”Dont fuck with me. I will really kill you”

Otsi­kon sanat (“älkää vit­tuilko minulle, muu­ten tapan tei­dät”) lausui Filip­pii­nien pre­si­dentti Rodrigo Duterte omiensa edessä maan van­kien­hoi­to­lai­tok­sen vuosijuhlassa.

A-studion lähe­tyk­sessä ”Riip­pu­ma­ton jour­na­lismi uhat­tuna” Yle on hie­nosti ydin­teh­tä­vänsä äärellä.
Ohjelma piir­tää tar­kan kuvan siitä jär­jes­tel­mäl­li­sestä jour­na­lis­min häpäi­se­mi­sestä, jota auto­ri­tää­ris­ten  val­tioi­den pää­mies­ten joh­ta­missa val­tioissa tapah­tuu päi­vit­täin. Filip­pii­nit, Turkki, Unkari, Venäjä, USA.
Ongel­man syvyyttä kuvaa hyvin se, että kaik­kien em. val­tioi­den joh­ta­jat on valittu vaa­leilla! Tämä on ollut mah­dol­lista kaap­paa­malla ensin media hal­tuun joko väki­val­loin, demo­kra­tiaa mani­pu­loi­malla, rahalla tai uhkaamalla.

Amerikkalais-filippiiniläisen toi­mit­ta­jan Maria Res­san haas­tat­telu sisäl­tää sel­keän ana­lyy­sin totuu­den häpäi­se­mi­seen täh­tää­västä jour­na­lis­min mani­pu­loin­nista.
Em. val­tioissa ylei­sesti käy­tetty resepti on tämä: ”Ensin val­hetta tois­te­taan kaa­pa­tun median kautta loput­to­masti, sit­ten tulee siitä totuus ja sen jäl­keen se muut­tuu lainsäädännöksi…”

Suo­men tilanne on tois­tai­seksi hyvä, vaikka meil­lä­kin oikeis­to­po­pu­lis­min oikea laita kil­juu naa­mat punai­sena val­he­me­diasta - millä se tar­koit­taa jour­na­lis­min eet­ti­siä peri­aat­teita kun­nioi­ta­vaa tie­don­vä­li­tystä!
Oppi-isänä tässä on mm. USA:n pre­si­dentti, joka on otta­nut tavak­seen leh­dis­tö­ti­lai­suuk­sis­saan avoi­mesti hyö­kätä perin­teistä jour­na­lis­mia kun­nioit­ta­vien uutis­toi­mis­to­jen työn­te­ki­jöitä vastaan.

Muu­ta­man viime vuo­den kehi­tys on todis­ta­nut aina­kin yhden asian: Sosi­aa­li­nen media tar­vit­see saman­lai­sen pää­toi­mit­ta­ja­vas­tuun kuin perin­tei­nen media.
Ellei näin tehdä, käy kuten Maria Ressa ohjel­massa ker­too:
”Ellei­vät ihmi­set tiedä tosi­asioita, ei heillä ole luot­ta­musta. Ellei ole luot­ta­musta, ei ole edel­ly­tyk­siä demokratiaan.”

Juuri tämä on demo­kra­tian hor­jut­ta­mi­seen täh­tää­vän oikeis­to­po­pu­lis­min stra­te­gia.
Kai­kessa yksinkertaisuudessaan.

https://areena.yle.fi/1-4584886?autoplay=true

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Media, Ulkomaat | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Vasemmistolaisuutta vaikka väkisin.

Tapa millä Ilta­leh­den Mika Kos­ki­nen 30.8 jyvit­tää Kaik­ko­sen ja Kul­mu­nin ”vasem­mis­to­lai­suu­den” vivah­teita on sekä pal­jas­ta­vaa että hie­man huvittavaa.

Vielä puoli vuo­si­sa­taa sit­ten ”vasem­mis­to­lai­suu­teen” vaa­dit­tiin tuo­tan­to­vä­li­nei­den val­tiol­lis­ta­mi­sen vaa­ti­mista. 

Nyt oikeis­to­me­dialle riit­tää “vasem­mis­to­lai­nen” -lei­man lät­käi­syyn esim. se, että kan­nat­taa van­hus­ten­hoi­don laa­dun nos­ta­mista tulo­ve­ro­tusta kiris­tä­mällä, omaa kiel­tei­sen kan­nan euta­na­si­aan tai hyväk­syy mää­ri­tel­män ”kol­mas sukupuoli”.

Vaikka ideo­lo­gi­sen arvot­ta­mi­sen skaala siis on alle sadassa vuo­dessa kutis­tu­nut mik­ros­koop­pi­sen pie­neksi, niin into­himo mie­li­pi­tei­den ideo­lo­gi­seen jyvit­tä­mi­seen ei oikeis­tossa ole vähen­ty­nyt tip­paa­kaan. Erot saa­daan siir­tä­mällä arvoas­tei­kon mit­ta­roin­nin desi­maa­li­pilk­kua - samaan tapaan kuin pika­juok­sussa, missä ero­jen saa­mi­seksi käy­te­tään jo sadas- ja tuhannesosia… .

Tämä ilmiö jos mikä pal­jas­taa, miten irvo­kas oli taan­noi­nen Kokoo­muk­sen slo­gani ”vas­tak­kai­na­set­telu aika on ohi”.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Media | Avainsanoina , , , , , , , | Jätä kommentti

Let’s just lie!

HBO:n vali­koi­missa esi­te­tään jenk­ki­sar­jaa ”The Lou­dest Voice”.
Sarja kuvaa ame­rik­ka­lai­sen Fox­News -uutis­ka­na­van syn­ty­his­to­riaa. Kana­va­han on tun­nettu val­heen rajoille saakka veny­te­tystä jour­na­lis­mis­taan, joka on mul­lis­ta­nut ame­rik­ka­laista tv-kulttuuria.
Donald Trum­pin pre­si­dent­tiy­den edel­ly­tyk­set luo­tiin pit­källe Fox’in toimesta.

Media­guru Robert Mur­doc­hin omis­ta­man kana­van pari vuotta sit­ten edes­men­nyttä pää­toi­mit­taja Robert Ailes’ia sar­jassa näyt­te­lee Rus­sel Crowe.

Jos haluaa ymmär­tää nykyi­sen ”totuu­den­jäl­kei­sen” ajan uuti­sil­miöitä sate­liit­ti­ka­na­villa, prin­tissä, tv’ssä tai somessa, kan­nat­taa pereh­ty­mi­nen aloit­taa tästä sar­jasta. Se ker­too raa­dol­li­sen rehel­li­sesti, mitä tapah­tuu kun uutis­me­dia hyl­kää perin­tei­sen jour­na­lis­min ja ryh­tyy puh­taaksi mielipideorganisaatioksi.

Viih­de­maa­il­massa - sekä kir­jal­li­suu­dessa että elo­ku­vissa - on jo kauan raken­neltu tari­noita, joissa riit­tä­vän suu­ren ihmis­jou­kon mie­li­pi­teitä hal­lit­seva glo­baali media kyke­nee hal­lit­se­maan pörs­siä ja sekä val­tioi­den että soti­laal­lis­ten puo­lus­tus­liit­to­jen päätöksentekoa.

Donald Trum­pin valinta USA:n pre­si­den­tiksi on todiste siitä, että kyseessä ei enää ole pelkkä fik­tio. Tois­tai­seksi Eurooppa, Poh­jois­maista nyt puhu­mat­ta­kaan ovat kou­lu­tusta ja tie­dettä arvos­ta­van his­to­riansa ansiosta hie­man parem­min suojattuja.

Tosin Bri­tan­niassa pää­mi­nis­te­riksi valit­tiin juuri äsken Boris John­son, mies joka valeh­teli Brexit -kam­pan­jas­saan Bri­tan­nian mak­sa­mista kor­vauk­sista EU:lle, jäi val­heis­taan kiinni, mutta sääs­tyi syyt­teiltä.
Roger Ailes’in sanoin: ”We don’t fol­low the news, we make the news!”


Häm­mäs­tyt­tä­västi Robert Ailes’in näköi­seksi tuu­nattu Rus­sel Crowe.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Media, Ulkomaat | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Kenen leipää syöt, sen ...


Antti Rin­teen
hal­li­tus­oh­jel­man jul­kis­ta­mi­sen 6.6.2019 jäl­kei­nen uuti­sointi on tar­jon­nut har­vi­nai­sen otol­li­sen maa­pe­rän maamme media­ta­lo­jen poliit­tis­ten agen­do­jen tut­ki­mi­seen.   

Poik­kea­van tästä hal­li­tuk­sesta tekee se, että poliit­ti­sesta lähi­his­to­rias­tamme ei löydy hal­li­tus­ko­koon­pa­noa, johon oli­si­vat kuu­lu­neet molem­mat vasem­mis­to­puo­lu­eet ja vih­reät mutta ei Kokoomusta.

Kokoo­muk­sella on perin­tei­sesti ollut yrittäjä- ja omis­ta­ja­pii­reissä eri­tyis­a­sema.
Oy-muotoisina toi­mi­joina media­ta­loilla on sisä­syn­tyi­nen pyr­ki­mys tukea yrit­tä­mi­sen  edel­ly­tyk­siä edis­tä­vää poli­tiik­kaa. Kun sen lisäksi pää­osa lii­ke­vaih­dosta tulee ilmoi­tus­tu­lo­jen muo­dossa toi­silta yri­tyk­siltä, on yhtei­siä int­res­sejä niin pal­jon, ettei ”oman” puo­lu­een puut­tu­mi­nen hal­li­tuk­sesta voi olla vai­kut­ta­matta uuti­sai­hei­den vali­koi­tu­mi­seen, näkö­kul­miin, pai­no­tuk­siin ja klik­ki­jour­na­lis­min yti­meen: Otsikointiin.

Alle on lin­ki­tetty joi­ta­kin media­ta­loja suu­rim­pine omis­ta­ji­neen. Jos ken haluaa itse har­ras­taa pie­ni­muo­toista media­kriit­tistä tut­ki­musta, voi valita halua­mansa median ja suo­rit­taa verk­ko­haun vaik­kapa sanoilla : Rinne, hal­li­tus­oh­jelma, Orpo.
Yli­voi­mai­nen enem­mistö tulok­sista myö­täi­lee ja sitee­raa Orpon kantoja.

Alma Media OYj (mm. Uusi Suomi, Ilta­lehti, Kaup­pa­lehti)
https://www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat

Sanoma OYj (mm. Hesari, Ilta­sa­no­mat, Talous­uu­ti­set)
https://sanoma.com/fi/sijoittajat/osake/suurimmat-osakkeenomistajat/

Ilkka-Yhtymä
https://www.ilkka-yhtyma.fi/Web/Yhtyma/corporate.nsf/pages/2B545C2275E8D630C225758200444C36?opendocument

Kes­ki­suo­ma­lai­nen Oyj
https://www.keskisuomalainen.com/fi/sijoittajalle/suurimmat-osakkeenomistajat/

Verk­ko­uu­ti­set -verk­ko­leh­den omis­taa Kan­sal­li­nen Kokoomus.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Goebbelsin oppeja ammentamassa


”Pro­pa­ganda pitää suun­nata mas­soille ja sen tulee olla ­sävyl­tään kan­san­omaista ja vas­tata älyl­li­seltä tasol­taan vastaanotta­jista yksinkertaisimpia”

Yo.  ohje löy­tyy Adolf Hit­le­rin teok­sesta ”Tais­te­luni”. Perus­suo­ma­lai­sen puo­lu­een EU-vaalikampanja sisäl­tää videoita, joissa tuota ohjetta nou­da­te­taan pil­kun­tar­kasti.
Juuri nyt puo­lu­een agi­taat­to­rit koet­ta­vat tun­kea kaik­kiin mah­dol­li­siin fb-keskusteluryhmiin link­kiä ”Dys­to­pia” -nimi­seen vaa­li­vi­deoon, joka löy­tyy tuolla nimellä Youtubesta.

Hyvällä ammat­ti­tai­dolla lyhy­te­lo­ku­van muo­toon laa­dittu video sisäl­tää mm. seu­raa­via koh­tauk­sia:
Aseis­te­tut liit­to­val­tion polii­sit ryn­nä­köi­vät sau­naansa läm­mit­tä­vän suo­ma­lai­sen hete­ro­mie­hen, joka polt­taa kiu­kaas­saan puuta. Mies rau­doi­te­taan ja vie­dään pois. Muita pai­na­jai­sia ovat mm. herää­mi­nen Suo­meen, jossa Islam on val­tio­nus­konto, herää­mi­nen mie­hen vie­reltä koska EU on kiel­tä­nyt hete­ro­suh­teet... .

Ja sitä rataa.
Jos­sa­kin toi­sessa vii­te­ke­hyk­sessä elo­kuva toi­misi jon­kin­lai­sena huu­mo­riplä­jäyk­senä, mutta tästä Perus­suo­ma­lais­ten kam­pan­jasta on huu­mori kau­kana. 

Kan­sa­lai­sia pelo­tel­laan ammat­ti­tai­dolla val­mis­te­tulla, äärim­mäi­siä yksin­ker­tais­tuk­sia ja suo­ra­nai­sia val­heita sisäl­tä­vällä pro­pa­gan­da­ma­te­ri­aa­lilla äänes­tä­mään nat­siyh­teyk­sis­tään tun­net­tua puoluetta.

Oli­siko suo­ma­lai­sen sivis­ty­neis­tön aika herätä näke­mään, mitä sil­miemme edessä tapah­tuu? 

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: EU, Kotimaa, Yleinen | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Tieto on valtaa - ja rahaa!

”Tieto on val­taa”, loh­kaisi brit­ti­läi­nen lordi-filosofi Francis Bacon jo lähes 500 vuotta sit­ten, eikä totea­muk­sella siis ole uuti­sar­voa. Arvoa sen sijaan on sillä, kuka tie­toa tuot­taa ja hal­lit­see. Tie­to­verk­koi­hin ladat­tiin inter­ne­tin syn­ty­ai­koina pal­jon odo­tuk­sia, joi­den aja­tel­tiin takaa­van kai­kille pää­syn objek­tii­vi­sen tie­don läh­teille. Toi­sin kävi. Tie­dosta tuli sekä kau­pan­käyn­nin että mie­li­pi­de­vai­kut­ta­mi­sen väline. Eikä ihan pie­nistä sum­mista puhuta.

Google sai vuosi sit­ten EU:lta 4,3 mrd euron sakot markkina-aseman vää­rin­käy­töstä.
Google sai vuonna 2012 mil­joo­nan dol­la­rin sakon ran­gais­tuk­sena siitä, että se kiersi käyt­tä­jien yksi­tyi­syys­a­se­tuk­set Applen Safari-selaimella.
Face­book sai EU:lta 110 mil­joo­nan euron sakot annet­tu­aan vää­rää tie­toa ennen Whats’Up -sovel­luk­sen osta­mis­taan.
Yhdys­val­to­jen kan­sal­li­nen kaup­pa­ko­mis­sio FTC on viime vuo­desta alkaen tut­ki­nut Facebook-käyttäjien tie­to­jen jou­tu­mista tie­do­na­na­lyy­siyh­tiö Cam­bridge Ana­ly­ticalle. Tie­toja muun käy­tet­tiin muassa poliit­ti­sen kam­pan­join­nin kes­kit­tä­mi­seen Donald Trum­pin puo­lesta Yhdys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­leissa 2016. On puhuttu usei­den mil­jar­dien sakoista.

Kun siis pelk­kien sak­ko­jen osalta puhu­taan yhteensä jo noin 5 mil­jar­dista, voimme vain kuvi­tella mil­lai­sia lii­ke­voit­toja noilla tie­doilla on tahkottu.

Tieto on siis paitsi val­taa myös rahaa.
Sen lisäksi tie­dolla ohja­taan sitä mitä ihmi­set ajat­te­le­vat.

Glo­baa­lien verk­ko­yh­tiöi­den valta ihmis­ten mie­li­pi­tei­den ohjai­lussa sisäl­tää ris­kejä talou­del­li­sen val­lan­käy­tön lisäksi myös demo­kra­tian näkö­kul­masta.
Demo­kra­tioissa kun äänes­tys­pää­tök­set teh­dään käy­tet­tä­vissä ole­van tie­don varassa.

USA’ssa Face­boo­kin enti­nen työn­te­kijä ehdotti äsket­täin yhtiön pilk­ko­mista. Perus­teena se, että yhtiön mas­sii­vi­nen koko ja valta-asema antaa yhtiötä 60% omis­tuk­sel­laan hal­lit­se­valle Mark Zuc­ken­ber­gille koh­tuut­to­man valta-aseman.

Klas­si­sen libe­ra­lis­min kan­nat­ta­jat hoke­vat mant­rana, että mark­ki­na­ta­lous hoi­taa itse syn­nyt­tä­mänsä ongel­mat. Mutta kun ongel­mia sit­ten ilme­nee, ollaan sillä suun­nalla kovin hil­jaa - tai sit­ten syy­te­tään ongel­mista sääntely-yrityksiä.
Finanssi- ja pank­ki­sek­to­rilla on yhtiöi­den ahneu­den aiheut­ta­mien romah­dus­ten lasku lan­gen­nut veron­mak­sa­jille.
Kun puhu­taan ihmis­ten hen­ki­lö­koh­tai­silla tie­doilla bis­nestä teke­vistä yri­tyk­sistä - joilla samaan aikaan on työ­ka­lut hei­dän mie­li­pi­tei­densä muok­kaa­mi­seen - saat­ta­vat aiheu­tu­vat ongel­mat olla sel­lai­sia, ettei niistä enää sel­vitä sakoilla.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Ihminen ei ole hypotenuusa!

Val­tion­va­rain­mi­nis­teri Pet­teri Orpo häm­mäs­tytti poli­tii­kan, talou­den ja jopa filo­so­fian asian­tun­ti­joita kryp­ti­sella lauseeel­laan ”Ihmi­nen ei ole desi­maali”.
Ihmistä ei voi kut­sua monella muul­la­kaan mate­ma­tii­kan käsit­teellä.
Jos ollaan aivan tark­koja, niin ihmi­nen ei ole myös­kään jako­kulma, hypo­te­nuusa eikä pii.
Ei mikään näistä!

Orpon ajat­telu saat­taa­kin alkuun häm­men­tää kuu­li­jaa, joh­tuen juuri siitä, että se on niin vas­taan­sa­no­mat­to­masti totta. Tark­kaan ottaen maa­ilma on täynnä asioita ja esi­neitä, joita ihmi­nen EI ole.
(Kir­jal­li­suus tosin tun­tee myös vas­tak­kai­sia mie­li­pi­teitä. Väinö Lin­nan Tun­te­mat­to­man soti­laan hahmo, alik. Lah­ti­nen toteaa, että ”ihmi­nen oli alku­jaan kala”. Sota­kirja kun on, niin tuo väite ote­taan kui­ten­kin nopeasti alas ampu­malla alik. Hie­ta­sen toimesta.)

Seu­raa­vaksi Orpo ryh­ty­nee­kin vaa­ti­maan joh­ta­mansa minis­te­riön vir­ka­mie­hiltä desi­maa­lit­to­mia raport­teja. Vain koko­nais­lu­kuja saa käyttää.

Tulemme luke­maan mm. seuraavaa:

”Brut­to­kan­san­tuote kas­voi 2018 yhden ver­ran, työl­li­syy­den kohen­tu­mi­sen ollessa siinä kah­den huja­koilla. Talous­kasvu on yhden kor­villa, mutta saat­taa jopa hup­sah­taa ihan nollaankin”

“Kan­san­edus­ta­jien palk­koja tul­laan tänä vuonna tar­kis­ta­maan. Uuden tie­do­tus­lin­jan mukai­sesti on puhuttu koko­nais­lu­vuista, kaks tai kolme.
Ylös­päin.
Kan­san­edus­ta­jille Hak­ka­rai­nen ja Vähä­mäki tul­laan sau­no­mis­ku­lu­kor­vauk­sia kulu­vana vuonna kor­vaa­man viisi tai kuusi löy­ly­ki­pol­lista vähemmän.”

Sillä ihmi­nen ei ole desimaali.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Talous | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Vanhukset veroja kiertävän ansaintalogiikan pelinappuloina

Espe­riCare -tapaus osoit­taa kai­kessa kar­meu­des­saan sen, mihin suun­taan hoi­va­pal­ve­lut Suo­messa on yksi­tyis­tä­mi­sen myötä muut­tu­neet ja mitä kehi­tystä pm Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen ajama sosiaali- ja ter­vey­suu­dis­tus tulisi vielä kiihdyttämään.

Hen­ki­lös­tä­mää­rät on vedetty mini­miin, kik­kail­laan mää­rä­ai­kai­silla sopi­muk­silla, hoi­to­hen­ki­lös­töön las­ke­taan hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen täyt­tä­mi­seksi lähes jokai­nen, joka ton­tilla liikkuu.

Lähi­hoi­ta­jien ammat­ti­lii­ton Supe­rin hen­ki­löstö ker­too, että mitoi­tuk­sen täyt­tä­mi­seksi työ­lis­toille on jopa kek­sitty nimiä, enti­siä hoi­ta­jia tai meneh­ty­nei­den hen­ki­löi­den nimiä. Tämä kaikki oli enna­koi­ta­vissa kun kun­nat sääs­tö­syistä ryh­tyi­vät kil­pai­lut­ta­maan van­hus­ten asumispalveluja.

Tätä taus­taa vas­ten perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Annika Saa­ri­kon vie­railu Ylessä 28.1. Esperi -tapauk­sen joh­dosta oli köm­pelö yri­tys vähä­tellä ongel­mia. Minis­teri oli sel­västi vaa­ti­nut ja saa­nut toi­mit­ta­jan kysy­myk­set etu­kä­teen, ja vas­tauk­set oli­vat saman­laista suju­vaa litur­giaa kuin edus­kun­nan kyse­ly­tun­neilla. 

Minis­teri näki kehit­tä­mistä vain oma­val­von­nassa - juuri siinä mikä Espe­rin koh­dalla pahi­ten petti! Sanal­la­kaan hän ei puut­tu­nut Val­vi­ran ja Avin vas­tuuseen, vaikka ennak­ko­val­vonta petti totaalisesti.

Val­vi­ran tilin­pää­tök­sen 2016 mukaan esim. rapor­toi­dut vaa­ra­ti­lan­teet oli­vat kol­messa vuo­dessa kas­va­neet 55 %. Vuo­sina 2016-2017 on rapor­toitu 36 kuo­le­maan joh­ta­nutta vaa­ra­ti­lan­netta. Vuo­teen 2015 saakka kuo­le­man­ta­pauk­sia ei rapor­toitu lain­kaan.
Sekä Val­vi­rassa että Avissa on var­masti tah­toa parem­paan val­von­taan.
Hal­li­tuk­sen sääs­tö­tal­koi­den nimissä resurs­seja on kui­ten­kin - yllä­tys yllä­tys - leikattu.

2000 -luvun suo­ma­lais­ten tulisi pitää kunnia-asianaan sitä, että sodan­jäl­kei­sen jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ura­koi­neet suu­ret ikä­luo­kat saa­te­taan vii­mei­sille lepo­si­joil­leen ihmi­sar­voi­sesti.
Näin ei tule tapah­tu­maan, mikäli hei­dät uhra­taan yksi­tyi­sen hoi­va­bis­nek­sen ansain­ta­lo­gii­kan pelinappuloiksi.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Hyödyllisiä idiootteja? Ai me vai?

A-talkissa oli ajan­koh­tai­nen kes­kus­telu face­boo­kista ja muista ”yhtei­söl­li­sistä” verk­ko­pal­ve­luista. Asian­tun­te­vaa ja suo­raa puhetta. 

F-Securen tut­ki­mus­pääl­likkö Mikko Hyp­pö­nen ilmaisi asian sel­keim­min: Pal­ve­lut eivät ole ”ilmai­sia” vaan nii­den käy­tön hin­tana asia­kas luo­vut­taa yri­tyk­sille jat­ku­vasti yhä yksi­tyis­koh­tai­sem­paa tie­toa hen­ki­lö­koh­tai­sesta kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­ses­tään, har­ras­tuk­sis­taan, mat­kus­te­lus­taan jne. Yri­tys käyt­tää tätä tie­toa myy­mällä sitä edel­leen tark­kaan koh­den­net­tua mai­non­taa teke­ville tahoille. 

Osalle ihmi­siä on ihan OK, että kun käy vil­kai­se­massa loma­mat­ka­tar­jon­taa, niin pian sen perään alkaa itses­tään pul­pah­della mat­ka­fir­mo­jen mai­nok­sia työ­pöy­dälle - yllät­täen ja pyy­tä­mättä.
Osalle tulee kiusal­li­nen ole: Tark­kail­laanko minua?

Vaka­vam­pien kysy­mys­ten äärellä ollaan, kun puhu­taan val­tio­ta­son hybri­di­vai­kut­ta­mi­sesta. Laa­ja­mit­tai­nen esi­merkki tästä oli USA:n pre­si­den­tin vaa­lit. Siinä ei suo­raan pyritty ohjaa­maan äänes­tys­käyt­täy­ty­mistä tiet­tyyn suun­taan - päin­vas­toin sitä pyrit­tiin ohjaa­maan yhdestä suun­nasta poispäin... .

Kyl­vet­tiin eri­pu­raa ja kysee­na­lais­tet­tiin äänes­tä­mi­sen mie­lek­kyys yli­pää­tään. Nyt näh­dään tulos: USA on jakau­tu­nut kes­keltä kah­tia! Jakau­tu­nut val­tio on hei­kompi val­tio, mikä oli ope­raa­tion todel­li­nen päämäärä.

Nyt pari kuu­kautta ennen edus­kun­ta­vaa­leja on meillä Suo­mes­sa­kin havait­ta­vissa trendi, joka vähät­te­lee äänes­tä­mi­sen mer­ki­tystä, kysee­na­lais­taa poli­tii­kan moraa­lia ja tyr­kyt­tää kan­sa­lai­sille käsi­tystä poli­tii­kassa mukana ole­vien mädän­näi­syy­destä. 

Samaan epä­tie­toi­suu­den liet­son­taan ja ihmis­ten häm­men­tä­mi­seen pyr­ki­vät kaikki uutis­me­diaa tees­ken­te­le­vät sivus­tot, jotka ennen vaa­leja lisään­ty­vät kuin sie­net sateella.

Tähän lin­kit­tä­mäni, Aalto -yli­opis­ton kyber­tur­val­li­suus­pro­fess­roi Jarno Lim­nell’in asian­tun­teva kir­joi­tus aiheesta kan­nat­taa lukaista.
https://blogit.iltalehti.fi/jarno-limnell/2017/10/07/informaatiovaikuttaminen-vaaleissa/

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Media | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Siirtyykö Homo Sapiens asumaan maan alle?

Suo­men Pan­kin pää­joh­taja Olli Rehn vie­raili äsket­täin Tv1’n ajan­koh­tais­oh­jel­massa ja lausui mm. näin:

”– Ilmas­ton­muu­tos on val­tava mark­ki­na­häi­riö. Sillä on suuri mer­ki­tys pit­kän aika­vä­lin talous­kas­vun ja talou­den kes­tä­vyy­den kan­nalta
– Tule­vien vuo­si­kym­men­ten suo­ma­lais­ten täy­tyy voida raken­taa elä­määnsä ilman, että he jou­tu­vat tais­te­le­maan edel­lis­ten suku­pol­vien vel­ko­jen ja ympä­ris­tö­on­gel­mien kanssa.”

Rehn on oikeassa. Siitä, mikä tämän ”val­ta­van mark­ki­na­häi­riön” on aiheut­ta­nut, hän ei puhu­nut. Teol­lis­tu­neet maat ovat vuo­si­kym­men­ten ajan hyväk­sy­neet tilan­teen, missä osa hyvin­voin­nista ulos­mi­ta­taan luon­nosta velaksi tule­vien suku­pol­vien mak­set­ta­vaksi. Tästä on val­lin­nut vas­ten­mie­li­nen kon­sen­sus yli puoluerajojen.

Tule­vilta suku­pol­vilta varas­tettu hyvin­vointi ei suin­kaan ole jakau­tu­nut tasai­sesti kan­sa­lais­ten kes­ken. Suuri osa varas­te­tusta omai­suu­desta on pää­asiassa yksityis- mutta osin myös valtio-omisteisten yhtiöi­den omissa pää­omissa, nii­den kor­rup­toi­tu­nei­den polii­tik­ko­jen tileillä vero­pa­ra­tii­seissa tai omis­ta­jille jaet­tuina osin­koina tuot­toi­sam­missa sijoituskohteissa.

Sillä ei ole mer­ki­tystä, onko saas­tut­ta­van teol­li­suu­den omis­taja ollut yksi­tyi­nen vai val­tio. Romah­ta­neen Neu­vos­to­lii­ton val­tion­ka­pi­ta­lismi ehti aiheut­taa tule­ville suku­pol­ville ympä­ris­tö­las­kun, jota kukaan ei pysty arvioi­maan.
Kii­nassa toi­mit­tiin pit­kään täy­sin ympä­ris­töstä piit­taa­matta, kun­nes havah­dut­tiin sii­hen, että suur­kau­pun­geissa piti ryh­tyä käyt­tä­mään hengityssuojaimia.

Olli Reh­nin mai­nit­sema ”mark­ki­na­häi­riö” ei siis oikeasti ole mikään häi­riö, vaan yhdessä har­ki­tusti omalle suku­pol­velle myön­netty oikeus varas­taa ympä­ris­tö­ar­voja tule­vilta suku­pol­vilta.
Mikäli haluamme, että ihmi­set voi­vat tällä pla­nee­talla edel­leen asua, on mark­ki­na­ta­lou­den sään­tely nos­tet­tava aivan uudelle tasolle.

Mutta mitkä ovat mah­dol­li­suu­temme? 

Erään Atlan­tin takai­sen, ilma­ke­hää saas­tut­ta­van val­tion pää­mies ei vas­toin tie­deyh­tei­sön yksi­ää­nistä kan­taa edes tun­nusta ilmasto-ongelman ole­mas­sao­loa! Hän näyt­tää päin­vas­toin ylpei­le­vän sillä, ettei näe sitä minkä kaikki muut näke­vät.
Val­tioi­den pit­kän täh­täi­men sel­viy­ty­miss­ke­naa­rioissa on var­masti jo varau­duttu mah­dol­li­suu­teen, että elämä maa­pal­lon pin­nalla käy vai­keaksi, ellei peräti mahdottomaksi.

Mikäli annamme nykyi­sen kvar­taa­li­ta­lou­den isän­nöidä lajimme tule­vai­suutta, niin ihmis­kunta jou­tuu jos­sa­kin vai­heessa siir­ty­mään asu­maan maan alle - aluksi muu­ta­maksi sadaksi, lopulta ehkä tuhan­siksi vuosiksi.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: EU, Kotimaa, Talous, Ympäristö | Avainsanoina , , | Jätä kommentti