Siirtyykö Homo Sapiens asumaan maan alle?

Suo­men Pan­kin pää­joh­taja Olli Rehn vie­raili äsket­täin Tv1’n ajan­koh­tais­oh­jel­massa ja lausui mm. näin:

”– Ilmas­ton­muu­tos on val­tava mark­ki­na­häi­riö. Sillä on suuri mer­ki­tys pit­kän aika­vä­lin talous­kas­vun ja talou­den kes­tä­vyy­den kan­nalta
– Tule­vien vuo­si­kym­men­ten suo­ma­lais­ten täy­tyy voida raken­taa elä­määnsä ilman, että he jou­tu­vat tais­te­le­maan edel­lis­ten suku­pol­vien vel­ko­jen ja ympä­ris­tö­on­gel­mien kanssa.”

Rehn on oikeassa. Siitä, mikä tämän ”val­ta­van mark­ki­na­häi­riön” on aiheut­ta­nut, hän ei puhu­nut. Teol­lis­tu­neet maat ovat vuo­si­kym­men­ten ajan hyväk­sy­neet tilan­teen, missä osa hyvin­voin­nista ulos­mi­ta­taan luon­nosta velaksi tule­vien suku­pol­vien mak­set­ta­vaksi. Tästä on val­lin­nut vas­ten­mie­li­nen kon­sen­sus yli puoluerajojen.

Tule­vilta suku­pol­vilta varas­tettu hyvin­vointi ei suin­kaan ole jakau­tu­nut tasai­sesti kan­sa­lais­ten kes­ken. Suuri osa varas­te­tusta omai­suu­desta on pää­asiassa yksityis- mutta osin myös valtio-omisteisten yhtiöi­den omissa pää­omissa, nii­den kor­rup­toi­tu­nei­den polii­tik­ko­jen tileillä vero­pa­ra­tii­seissa tai omis­ta­jille jaet­tuina osin­koina tuot­toi­sam­missa sijoituskohteissa.

Sillä ei ole mer­ki­tystä, onko saas­tut­ta­van teol­li­suu­den omis­taja ollut yksi­tyi­nen vai val­tio. Romah­ta­neen Neu­vos­to­lii­ton val­tion­ka­pi­ta­lismi ehti aiheut­taa tule­ville suku­pol­ville ympä­ris­tö­las­kun, jota kukaan ei pysty arvioi­maan.
Kii­nassa toi­mit­tiin pit­kään täy­sin ympä­ris­töstä piit­taa­matta, kun­nes havah­dut­tiin sii­hen, että suur­kau­pun­geissa piti ryh­tyä käyt­tä­mään hengityssuojaimia.

Olli Reh­nin mai­nit­sema ”mark­ki­na­häi­riö” ei siis oikeasti ole mikään häi­riö, vaan yhdessä har­ki­tusti omalle suku­pol­velle myön­netty oikeus varas­taa ympä­ris­tö­ar­voja tule­vilta suku­pol­vilta.
Mikäli haluamme, että ihmi­set voi­vat tällä pla­nee­talla edel­leen asua, on mark­ki­na­ta­lou­den sään­tely nos­tet­tava aivan uudelle tasolle.

Mutta mitkä ovat mah­dol­li­suu­temme? 

Erään Atlan­tin takai­sen, ilma­ke­hää saas­tut­ta­van val­tion pää­mies ei vas­toin tie­deyh­tei­sön yksi­ää­nistä kan­taa edes tun­nusta ilmasto-ongelman ole­mas­sao­loa! Hän näyt­tää päin­vas­toin ylpei­le­vän sillä, ettei näe sitä minkä kaikki muut näke­vät.
Val­tioi­den pit­kän täh­täi­men sel­viy­ty­miss­ke­naa­rioissa on var­masti jo varau­duttu mah­dol­li­suu­teen, että elämä maa­pal­lon pin­nalla käy vai­keaksi, ellei peräti mahdottomaksi.

Mikäli annamme nykyi­sen kvar­taa­li­ta­lou­den isän­nöidä lajimme tule­vai­suutta, niin ihmis­kunta jou­tuu jos­sa­kin vai­heessa siir­ty­mään asu­maan maan alle - aluksi muu­ta­maksi sadaksi, lopulta ehkä tuhan­siksi vuosiksi.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): EU, Kotimaa, Talous, Ympäristö Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *