Ihminen ei ole hypotenuusa!

Val­tion­va­rain­mi­nis­teri Pet­teri Orpo häm­mäs­tytti poli­tii­kan, talou­den ja jopa filo­so­fian asian­tun­ti­joita kryp­ti­sella lauseeel­laan ”Ihmi­nen ei ole desi­maali”.
Ihmistä ei voi kut­sua monella muul­la­kaan mate­ma­tii­kan käsit­teellä.
Jos ollaan aivan tark­koja, niin ihmi­nen ei ole myös­kään jako­kulma, hypo­te­nuusa eikä pii.
Ei mikään näistä!

Orpon ajat­telu saat­taa­kin alkuun häm­men­tää kuu­li­jaa, joh­tuen juuri siitä, että se on niin vas­taan­sa­no­mat­to­masti totta. Tark­kaan ottaen maa­ilma on täynnä asioita ja esi­neitä, joita ihmi­nen EI ole.
(Kir­jal­li­suus tosin tun­tee myös vas­tak­kai­sia mie­li­pi­teitä. Väinö Lin­nan Tun­te­mat­to­man soti­laan hahmo, alik. Lah­ti­nen toteaa, että ”ihmi­nen oli alku­jaan kala”. Sota­kirja kun on, niin tuo väite ote­taan kui­ten­kin nopeasti alas ampu­malla alik. Hie­ta­sen toimesta.)

Seu­raa­vaksi Orpo ryh­ty­nee­kin vaa­ti­maan joh­ta­mansa minis­te­riön vir­ka­mie­hiltä desi­maa­lit­to­mia raport­teja. Vain koko­nais­lu­kuja saa käyttää.

Tulemme luke­maan mm. seuraavaa:

”Brut­to­kan­san­tuote kas­voi 2018 yhden ver­ran, työl­li­syy­den kohen­tu­mi­sen ollessa siinä kah­den huja­koilla. Talous­kasvu on yhden kor­villa, mutta saat­taa jopa hup­sah­taa ihan nollaankin”

“Kan­san­edus­ta­jien palk­koja tul­laan tänä vuonna tar­kis­ta­maan. Uuden tie­do­tus­lin­jan mukai­sesti on puhuttu koko­nais­lu­vuista, kaks tai kolme.
Ylös­päin.
Kan­san­edus­ta­jille Hak­ka­rai­nen ja Vähä­mäki tul­laan sau­no­mis­ku­lu­kor­vauk­sia kulu­vana vuonna kor­vaa­man viisi tai kuusi löy­ly­ki­pol­lista vähemmän.”

Sillä ihmi­nen ei ole desimaali.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Talous Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *