Ei tehdä uhreista syyllisiä!

huhtikuu 24th, 2016

Mänt­sä­lässä on sekä pai­kal­lis­leh­dessä että verk­ko­kes­kus­te­luissa ollut useita hyviä poh­din­toja liit­tyen val­tuus­tossa 25.4 teh­tä­vään pää­tök­seen tur­va­pai­kan saa­nei­den pako­lais­ten sijoit­ta­mi­sesta Mäntsälään.

Kes­kus­te­luissa on usein esiin­ty­nyt kysy­myk­siä syyl­li­syy­destä ja vas­tuusta.
Kenen syy pako­lai­suus on? Kenelle kuu­luu vas­tuu?
Missä mää­rin vas­tuu kuu­luu suo­ma­lai­sille ja nyt mäntsäläläisille?Hyviä kysy­myk­siä, joista vain osaan on vas­taus. Kan­sain­vä­listä poli­tiik­kaa seu­ran­neet tie­tä­vät kyllä syyt.

USA kävi sekoit­ta­massa 2003 Ira­kin, jossa piti olla jouk­ko­tu­hoa­seita. Ei ollut, mutta maa saa­tiin sekai­sin.
Euroo­pan Nato -mai­den joh­ta­man Libyan sodan (2011) ja sen joh­ta­jan Muam­mar Gadaf­fin eli­mi­noin­nin jäl­keen maa jätet­tiin ros­vo­jouk­ko­jen ja klaa­nien armoille.
Samoi­hin aikoi­hin alkoi edel­leen jat­kuva sota Syy­riassa, minne myös Venä­jän Putin kävi pudot­te­le­massa pom­me­jaan.

Nämä kolme krii­siä
ovat syy nykyi­seen poh­joi­safrik­ka­lai­seen pako­lais­vir­taan.
Ketkä sit­ten ovat syyl­li­siä? Ketkä ovat vas­tuussa?
Miten tahansa kysy­mystä kään­nel­lään, niin yksi on var­maa: Pakoon läh­te­vät ovat syyl­li­siä yhtä vähän kuin tsu­na­mien tai ydin­voi­ma­ka­ta­stro­fien uhrit ovat!
Soti­las­liit­to­jen ja hyök­käys­so­taa käy­vien val­tioi­den joh­ta­jat puo­les­taan eivät ikinä myönnä vas­tuu­taan saati syyllisyyttään.

Kaik­kein vähi­ten kysy­mys syyl­li­syy­destä tai vas­tuusta askar­rut­taa hen­kensä kau­palla pake­ne­via äitejä ja hei­dän lap­si­aan. On vain pääs­tävä pois!
Pois jon­ne­kin, missä kodit eivät räjäh­tele, pom­mit silvo, eivätkä ase­mie­het vaani.
Pako­lai­sia on maa­il­massa noin 15 mil­joo­naa. Mänt­sälä kes­kus­te­lee tässä vai­heessa 49 pako­lai­sen kotouttamisesta.

Pientä suh­teel­li­suu­den tajua tulisi nyt soveltaa.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Myydään: Mökkitien käytön yksinoikeus - edullisesti!

helmikuu 9th, 2016

Jyrki Katai­sen six­päk -hal­li­tus päätti 2014 sal­lia For­tu­min säh­kö­ja­ke­lu­mo­no­po­lin myyn­nin ulko­mai­sille sijoit­ta­jille. Seu­rauk­set näky­vät nyt usein kym­me­nien pro­sent­tien siir­to­hin­to­jen koro­tuk­sina.
On oikeas­taan usko­ma­tonta kuvi­tella, miten pää­tök­sen teh­neet eri puo­luei­den (lukuu­not­ta­matta Vasem­mis­to­liit­toa!) polii­ti­kot onnis­tui­vat perus­te­le­maan itsel­leen kan­sal­li­sen mono­po­lin myy­mi­sen ulko­mai­seen omistukseen!

Yksi­kään myyn­nistä päät­tä­neistä polii­ti­koista ilmei­sesti ei kysy­nyt itsel­tään perim­mäistä kysy­mystä:
Luo­vut­tai­sinko itse oma­ko­ti­ta­loni liit­ty­mä­tien käy­tön kont­rol­lin ja hin­noit­te­lun ulko­maille rekis­te­röi­dylle yksi­tyi­selle osakeyhtiölle?

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Suvakkirasisti, kuumakylmä ja neliökuutio!

helmikuu 9th, 2016

Maa­han­muut­to­kriit­tis­ten har­ras­tama käsit­tei­den häm­men­tä­mi­nen tuot­taa huvit­ta­via ilmai­suja - ellei poh­jim­mil­taan olisi kysy­mys vaka­vasta asiasta.
Koo­mi­sin kie­lel­li­nen aikaan­saan­nos tällä saralla on käsite “suvak­ki­ra­sisti”, jota on käy­tetty fb-palstoilla kuvaa­maan suvait­se­vais­ten hen­ki­löi­den maan­mie­hiinsä koh­dis­ta­maa “rasis­mia”. Koh­dis­ta­mi­nen tapah­tuu näi­den suo­men­kieltä uudis­ta­vien myö­hem­pien aiko­jen agrico­lien mukaan näin: Ollaan niin suvait­se­vai­sia maa­han­muut­ta­jia koh­taan, että tul­laan siinä ohessa “rasis­ti­sesti” syr­ji­neeksi maan­mies­ten oikeutta har­joit­taa muukalaiskammoaan.

Olisi ter­veel­listä jul­ki­selle kes­kus­te­lulle, jos oikeus­is­tui­mista saa­tai­siin muu­tama ennak­ko­pää­tös verk­ko­si­vuilla esi­te­tyistä tap­pouh­kauk­sista tai vaik­kapa nimeltä mai­nit­tu­jen hen­ki­löi­den tai hei­dän omais­tensa rais­ka­tuiksi tule­mi­sen toi­vo­mi­sista.
Syn­tyisi kou­riin­tun­tuva todiste siitä, ettei sanan­va­paus ole yhtä­kuin oikeus uhkailla kans­saih­mi­siä. Sanan vapau­della kun on se toi­nen­kin puoli, jonka nimi on sanan valta.
Tämä valta saat­taa hei­laut­taa häk­kiä sanan­va­pau­della hur­jas­te­le­valle örveltäjälle.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Yleä ahdistellaan taas - valtakunnassa kaikki hyvin!

helmikuu 4th, 2016

Hesari käsit­te­lee tänään 4.2  laa­jassa artik­ke­lissa “sisä­pii­ri­läh­teistä” vuo­ta­nutta tie­toa, jonka mukaan hal­li­tus haluaa kar­sia Yleis­ra­dion teh­tä­viä ja lei­kata rahoi­tusta. Sisä­pii­rin mukaan tar­koi­tus on lait­taa “iso pyörä pyörimään”.

“Iso pyörä” tar­koit­taa tilan­netta, missä pää­mi­nis­teri Juha Sipi­län kai­ken “jul­ki­seksi toi­min­naksi” tul­kit­ta­vissa ole­van leik­kaus­ma­nia, oikeis­ton “repo­ra­dion” ajoilta saakka periy­tyvä his­to­rial­li­nen yle­kauna sekä koko kau­pal­li­sen median kroo­ni­nen Ylen ase­man kadeh­ti­mi­nen yhdis­ty­vät isoksi pyö­räksi.
Yle sai 2010 pää­joh­ta­jak­seen Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liit­toon 1970 -luvulla kuu­lu­neen Lauri Kivi­sen. Hänen poliit­ti­nen taus­tansa ei kui­ten­kaan liene vai­kut­ta­nut teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen sen enem­pää kuin edel­li­sen dema­ri­taus­tai­sen Mikael Jugnerinkaan.

Ylen orga­ni­saa­tiossa on pal­jon vuo­si­kym­men­ten muka­naan tuo­maa jäh­meyttä, iki­töh­nää jonka liik­keelle saa­mi­nen ei käy het­kessä. Ei käy­nyt Jug­ne­rilta, eikä näemmä Kivi­sel­tä­kään.
Uudempi verk­ko­puoli uuti­si­neen ja Aree­noi­neen sen­si­jaan on Ylen not­kein osio, ja juuri sitä on syy­tetty kau­pal­lis­ten kil­pai­li­joi­den alu­eella ope­roin­nista.
Sanoma Oy on osal­lis­tu­nut Hesa­rin pals­toilla aktii­vi­sesti pyr­ki­myk­siin Ylen ope­roin­tia­lu­een rajoit­ta­mi­seksi.
Kiin­nos­ta­vaa on, että pää­kir­joi­tus­si­vun sijaan asia käsi­tel­lään nyt kulttuurisivuilla.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Vapaus on vaikeaa

tammikuu 11th, 2016

Inter­ne­tin läpi­mur­ron jäl­keen pes­si­mis­tit varoit­te­li­vat, että sen tämä tie­don “vapaus” on väliai­kaista ja että se tul­laan kah­lit­se­maan. He tar­koit­ti­vat, että val­tiot tule­vat näin teke­mään. Rajoit­ta­mista onkin tapah­tu­nut­kin, mutta vain tota­li­tää­ri­sissä valtioissa.

Vali­tet­ta­vasti näyt­tää siltä, että rajoi­tuk­sia on saa­tava myös län­si­mai­hin, mikäli verkko halu­taan säi­lyt­tää. Tämä ei kui­ten­kaan johdu val­tioista vaan käyt­tä­jistä itses­tään. Jo arki­päi­väi­seksi muut­tu­neen talous­ri­kol­li­suu­den lisäksi ver­kosta on muo­dos­tu­nut eri­lai­sen uskon­nol­li­sen ja aat­teel­li­sen hui­jauk­sen kehto.

Jos alko­ho­lin myynti vapau­tet­tai­siin sekä verosta että myyn­tiin liit­ty­vistä rajoi­tuk­sista, tulisi osa ihmi­sistä juo­maan itsensä hen­giltä melko nopeasti ja aiheut­ta­maan suun­na­tonta mur­hetta omai­sille ja kus­tan­nuk­sia yhteis­kun­nalle. Vapaalle verk­ko­vies­tin­nälle on käy­mässä hie­man samoin.

Kun kaikki kyn­nelle kyke­ne­vät voi­vat kenen­kään kont­rol­loi­matta jul­kaista ver­kossa mitä ros­kaa vain, on poti­las sai­ras­tu­nut syö­pään, joka tekee siitä ensin raa­ja­ri­kon ja sen jäl­keen koko­naan toimintakyvyttömän.

Ennen inter­net­tiä­kin herk­kä­us­koi­sia on toki höy­näy­tetty mil­loin mihin­kin älyt­tö­myyk­siin, mutta bit­tia­va­ruus on tar­jon­nut tähän hui­put­ta­mi­seen ennen­nä­ke­mät­tö­män hyvän työ­ka­lun. Ja vali­tet­ta­vasti sii­hen on lähi­tu­le­vai­suu­dessa pakko puut­tua, tavalla tai toisella.

Opti­mis­ti­nen aja­tus siitä, että kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­sen media­lu­ku­taito kehit­tyisi siinä mää­rin, ettei rajoi­tuk­sia tar­vita, on epä­rea­lis­ti­nen. Suo­mea pide­tään kou­lu­tuk­sel­li­sesti yhtenä maa­il­man valioista. Sitä ei vali­tet­ta­vasti huo­maa, jos pakot­tau­tuu seu­raa­maan “kes­kus­te­lua” kaik­kein pimeim­millä sivustoilla.

Kai­kille ver­kossa jul­kai­suille tuo­tok­sille on näkö­pii­rissä ole­vassa tule­vai­suu­dessa löy­dyt­tävä vas­tuul­li­nen taho. Tämän tulee tar­koit­taa esim. nimi­mer­kin suo­jassa ilman luo­tet­ta­vaa tun­nis­tau­tu­mista tapah­tu­van jul­kai­sun kiel­tä­mistä. Samoin kai­killa jul­ki­silla osoit­teel­li­silla sivus­toilla tulee olla vakiin­tu­nei­den tie­do­tus­vä­li­nei­den tapaan vas­taava “pää­toi­mit­taja”, joka vas­taa jul­kai­su­jen lainmukaisuudesta.

Lain­sää­dän­nöl­li­sesi asia on melko yksin­ker­tai­nen. Lain val­vonta onkin sit­ten toi­nen juttu. Ilmei­sesti kan­sa­lai­set pan­naan täs­sä­kin asiassa kont­rol­loi­maan toisiaan.

Ellei näin tehdä, tulee ver­kosta vai­naja, josta pide­tään hai­keita muis­to­pu­heita. Valitettavasti.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Yleä murennetaan taas

joulukuu 8th, 2015

Kun vero­suun­nit­te­lu­mi­nis­teri Anne Ber­ner aset­taa media­työ­ryh­män, voi­daan jo enna­kolta arvioida mitä sieltä tulee.
Anssi Van­joki on teh­nyt työtä käs­ket­tyä ja joh­to­pää­tök­set ovat:

1. Ylen tulee luo­pua tavoit­te­le­masta “suurta ylei­söä“
2. Ylen tulisi lakata itse tuot­ta­masta ohjel­mia ja ryh­dyt­tävä osta­maan ne.
3. Ylen asema tulee pur­kaa
4. Ylen sisältö tulisi olla avoi­mesti kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den käytettävissä.

HS:n pää­kir­joit­ta­jan kom­men­tointi 8.12.2015 on oma lukunsa. Pää­kir­joit­taja kir­joit­taa mm. näin:

“Työ­ryhmä esit­tää val­von­nan tehos­ta­mista ja teh­tä­vien täs­men­tä­mistä. Rajaus­ten jäl­keen Ylen rahoi­tus pitäisi arvioida uudel­leen.“
Kan­nat­taa huo­mata, miten “täs­men­tä­mi­nen” muut­tuu heti seu­raa­van lauseen alussa “rajauk­seksi” ja “rahoi­tuk­sen uudel­leen arvioin­niksi”. Ja “arviointi” tus­kin tar­koit­taa lisää rahaa… .

Ongelma on vanha tuttu. Print­ti­me­dian pai­nos­mää­rät ovat las­ke­neet tasai­sesti jo pari vuo­si­kym­mentä. Ala on aivan oikein enna­koi­nut het­ken, jonka jäl­keen kan­nat­tava toi­minta prin­tin varassa on mah­do­tonta. Ansain­ta­lo­giikka on siir­ret­tävä digiin.
Mutta siellä mel­las­taa Yle, joka tekee laa­tua - ilmaiseksi!

Hesa­rin 2000 -luvun pää­toi­mit­ta­jista Mikael Pen­ti­käi­sen kausi leh­dessä täh­täsi Ylen valta-aseman mur­ta­mi­seen. Pro­jekti lopahti 2010 lii­ken­ne­mi­nis­teri Suvi Lin­de­nin aikana sil­loi­sen Ylen rahoi­tus­esi­tyk­sen kaa­dut­tua. Lin­den jäi vaa­leissa 2011 valit­se­matta edus­kun­taan ja Pen­ti­käi­nen sai potkut.

Rat­kaisu digi­toi­tu­van prin­tin ansain­taon­gel­miin ei kui­ten­kaan voi olla hyvin raken­ne­tun, laa­duk­kaan Ylen verk­ko­tar­jon­nan alas­ajo. Ei ole näkö­pii­rissä edus­kun­taa, joka sel­lai­sen tavoit­teen agen­dal­leen ottaisi.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Kätilöt apuun!

marraskuu 12th, 2015

Osa ulkomaankauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toi­va­kan hen­ki­lö­koh­tai­sista omis­tuk­sista on vero­suun­nit­te­lusyistä jär­jes­telty bel­gia­lai­sen yhtiön kautta. Minis­te­rin mukaan menet­tely on nor­maa­lia ja hyväksyttävää.

Hal­li­tuk­sen liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­teri Anne Ber­ner puo­les­taan oli vielä tou­ko­kuu­hun saakka luxen­bur­gi­lai­sen vero­pa­ra­tii­siyh­tiön Saltri II LuxCo -yhtiön hal­li­tuk­sessa. Hänelle tuli kiire jät­tää eron­pyyn­tönsä tou­ko­kuussa, kun kutsu hal­li­tuk­seen tuli.

Pää­mi­nis­teri Juha Sipilä itse on pääs­syt jul­ki­suu­teen paitsi yri­tyk­sensä myyn­nillä, myös sijoi­tus­yh­tiö For­tel Inves­tin avulla las­tensa hyväksi teke­mäs­tään omai­suus­jär­jes­te­lystä. Yhtiö on toi­min­tansa aikana jaka­nut per­heen­jä­se­nil­leen osin­koina 8,9 mil­joo­naa euroa. Pää­mi­nis­teri itse on hyö­dyn­tä­nyt vero­suun­nit­te­lus­saan ns. kapi­ta­li­saa­tio­so­pi­muk­sia, jota mah­dol­lis­ta­vat osinko- ja myyn­ti­voit­to­ve­ro­tuk­sen siir­tä­mistä eteen­päin halut­tuun ajakohtaan.

Hal­li­tuk­sessa on siis aina­kin kolme minis­te­riä, jotka ovat hen­ki­lö­koh­tai­sesti erit­täin hyvin pereh­ty­neet lail­li­sen vero­suun­nit­te­lun mah­dol­li­suuk­siin. Vii­mei­sim­pänä jul­ki­suu­teen pääs­syt minis­teri Toi­vakka valai­see aiheen moraa­li­puolta seu­raa­vasti:
“Jos val­lit­se­van moraa­lin ja lail­li­suu­den välillä on ero, niin siitä pitää kes­kus­tella ja muut­taa lainsäädäntöä”.

Mitä­hän minis­te­rit Sipilä, Ber­ner ja Toi­vakka mah­dol­li­sesta ris­ti­rii­dasta itse mah­ta­vat tuu­mia?
Oli­si­ko­han täl­lai­sen menon sal­li­mi­nen itselle ja saman­ai­kai­nen toi­meen­tu­loa kiris­tävä pak­ko­la­kien sää­tä­mi­nen toi­sille mah­dol­li­sesti jol­la­kin tavalla “moraa­li­sesti ristiriitaista”?

Pitäi­sikö lait­taa pari käti­löä tätä ris­ti­rii­taa pää­mi­nis­te­ril­lemme avaamaan?

 

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Suvakit ja nuivat

lokakuu 27th, 2015

Popu­lis­min nousun myötä Euroo­passa (esim. Unkari, Puola) ja Suo­messa kan­ta­väes­töstä poik­kea­viin koh­dis­tuva viha on voi­mis­tu­nut. Viha-asteikko lie­vim­mästä ran­kim­paan meillä menee suun­nil­leen näin:

MaMu -kriit­ti­set, kan­sal­lis­mie­li­set, rasistit.

Tämän jou­kon lie­peillä hää­rää myös epä­mää­räi­nen joukko natsi- tai fasis­ti­tun­nuk­sissa liik­ku­via, joi­den viha koh­dis­tuu mihin tahansa eri­lai­selta näyttävään.

Viha­liik­kei­den stra­te­gia on aina ollut yksin­ker­tai­nen: Demo­ni­soi­daan kohde ja teh­dään itsestä uhri. Näin on tehty Natsi-Saksassa, Afri­kan etni­sissä puh­dis­tuk­sissa, ser­bien bos­niak­kien jouk­ko­mur­hassa Srebre­nicassa, näin teki­vät jen­kit Ira­kissa ja Puti­nin “vih­reät soti­laat” Ukrai­nassa. Demo­ni­soin­nissa ei kaih­deta mitään kei­noja. Vihol­li­sen voi­daan väit­tää “sil­po­van ja syö­vän lap­sia, rais­kaa­van, kidut­ta­van” jne. Vihol­li­sesta teh­dään epäih­mi­nen ja sitä kautta kiel­le­tään vihol­li­sen oikeus olla olemassa.

Itsensä uhriut­ta­mi­sessa “me” ase­te­taan noi­den demo­nis­ten aikei­den koh­teeksi. Näin vara­taan itselle oikeus “puo­lus­tau­tua” etu­kä­teen väi­tet­tyä uhkaa vas­taan ja  sal­li­taan myös äärim­mäi­set kei­not. Vihol­li­sen eli­mi­noin­tia pide­tään pal­ve­luk­sena ihmiskunnalle.

Suuri osa suo­ma­lai­sista seu­raa meneil­lään ole­vaa mamu­kes­kus­te­lua melko kiih­kot­to­masti. Ääri­lai­doilla sit­ten kipi­nöi sen­kin edestä. Sel­keän rasis­ti­sia tun­nus­merk­kejä sisäl­tävä suo­ma­lai­nen mamu­kriit­ti­nen ääri­laita haluaa demo­ni­soida jopa tuon pas­sii­vi­sen enem­mis­tön nimit­te­le­mällä “suva­keiksi”. Ilmaisu on sano­jen “suvait­se­vai­nen” ja “vajaa­ä­lyi­nen” yhdis­telmä ja siis erit­täin hal­ven­tava. Ja nimit­te­lyn syyksi siis riit­tää se, ettei pidä maa­han­muut­toa­siaa maa­il­man tärkeimpänä.

Ja kai­ken tuon eri mieltä ole­vien tai pas­sii­vis­ten hal­ven­ta­mi­sen ohella tämä “rajat­kiinni” -porukka yrit­tää vielä epä­toi­voi­sesti tehdä itses­tään uhria: Meiltä vie­dään työ­pai­kat, asun­not ja nai­set, meiltä  lop­puu lei­pä­jo­noista kan­ta­väes­töltä ruoka, mamut tyh­jen­tä­vät meiltä oikeilta suo­ma­lai­silta sos­su­ra­hat. Isis tulee ja tappaa!

Jäitä hat­tuun siellä ja jäitä hat­tuun täällä. Jos kes­kus­telu menee rai­voa­mi­seksi, missä vahva usko on tut­kit­tuja todis­teita pitä­vämpi argu­mentti, ollaan joron jäl­jillä. Eri mieltä ole­via ja hei­dän vaa­ti­muk­si­aan uskot­ta­vista perus­te­luista tulee sietää.

Ellei sii­hen kyetä, ei olla pät­kää­kään kou­luja räjäyt­te­le­viä, hap­po­hyök­käyk­siä teke­viä ter­ro­ris­teja eikä  pik­ku­poi­kia armei­joi­hinsa ryös­te­le­viä “juma­lan soti­laita” parempia.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Pako Harmagedonista

syyskuu 17th, 2015

TV1 esitti kes­ki­viik­kona erin­omai­sen doku­men­tin, jossa kaksi jeho­va­lai­suu­desta irtau­tu­nutta nuorta ker­toi tari­nansa http://areena.yle.fi/1-2454467

Järi­syt­tä­vää kuul­ta­vaa. On yllät­tä­vää, että Suo­messa on mah­dol­lista yllä­pi­tää jeho­va­lais­ten kal­tai­sia yhtei­söjä, joilla on lupa aivo­pestä jäse­ni­ään ja hei­dän lap­si­aan niin, että yhtei­söstä irtau­tu­nut jäsen eris­te­tään totaa­li­sesti per­hees­tään. Itse­mur­hat ovat taval­li­sia ja irtau­tu­mi­sessa onnis­tu­neet ovat poik­keuk­sel­li­sen vah­voja yksilöitä.

Jeho­va­lai­silla on yhteis­kun­nas­samme eri­näi­siä erioi­keuk­sia (vapau­tus aseel­li­sesta pal­ve­luk­sesta). Muita jäse­ni­ään aja­tus­van­ki­lassa pitä­viä yhtei­söjä ovat esim. les­ta­dio­lai­set, hel­lun­tai­lai­set ja her­ran­kan­sa­lai­set. Totaa­li­sen aja­tus­kont­rol­lin lisäksi yhtei­söt muo­dos­ta­vat sisäi­siä “hyvä­veli” -orga­ni­saa­tioita, jotka toteut­ta­vat joh­don­mu­kaista “omien” suo­si­mista lii­ke­toi­mis­saan ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan esim. kun­nal­li­sissa vir­ka­va­lin­noissa. Näi­den yhtei­sö­jen jäse­net on vapau­tettu kou­luissa “taval­li­sesta”  evlut -uskon­non­ope­tuk­sesta. (Jonka sen­kin tulisi kou­luissa olla tun­nus­tuk­se­tonta, mutta mitä se ei aina ole. Se on kui­ten­kin toi­nen tarina.)

Meillä koh­ka­taan sat­tu­neesta syystä juuri nyt isla­mi­lai­suu­desta ja sen väki­val­tai­sista ääri­piir­teistä. Samaan aikaan omassa kes­kuu­des­samme toi­mii uskon­nol­li­sia yhtei­söjä, jotka käyt­tä­vät jäse­ni­ään koh­taan hen­kistä väki­val­taa.
Mie­les­täni uskon­nol­lis­ten yhtei­sö­jen toi­min­ta­ta­vat tulee tehdä läpi­nä­ky­viksi. Ja mitä tulee esim. jul­ki­siin vir­koi­hin tai teh­tä­viin valit­tu­hin, niin kuu­lu­mi­nen uskon­nol­li­siin yhtei­söi­hin tulisi olla jul­kista tietoa.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Kreikka - maailman vanhin demokratia - mutta opettelee edelleen

heinäkuu 14th, 2015

Jo kuu­kausia lähes kai­ken koti­mai­sen poliit­ti­sen akti­vi­tee­tin ja huo­mio­ar­von omi­nut tapaus Kreikka on nyt yhdessä väli­vai­hees­saan: Jäsen­maat ovat anta­neet ehtonsa uuden 80 - 90 mil­jar­din EVM -lai­nan myön­tä­mi­selle. Seu­raa­vaksi ehtoi­hin ottaa kan­taa Krei­kan par­la­mentti. Jos ehdot joil­ta­kin osin hylä­tään, odot­taa Kreik­kaa oma valuutta. Oma tupa - oma lupa.

Kreikka -kes­kus­telu on vel­lo­nut val­toi­me­naan. Ilmassa ovat len­nel­leet sekai­sin fak­tat ja fik­tiot, syy­tök­set ja puo­lus­te­lut. Henki on ollut se, että ellet ole Krei­kan puo­lella, olet vas­taan.
Jarkko Lai­neen “Ilkei­den sanan­las­ku­jen sana­kir­jasta” löy­tyy täl­lai­nen: “Jos jokus sanoo, että kyse ei ole rahasta vaan peri­aat­teesta, on kyse rahasta”.

Ja rahas­ta­han tässä on kysy­mys. Itseäni on häi­rin­nyt Krei­kan vel­kaan­tu­mis­kes­kus­te­lussa se, että velal­li­sesta on haluttu tehdä via­ton uhri ja lai­noit­ta­jista rikol­li­sia.
On annettu ymmär­tää, että pahat sak­sa­lais­rans­ka­lai­set pan­kit ovat väki­sin kaa­ta­neet puu­hun sido­tun Krei­kan kurk­kuun satoja mil­jar­deja “laina” -merk­kistä alko­ho­lia tämän anka­rasta vas­ta­rin­nasta piittaamatta!

Jos missä, niin tässä on tul­lut lihaksi vanha suo­ma­lai­nen sanonta velasta, joka on veli otet­taessa mutta veli­puoli mak­set­taessa. Krei­kan tapauk­sessa itse asiassa koko suku­lai­suus kiis­tet­tiin kan­sa­nää­nes­tykssä 61 % enemmistöllä.

Pieni totuu­den sie­men ehkä on arvos­te­lussa, jonka ydin on siinä, että vailla vien­ti­teol­li­suutta ole­van, hal­lin­nol­li­sesti ja ins­ti­tuu­tioi­densa suh­teen lähes kehi­tys­maan tasolla olleen Euroo­pan Unio­niin luis­kah­ta­neen Krei­kan annet­tiin rau­hassa vel­kaan­tua unio­nin vah­vo­jen vien­ti­mai­den pan­keille. Syn­tyi tilanne, missä raha liik­kui ensin ko. pan­keista Kreik­kaan ja palasi sieltä kroo­ni­sesti ali­jää­mäi­sestä kaup­pa­ta­seesta ja perus­kor­jaa­mat­to­masta hal­lin­nosta joh­tuen pikku hil­jaa takai­sin läh­tö­mai­hin.
Aina­kin siis se raha palasi, joka pääsi ohit­ta­maan pai­kal­li­set “hyvä veli”-, ja kor­rup­tio­pyy­dyk­set. Nyt nämä eurot halu­taan arvos­te­li­joi­den mukaan ikään­kuin mak­sat­taa kreik­ka­lai­silla uudes­taan!
Seli­tys ei kui­ten­kaan kestä tar­kem­paa kriit­tistä arvioin­tia, eikä siten voi vapaut­taa velal­lista vas­tuusta. Jos voisi, niin sil­loin­han itse­näistä val­tioita olisi tar­kas­tel­tava syyntakeettomana.

On väi­tetty, että suo­ma­lais­ten linja Kreik­kaa koh­taan on jo lii­an­kin tiukka. Olen toista mieltä. Sota­kor­vauk­sensa mak­sa­neet suo­ma­lai­set ovat kun­nioit­ta­neet Espan­jan, Por­tu­ga­lin ja Irlan­nin tapaa hoi­taa omat talous­on­gel­mansa siitä enem­piä elä­möi­mättä. Siksi suo­ma­lai­nen ihmet­te­lee, miksi Kreik­kaa tulisi koh­della joten­kin poik­kea­vasti?
Ja koska kysy­myk­seen ei mitään tol­kul­lista vas­tausta ole tul­lut, linja on ja pysyy.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS