Mediakenttä poreilee ja paukkuu

Kulu­neen vii­kon suuri medi­a­uu­ti­nen oli vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lin­de­nin (kok) pää­tös siir­tää ns. Yle -laki seu­raa­valle hal­li­tuk­selle. Minis­te­rin rat­kaisu on saa­nut tylyn tuo­mion sekä omien että oppo­si­tion kes­kuu­dessa. Hel­sin­gin Sano­mat otsi­koi asiaa 13.3 Koti­maa -osas­tol­laan näin: “Yle -lain kaa­tu­mi­nen oli farssi.“
Marko Junk­ka­rin kir­joit­tama uuti­sa­na­lyysi on pii­lo­tettu leh­den sivulle 12. Verk­ko­si­vuilla jut­tua ei näy. Lin­de­nin rat­kai­sua ana­ly­soi­des­saan Junk­kari kir­joit­taa mm: “Lin­de­niin koh­dis­tui kovat pai­neet eri tahoilta...kaupallinen media lob­basi minis­te­riä, sillä se oli huo­lis­saan siitä, että jul­ki­sin varoin toi­miva Yle vää­ris­tää kil­pai­lua esim. sat­sauk­sil­laan inter­net­pal­ve­lui­hin ja urhei­lu­ki­so­jen oikeuksiin”

Ilmaisu “kau­pal­li­nen media” pitää tässä yhtey­dessä sisäl­lään lähes yksi­no­maan Sanoma Oy:n ja sen lob­baa­jia, ole­tet­ta­vasti Aamu­leh­den -kon­ser­nin sivus­ta­tuella. Sanoma News’in nykyi­nen toi­mi­tus­joh­taja ja Hesa­rin tuleva pää­toi­mit­taja Mikael Pen­ti­käi­nen on jo parin vuo­den ajan käyt­tä­nyt työ­nan­ta­jansa medioissa pals­ta­ti­laa sen puo­lesta, että Ylen toi­min­ta­kent­tää rajat­tai­siin. On sel­vää, että juuri Sano­mien lob­bauk­sen seu­rauk­sena vies­tin­tä­mi­nis­teri muutti Mika Lin­ti­län joh­ta­man par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män yksi­mie­listä ehdo­tusta niin, että sii­hen lisät­tiin aja­tus komis­siosta, jonka teh­tä­vänä olisi “val­voa media-alan kil­pai­lua”. Todel­li­suu­dessa tämä neu­vosto ryh­tyisi välit­tö­mästi nimit­tä­mi­sensä jäl­keen ehdot­te­le­maan rajoi­tuk­sia Ylen toi­min­ta­kent­tään. Ensim­mäi­senä tuli­lin­jalle jou­tuisi Ylen erin­omai­sesti hoi­dettu verk­ko­pal­velu Aree­noi­neen ja sen jäl­keen alet­tai­siin vaa­ti­maan Yleä luo­pu­maan kau­pal­li­sen median näkö­kul­masta kiin­nos­ta­vim­pien urhei­lu­ta­pah­tu­mien televisioinnista.

Oppo­si­tio toi­mii asiassa ryh­dik­käästi kiel­täy­tyes­sään hyväk­sy­mästä minis­te­rin sor­mei­le­maa, par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män yksi­mie­listä ehdo­tusta Yle -laiksi. Tosin Junk­kari yrit­tää vie­lä­kin kaa­taa fars­sia oppo­si­tion nis­kaan sano­malla, ettei “farssi ole kun­niaksi dema­riop­po­si­tiolle, joka tun­tuu hake­van pelin paik­kaa joka tilan­teessa”. No, Marko, eikös se ole oppo­si­tion teh­tävä? Ja lie­nee pint­ty­neen­kin Sanoma Oy:n sil­mä­la­sien läpi kat­so­van Hesa­rin kolum­nis­tin pakko myön­tää, ettei par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män yksi­mie­li­sen esi­tyk­sen takana pitäy­ty­mistä oikein voida minään rii­dan­kyl­vä­mi­se­nä­kään pitää. Vai kuinka?

 

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Media. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *