Kristallipalloihin tihrustelijat heräsivät

Paavo Lip­po­sen ehdok­kaaksi ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen se taas alkaa. Saamme seu­rata 5 kk poli­tii­kan toi­mit­ta­jien, kolum­nis­tien, aamu-tv:n soh­va­ses­sioi­den ja kaik­kien tv-kanavien uutis­toi­mi­tus­ten ryy­dit­tä­mää lopu­tonta spe­ku­loin­tia siitä, kuka tul­laan valit­se­maan pre­si­den­tiksi. Ja gal­lup­peja teh­dään vii­kot­tain. Ja niissä tapah­tu­vista, vir­he­mar­gi­naa­liin sisäl­ty­vistä siir­ty­mistä kes­kus­tel­laan suu­rella antaumuksella.

Esim. Hesa­rin pää­kir­joi­tus “Eu pysyy tee­mana myös pre­si­den­tin­vaa­leissa” 13.8. pyr­kii ole­tet­tu­jen ehdok­kai­den (viral­li­sesti on valittu vain Pekka Haa­visto) poliit­ti­sen his­to­rian, hei­dän kuvi­tel­tu­jen stra­te­gioi­densa ja mah­dol­lis­ten ima­go­kon­sult­tien mah­dol­lis­ten tuu­naus­ten perus­teella käy­mään vaa­lit etukäteen.

Pal­ve­leeko tämä joten­kin kan­sa­lais­ten tie­don­nä­län tyy­dyt­tä­mistä? Halua­vatko leh­den luki­jat pereh­tyä toi­mit­ta­jien arvai­lui­hin? Hesa­rin pää­kir­joi­tuk­sen kal­tai­nen aiheella märeh­ti­mi­nen voisi vielä mene­tellä kolum­nissa, mutta että ihan pääkirjoituksessa!

Väi­tän, että äänes­tä­jille riit­tää mai­niosti se, että ehdok­kaat saa­vat itse ker­toa linjansa.

TV -kana­vat eivät tule jää­mään yhtään pek­kaa pahem­miksi. Mikäs se hel­pom­paa ohjelma-ajan täy­tettä, kun lait­taa kes­ke­nään kisaa­vat ehdok­kaat väit­te­le­mään kame­ran eteen. Hei­dän pär­jää­mi­ses­tään voi­daan sit­ten seu­raa­vana päi­vänä tehdä ilta­leh­dissä kyse­lyjä ja taas niistä näyt­tä­viä graafeja.

Äänes­tä­jille riit­täisi yksin­ker­tai­sesti se, että ker­rot­tai­siin mah­dol­li­sim­man tyh­jen­tä­västi ehdok­kai­den poliit­ti­nen his­to­ria, mitä on tehty, missä oltu mukana ja mitä saatu aikaan. Jour­na­lis­tin näkö­kul­masta se on tie­ten­kin tyl­sem­pää, kuin kris­tal­li­pal­loon kat­se­lun lomassa tapah­tuva omien mie­li­pi­tei­den esittely.

Kun vaa­li­aamu lopulta val­ke­nee, on suuri osa kan­sasta perin juu­rin tym­pään­ty­nyt koko mediaspektaakkeliin.

Miksi vaa­lit pitää yrit­tää käydä etukäteen?

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoria(t): Media. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

3 vastausta artikkeliin Kristallipalloihin tihrustelijat heräsivät

 1. Ari sanoo:

  Asiaa kir­joi­tat, minä olen jo nyt tym­pään­ty­nyt ko. vaa­lei­hin, seu­raa­van vii­den kuu­kau­den aikana puhut­ta­neen aika vähän tasa-arvoisemman yhteis­kun­nan puolesta.

 2. Minä Itse sanoo:

  Hej! Pitää ottaa asioista sel­vää ennen­kuin kir­joit­taa jul­ki­sesti. Ruot­sissa ei ope­teta kym­me­niä eri uskon­toja kou­luissa vaan kai­killa on yhtei­nen uskon­to­tieto joka on eri uskon­noista neut­raali oppiaine.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Religionskunskap#Sverige

  Vii­sainta olisi unoh­taa uskon­to­jen opet­ta­mi­nen kou­luissa koko­naan ja jät­tää se uskon­nol­lis­ten yhtei­sö­jen vas­tuulle. Tällä väl­tyt­täi­siin myös Ruot­sin tilan­teelta, missä vuo­si­kym­me­niä kes­tä­neen run­saan maa­han­muu­ton seu­rauk­sena kou­luissa ope­te­taan kym­me­niä eri uskontoja.”

  • admin sanoo:

   Kom­mentti on aivan oikea. Piti kir­joit­ta­mani, että Ruot­sin kou­lu­lai­tos näki aivan oikein, kym­me­nien eri uskon­to­jen opet­ta­mi­sen huo­nona vaih­toeh­tona ja päätti lopet­taa uskon­non opet­ta­mi­sen kokonaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *