Kenen leipää syöt, sen ...


Antti Rin­teen
hal­li­tus­oh­jel­man jul­kis­ta­mi­sen 6.6.2019 jäl­kei­nen uuti­sointi on tar­jon­nut har­vi­nai­sen otol­li­sen maa­pe­rän maamme media­ta­lo­jen poliit­tis­ten agen­do­jen tut­ki­mi­seen.   

Poik­kea­van tästä hal­li­tuk­sesta tekee se, että poliit­ti­sesta lähi­his­to­rias­tamme ei löydy hal­li­tus­ko­koon­pa­noa, johon oli­si­vat kuu­lu­neet molem­mat vasem­mis­to­puo­lu­eet ja vih­reät mutta ei Kokoomusta.

Kokoo­muk­sella on perin­tei­sesti ollut yrittäjä- ja omis­ta­ja­pii­reissä eri­tyis­a­sema.
Oy-muotoisina toi­mi­joina media­ta­loilla on sisä­syn­tyi­nen pyr­ki­mys tukea yrit­tä­mi­sen  edel­ly­tyk­siä edis­tä­vää poli­tiik­kaa. Kun sen lisäksi pää­osa lii­ke­vaih­dosta tulee ilmoi­tus­tu­lo­jen muo­dossa toi­silta yri­tyk­siltä, on yhtei­siä int­res­sejä niin pal­jon, ettei ”oman” puo­lu­een puut­tu­mi­nen hal­li­tuk­sesta voi olla vai­kut­ta­matta uuti­sai­hei­den vali­koi­tu­mi­seen, näkö­kul­miin, pai­no­tuk­siin ja klik­ki­jour­na­lis­min yti­meen: Otsikointiin.

Alle on lin­ki­tetty joi­ta­kin media­ta­loja suu­rim­pine omis­ta­ji­neen. Jos ken haluaa itse har­ras­taa pie­ni­muo­toista media­kriit­tistä tut­ki­musta, voi valita halua­mansa median ja suo­rit­taa verk­ko­haun vaik­kapa sanoilla : Rinne, hal­li­tus­oh­jelma, Orpo.
Yli­voi­mai­nen enem­mistö tulok­sista myö­täi­lee ja sitee­raa Orpon kantoja.

Alma Media OYj (mm. Uusi Suomi, Ilta­lehti, Kaup­pa­lehti)
https://www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/osakkeenomistajat

Sanoma OYj (mm. Hesari, Ilta­sa­no­mat, Talous­uu­ti­set)
https://sanoma.com/fi/sijoittajat/osake/suurimmat-osakkeenomistajat/

Ilkka-Yhtymä
https://www.ilkka-yhtyma.fi/Web/Yhtyma/corporate.nsf/pages/2B545C2275E8D630C225758200444C36?opendocument

Kes­ki­suo­ma­lai­nen Oyj
https://www.keskisuomalainen.com/fi/sijoittajalle/suurimmat-osakkeenomistajat/

Verk­ko­uu­ti­set -verk­ko­leh­den omis­taa Kan­sal­li­nen Kokoomus.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *