Valehtevat suurvallat

Tie­dän sinun valeh­te­le­van, mutta valeh­tele kai­kin moko­min lop­puun saakka... .


USA:n
pre­si­den­tin­vaa­lien 2016 jäl­keen super­val­to­jen vies­tin­tä­kult­tuuri on astu­nut uuteen aika­kau­teen. 

Neu­vos­to­lii­ton hajoa­mi­sen jäl­keen nykyi­sen Venä­jän johto on omak­su­nut val­tio­joh­toi­sen vies­tin­tänsä peri­aat­teeksi stra­te­gi­sen valeh­te­lun. Tämä tar­koit­taa sitä, että ulos­päin suun­tau­tu­vaa vies­tin­tää ohjaa vain ja ainoas­taan omat ulko­po­liit­ti­set val­ta­pyr­ki­myk­set, joi­den raa­mei­hin sel­lai­nen van­han­ai­kai­nen näkö­kulma kuin ”totuus” ei mahdu lain­kaan. Niin suh­teel­li­nen kuin käsite onkin.

Mikäli maa­il­massa olisi jaossa valeh­te­le­mi­sen Nobel -pal­kinto, olisi sen itseoi­keu­te­tusti ansain­nut Venä­jän ulko­mi­nis­teri Ser­gei Lav­rov. Maa­il­massa ei ole ketään, joka olisi yhtä uskot­ta­van kuu­loi­nen kuin hän julis­taes­saan medialle Venä­jän val­ta­po­li­tiik­kaa pal­ve­le­via “totuuksia”.

”Venäjä EI val­lan­nut Kri­miä”
”Venäjä EI hyö­kän­nyt Itä-Ukrainaan”
”Male­sian Air­line 17 konetta EI 2014 ammuttu alas venä­läi­sellä ohjuk­sella”
”Venäjä EI sekaan­tu­nut enti­sen agent­tinsa Alexan­der Lit­vi­nen­kon myr­kyt­tä­mi­seen Lon­toossa mar­ras­kuussa 2006”
”Venä­jällä EI ollut osaa enti­sen agent­tinsa ja Ser­gei Skri­pa­lin ja hänen tyt­tä­rensä myr­ky­tys­yri­tyk­seen Bri­tan­niassa 2018”
”Venäjä EI sekaan­tu­nut USA:n pre­si­den­tin­vaa­lei­hin 2016”
”Venäjä EI häi­rin­nyt Kuol­lan nie­mi­maalla sijait­se­vasta tuki­koh­das­taan lähe­te­tyllä häi­rin­nällä Pohjois-Suomen ja -Nor­jan GPS -pai­kan­nusta mar­ras­kuussa 2018 pide­tyn NATO’n sota­har­joi­tuk­sen aikana”
jne.

USA’n 2016 valittu pre­si­dentti omak­sui omassa twiit­tai­lus­saan ja hal­lin­tonsa vies­tin­nässä venä­läis­tyy­li­sen väl­jän suh­teen asioi­den todel­li­seen lai­taan. Län­si­me­dia nousi taka­ja­loil­leen, koska valeh­te­luun oli totuttu vain Venä­jän koh­dalla.
Vasta nyt ale­taan vähi­tel­len tajuta, että Trump’han vies­tii kuin venä­läi­set!
Vies­tin­nän aiheet ja ennen­kaik­kea näkö­kul­mat vali­taan puh­taasti omien sekä vii­te­ryh­mien val­ta­pyr­ki­mys­ten perusteella.

Ainoa mer­kit­tävä ero on se, että USA’ssa on vapaa leh­distö, Venä­jällä ei.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *