Vanhukset veroja kiertävän ansaintalogiikan pelinappuloina

Espe­riCare -tapaus osoit­taa kai­kessa kar­meu­des­saan sen, mihin suun­taan hoi­va­pal­ve­lut Suo­messa on yksi­tyis­tä­mi­sen myötä muut­tu­neet ja mitä kehi­tystä pm Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen ajama sosiaali- ja ter­vey­suu­dis­tus tulisi vielä kiihdyttämään.

Hen­ki­lös­tä­mää­rät on vedetty mini­miin, kik­kail­laan mää­rä­ai­kai­silla sopi­muk­silla, hoi­to­hen­ki­lös­töön las­ke­taan hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen täyt­tä­mi­seksi lähes jokai­nen, joka ton­tilla liikkuu.

Lähi­hoi­ta­jien ammat­ti­lii­ton Supe­rin hen­ki­löstö ker­too, että mitoi­tuk­sen täyt­tä­mi­seksi työ­lis­toille on jopa kek­sitty nimiä, enti­siä hoi­ta­jia tai meneh­ty­nei­den hen­ki­löi­den nimiä. Tämä kaikki oli enna­koi­ta­vissa kun kun­nat sääs­tö­syistä ryh­tyi­vät kil­pai­lut­ta­maan van­hus­ten asumispalveluja.

Tätä taus­taa vas­ten perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Annika Saa­ri­kon vie­railu Ylessä 28.1. Esperi -tapauk­sen joh­dosta oli köm­pelö yri­tys vähä­tellä ongel­mia. Minis­teri oli sel­västi vaa­ti­nut ja saa­nut toi­mit­ta­jan kysy­myk­set etu­kä­teen, ja vas­tauk­set oli­vat saman­laista suju­vaa litur­giaa kuin edus­kun­nan kyse­ly­tun­neilla. 

Minis­teri näki kehit­tä­mistä vain oma­val­von­nassa - juuri siinä mikä Espe­rin koh­dalla pahi­ten petti! Sanal­la­kaan hän ei puut­tu­nut Val­vi­ran ja Avin vas­tuuseen, vaikka ennak­ko­val­vonta petti totaalisesti.

Val­vi­ran tilin­pää­tök­sen 2016 mukaan esim. rapor­toi­dut vaa­ra­ti­lan­teet oli­vat kol­messa vuo­dessa kas­va­neet 55 %. Vuo­sina 2016-2017 on rapor­toitu 36 kuo­le­maan joh­ta­nutta vaa­ra­ti­lan­netta. Vuo­teen 2015 saakka kuo­le­man­ta­pauk­sia ei rapor­toitu lain­kaan.
Sekä Val­vi­rassa että Avissa on var­masti tah­toa parem­paan val­von­taan.
Hal­li­tuk­sen sääs­tö­tal­koi­den nimissä resurs­seja on kui­ten­kin - yllä­tys yllä­tys - leikattu.

2000 -luvun suo­ma­lais­ten tulisi pitää kunnia-asianaan sitä, että sodan­jäl­kei­sen jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ura­koi­neet suu­ret ikä­luo­kat saa­te­taan vii­mei­sille lepo­si­joil­leen ihmi­sar­voi­sesti.
Näin ei tule tapah­tu­maan, mikäli hei­dät uhra­taan yksi­tyi­sen hoi­va­bis­nek­sen ansain­ta­lo­gii­kan pelinappuloiksi.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *