Hyödyllisiä idiootteja? Ai me vai?

A-talkissa oli ajan­koh­tai­nen kes­kus­telu face­boo­kista ja muista ”yhtei­söl­li­sistä” verk­ko­pal­ve­luista. Asian­tun­te­vaa ja suo­raa puhetta. 

F-Securen tut­ki­mus­pääl­likkö Mikko Hyp­pö­nen ilmaisi asian sel­keim­min: Pal­ve­lut eivät ole ”ilmai­sia” vaan nii­den käy­tön hin­tana asia­kas luo­vut­taa yri­tyk­sille jat­ku­vasti yhä yksi­tyis­koh­tai­sem­paa tie­toa hen­ki­lö­koh­tai­sesta kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­ses­tään, har­ras­tuk­sis­taan, mat­kus­te­lus­taan jne. Yri­tys käyt­tää tätä tie­toa myy­mällä sitä edel­leen tark­kaan koh­den­net­tua mai­non­taa teke­ville tahoille. 

Osalle ihmi­siä on ihan OK, että kun käy vil­kai­se­massa loma­mat­ka­tar­jon­taa, niin pian sen perään alkaa itses­tään pul­pah­della mat­ka­fir­mo­jen mai­nok­sia työ­pöy­dälle - yllät­täen ja pyy­tä­mättä.
Osalle tulee kiusal­li­nen ole: Tark­kail­laanko minua?

Vaka­vam­pien kysy­mys­ten äärellä ollaan, kun puhu­taan val­tio­ta­son hybri­di­vai­kut­ta­mi­sesta. Laa­ja­mit­tai­nen esi­merkki tästä oli USA:n pre­si­den­tin vaa­lit. Siinä ei suo­raan pyritty ohjaa­maan äänes­tys­käyt­täy­ty­mistä tiet­tyyn suun­taan - päin­vas­toin sitä pyrit­tiin ohjaa­maan yhdestä suun­nasta poispäin... .

Kyl­vet­tiin eri­pu­raa ja kysee­na­lais­tet­tiin äänes­tä­mi­sen mie­lek­kyys yli­pää­tään. Nyt näh­dään tulos: USA on jakau­tu­nut kes­keltä kah­tia! Jakau­tu­nut val­tio on hei­kompi val­tio, mikä oli ope­raa­tion todel­li­nen päämäärä.

Nyt pari kuu­kautta ennen edus­kun­ta­vaa­leja on meillä Suo­mes­sa­kin havait­ta­vissa trendi, joka vähät­te­lee äänes­tä­mi­sen mer­ki­tystä, kysee­na­lais­taa poli­tii­kan moraa­lia ja tyr­kyt­tää kan­sa­lai­sille käsi­tystä poli­tii­kassa mukana ole­vien mädän­näi­syy­destä. 

Samaan epä­tie­toi­suu­den liet­son­taan ja ihmis­ten häm­men­tä­mi­seen pyr­ki­vät kaikki uutis­me­diaa tees­ken­te­le­vät sivus­tot, jotka ennen vaa­leja lisään­ty­vät kuin sie­net sateella.

Tähän lin­kit­tä­mäni, Aalto -yli­opis­ton kyber­tur­val­li­suus­pro­fess­roi Jarno Lim­nell’in asian­tun­teva kir­joi­tus aiheesta kan­nat­taa lukaista.
https://blogit.iltalehti.fi/jarno-limnell/2017/10/07/informaatiovaikuttaminen-vaaleissa/

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Media Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *