Tuoteseloste” myös median tuotteille?

“Hel­sin­gin Sano­mien ja Ylen uutis­ten pää­toi­mit­ta­jat Mikael Pen­ti­käi­nen ja Atte Jääs­ke­läi­nen eivät halua sel­vit­tää toi­mit­ta­jiensa puo­lue­kan­toja”, uuti­soi Hesari Esa Mäki­sen laa­ti­massa uuti­sessa uudella Media -pals­tal­laan tänään. Asia liit­tyy EVA:n joh­ta­jan, Matti Apusen tämän­suun­tai­seen ehdo­tuk­seen samassa leh­dessä 10.10.

En pitäisi Apusen ideaa ollen­kaan mah­dot­to­mana, vielä vähem­män huo­nona, vaikka Jääs­ke­läi­nen näkee­kin puo­lue­kan­to­jen sel­vit­tä­mi­sen tar­peet­to­mana ja Pen­ti­käi­nen mie­lestä alais­ten poliit­tis­ten kan­to­jen sel­vit­tä­mi­nen on peräti “aja­tuk­sena mah­do­ton”. Valis­tu­nut lukija tai ajan­koh­tais­oh­jel­mien seu­raaja tie­tysti osaa hais­taa nämä kan­nat usein lii­an­kin hel­posti ilman sel­vi­tyk­siä­kin, mutta suuri osa median kulut­ta­jista tus­kin asialla vai­vaa pää­tään.

Nyky­maa­il­massa lähes kai­kissa tuot­teissa on oltava tuo­te­se­los­teet val­mis­tus­ma­te­ri­aa­leista, lisä­ai­neista, val­mis­tuk­seen käy­te­tystä ener­giasta ja jopa mene­tel­mistä. Minkä takia media­ta­lo­jen tuot­tei­den pitäisi olla tästä poik­keus?
Vähintä, mitä Yle ja Sanoma Oy voi­si­vat tehdä, olisi tut­kia mitä mieltä hei­dän edus­ta­miensa väli­nei­den käyt­tä­jät asiasta ovat. Sekä Yle että Hesari teet­tä­vät Suo­men Gal­lu­pilla ja Talous­tut­ki­muk­sella  baro­met­rejä ja gal­lup­peja pal­jon tur­hem­mis­ta­kin aiheista. Kai tähän­kin kysy­myk­seen voisi hel­posti saada kulut­ta­jien kan­nan, jos se vain halu­taan tie­tää.

Asian sel­vit­tä­mättä jät­tä­mi­nen on tie­tysti yhden­lai­nen kan­nan­otto sekin.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *