Miksi blogi?

Mitä mah­dol­li­suuk­sia yhteis­kun­nal­li­sista asioista, poliit­ti­sesta kes­kus­te­lusta ja median arvioin­nista kiin­nos­tu­neella suo­ma­lai­sella keski-ikäisellä mie­hellä on tuoda mie­li­pi­teensä esille?
Jupista pubissa? Ana­ly­soida vai­molle? Pitää palo­pu­heita työ­maalla?
Haluk­kai­den kans­sa­kes­kus­te­li­joi­den kiin­nos­tus ei ym. tapauk­sissa ole taattu. Vält­tä­mättä se ei ole sitä blo­geis­sa­kaan. Mutta ne ovat siellä näh­tä­vissä, ole­massa.
“Ajat­te­len, siis olen” lausui rans­ka­lai­nen, kaik­kea epäi­levä filo­sofi René Descar­tes 1600 -luvulla.
“Kir­joi­tan, siis todis­tan ajat­te­le­vani”, voisi lausetta tämän vaa­lean­pu­nai­sen media­ko­hi­nan kes­kellä jatkaa.

Olisi tie­tysti hie­noa, jos niitä joku vielä kom­men­toi­si­kin. Mutta sekin riit­tää, että ne ovat.

Mänt­sä­län Num­mi­sissa 22.4.2008, Reijo Liinamaa

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *