa­rioissa on var­masti jo varau­duttu mah­dol­li­suu­teen, että elämä maa­pal­lon pin­nalla käy vai­keaksi, ellei peräti mahdottomaksi.

Mikäli annamme nykyi­sen kvar­taa­li­ta­lou­den isän­nöidä lajimme tule­vai­suutta, niin ihmis­kunta jou­tuu jos­sa­kin vai­heessa siir­ty­mään asu­maan maan alle - aluksi muu­ta­maksi sadaksi, lopulta ehkä tuhan­siksi vuosiksi.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: EU, Kotimaa, Talous, Ympäristö | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Valehtevat suurvallat

Tie­dän sinun valeh­te­le­van, mutta valeh­tele kai­kin moko­min lop­puun saakka... .


USA:n
pre­si­den­tin­vaa­lien 2016 jäl­keen super­val­to­jen vies­tin­tä­kult­tuuri on astu­nut uuteen aika­kau­teen. 

Neu­vos­to­lii­ton hajoa­mi­sen jäl­keen nykyi­sen Venä­jän johto on omak­su­nut val­tio­joh­toi­sen vies­tin­tänsä peri­aat­teeksi stra­te­gi­sen valeh­te­lun. Tämä tar­koit­taa sitä, että ulos­päin suun­tau­tu­vaa vies­tin­tää ohjaa vain ja ainoas­taan omat ulko­po­liit­ti­set val­ta­pyr­ki­myk­set, joi­den raa­mei­hin sel­lai­nen van­han­ai­kai­nen näkö­kulma kuin ”totuus” ei mahdu lain­kaan. Niin suh­teel­li­nen kuin käsite onkin.

Mikäli maa­il­massa olisi jaossa valeh­te­le­mi­sen Nobel -pal­kinto, olisi sen itseoi­keu­te­tusti ansain­nut Venä­jän ulko­mi­nis­teri Ser­gei Lav­rov. Maa­il­massa ei ole ketään, joka olisi yhtä uskot­ta­van kuu­loi­nen kuin hän julis­taes­saan medialle Venä­jän val­ta­po­li­tiik­kaa pal­ve­le­via “totuuksia”.

”Venäjä EI val­lan­nut Kri­miä”
”Venäjä EI hyö­kän­nyt Itä-Ukrainaan”
”Male­sian Air­line 17 konetta EI 2014 ammuttu alas venä­läi­sellä ohjuk­sella”
”Venäjä EI sekaan­tu­nut enti­sen agent­tinsa Alexan­der Lit­vi­nen­kon myr­kyt­tä­mi­seen Lon­toossa mar­ras­kuussa 2006”
”Venä­jällä EI ollut osaa enti­sen agent­tinsa ja Ser­gei Skri­pa­lin ja hänen tyt­tä­rensä myr­ky­tys­yri­tyk­seen Bri­tan­niassa 2018”
”Venäjä EI sekaan­tu­nut USA:n pre­si­den­tin­vaa­lei­hin 2016”
”Venäjä EI häi­rin­nyt Kuol­lan nie­mi­maalla sijait­se­vasta tuki­koh­das­taan lähe­te­tyllä häi­rin­nällä Pohjois-Suomen ja -Nor­jan GPS -pai­kan­nusta mar­ras­kuussa 2018 pide­tyn NATO’n sota­har­joi­tuk­sen aikana”
jne.

USA’n 2016 valittu pre­si­dentti omak­sui omassa twiit­tai­lus­saan ja hal­lin­tonsa vies­tin­nässä venä­läis­tyy­li­sen väl­jän suh­teen asioi­den todel­li­seen lai­taan. Län­si­me­dia nousi taka­ja­loil­leen, koska valeh­te­luun oli totuttu vain Venä­jän koh­dalla.
Vasta nyt ale­taan vähi­tel­len tajuta, että Trump’han vies­tii kuin venä­läi­set!
Vies­tin­nän aiheet ja ennen­kaik­kea näkö­kul­mat vali­taan puh­taasti omien sekä vii­te­ryh­mien val­ta­pyr­ki­mys­ten perusteella.

Ainoa mer­kit­tävä ero on se, että USA’ssa on vapaa leh­distö, Venä­jällä ei.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Trumpista tuli rampa ankka

Hel­sin­gin hen­gessä Kuva: Dave Gran­lund / politicalcartoons.com

Pre­si­dentti Donald Trum­pin esiin­ty­mi­nen Hel­sin­gin tie­do­tus­ti­lai­suu­dessa 16.7 aloitti hänen läh­tö­las­ken­tansa. Mikäli hänen sal­li­taan jat­kaa, on hän lop­pu­kau­tensa ns. ”rampa ankka”.

Yhdys­val­to­jen puo­lus­tus­dokt­riini on toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen läh­te­nyt siitä, että sen pää­vi­hol­li­nen on Neu­vos­to­liitto, nyt­tem­min Venäjä.
Nyt pre­si­dentti Trump tuli koko maa­il­man sil­mien edessä pal­jas­ta­neeksi täy­del­li­sen osaa­mat­to­muu­tensa ja antoi Venä­jän poliit­ti­sen pro­pa­gan­da­ko­neis­ton jalos­ta­man Puti­nin pyö­rit­tää itse­ään mie­lin mää­rin.
Trump ei enää tien­nyt missä on itä ja missä länsi.

Näin pal­jon siis tar­vit­tiin, että Trum­pin vah­vim­man­kin tuki­jan, media­talo Fox News’in pokka petti ja tämä pre­si­dent­tiä vaa­li­kam­pan­jan alusta saakka avoi­mesti tuke­nut kon­ser­va­tii­vi­nen TV -yhtiö kään­tyi häntä vas­taan - aina­kin hetkellisesti.

Trum­pin tari­nasta on län­si­mai­sella demo­kra­tialla kosolti opittavaa.

* Mil­lai­sia joh­ta­jia pit­källe pola­ri­soi­tu­nut kak­si­puo­lue­jär­jes­telmä saat­taa tuottaa?

* Miten hel­posti kansa nykyi­sessä mediaym­pä­ris­tössä saa­daan usko­maan lähes mitä vaan. Ongelma on tuttu maissa, joissa popu­lis­ti­set puo­lu­eet häm­men­tä­vät. Oma popu­lis­timme, ulko­mi­nis­teri Soini kehui Trum­pin vaa­li­va­koi­luun liit­ty­viä kysy­myk­siä puut­tu­vasta ser­ve­ristä ”hyväksi upo­tuk­seksi”. Näin siitä huo­li­matta, että Trump valeh­teli ja jäi siitä tuo­reel­taan kiinni, sillä mikään ser­veri ei ”puutu” eikä ole kateissa. 

* Mitä tapah­tuu, kun poli­tii­kan sal­li­taan koko­naan muut­tua media­mark­ki­nan sisältömateriaaliksi?

Hel­sin­gissä näh­dyn lisäksi Trum­pin virka-aikaiset puheet maassa tapah­tu­neista kou­luam­pu­mi­sista ja oikei­so­ra­di­ka­lis­mista sekä hänen sovi­nis­minsa on jo nyt syn­nyt­tä­nyt maassa poliit­ti­sen kehi­tyk­sen, joka tulee näky­mään mar­ras­kuun kongres­si­vaa­leissa.
Vii­meis­tään nii­den jäl­keen myös republi­kaa­nien kes­kuu­dessa tul­laan teke­mään johtopäätöksiä.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Ulkomaat | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Eurooppaa koetellaan

First publis­hed in Le Temps, Switzer­land, Novem­ber 15, 2016 | By Chappatte

EU’n yhtenä tavoit­teena ollut euroop­pa­lai­sen iden­ti­tee­tin raken­ta­mi­nen on juuri nyt yhdessä his­to­riansa kovim­massa tes­tissä. Yhte­näi­syyttä naker­re­taan kah­desta suun­nasta. Idässä Vla­di­mir Putin kyl­vää tark­kaan orga­ni­soi­dulla hybri­di­so­dalla epä­so­pua unio­ni­val­tioi­den välille. Län­nessä Donald Trump möläyt­te­lee nato­sam­ma­koi­taan, arvos­te­lee EU-valtioiden joh­ta­jia ja häm­men­tää brit­tejä Brexitissä.

Samaan aikaan EU’n sisällä osin hal­lit­se­ma­ton maa­han­muutto vah­vis­taa jäsen­mai­den popu­lis­ti­puo­luei­den kan­na­tusta vai­keut­taen kan­sal­lista pää­tök­sen­te­koa.
Nämä asiat yhdessä ovat saat­ta­massa Euroo­pan Unio­nia sen pahim­paan krii­siinsä sit­ten Kreikka -kata­stro­fin.
Tässä tilan­teessa tul­laan mit­taa­maan mil­lai­sista ainek­sista euroop­pa­lai­nen joh­ta­juus on tehty. Löy­tyykö EU’n komis­siosta ja par­la­men­tista riit­tä­västi yhtei­sen edun ymmär­rystä ja kyl­mä­päistä har­kin­taa löy­tää oikeat kart­ta­mer­kit? 

Mitä maa­ha­muut­toon tulee, niin löy­sät puheet Väli­me­ren ete­lä­ran­ni­kolle pys­ty­tet­tä­vistä vas­taan­ot­to­kes­kuk­sista eivät vakuuta. Tehok­kaam­mat kei­not löy­tä­vät raja­val­von­nasta.
Ja puo­lus­tuk­seen on löy­dyt­tävä yhtei­nen tah­to­tila tavoit­tei­den mää­rit­te­le­mi­seksi.
EU’n perus­so­pi­muk­sen rajoja kan­sal­li­sessa lain­sää­dän­nös­sään koet­te­le­vat jäsen­val­tiot on saa­tava ruo­tuun. Raha­ha­no­jen sul­ke­mi­nen änky­röiltä on tähän teho­kas keino.

Olisi kiin­nos­ta­vaa tie­tää, miten omat mep­pimme näitä kysy­myk­siä lähestyvät?

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: EU | Jätä kommentti