Trumpista tuli rampa ankka

Hel­sin­gin hen­gessä Kuva: Dave Gran­lund / politicalcartoons.com

Pre­si­dentti Donald Trum­pin esiin­ty­mi­nen Hel­sin­gin tie­do­tus­ti­lai­suu­dessa 16.7 aloitti hänen läh­tö­las­ken­tansa. Mikäli hänen sal­li­taan jat­kaa, on hän lop­pu­kau­tensa ns. ”rampa ankka”.

Yhdys­val­to­jen puo­lus­tus­dokt­riini on toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen läh­te­nyt siitä, että sen pää­vi­hol­li­nen on Neu­vos­to­liitto, nyt­tem­min Venäjä.
Nyt pre­si­dentti Trump tuli koko maa­il­man sil­mien edessä pal­jas­ta­neeksi täy­del­li­sen osaa­mat­to­muu­tensa ja antoi Venä­jän poliit­ti­sen pro­pa­gan­da­ko­neis­ton jalos­ta­man Puti­nin pyö­rit­tää itse­ään mie­lin mää­rin.
Trump ei enää tien­nyt missä on itä ja missä länsi.

Näin pal­jon siis tar­vit­tiin, että Trum­pin vah­vim­man­kin tuki­jan, media­talo Fox News’in pokka petti ja tämä pre­si­dent­tiä vaa­li­kam­pan­jan alusta saakka avoi­mesti tuke­nut kon­ser­va­tii­vi­nen TV -yhtiö kään­tyi häntä vas­taan - aina­kin hetkellisesti.

Trum­pin tari­nasta on län­si­mai­sella demo­kra­tialla kosolti opittavaa.

* Mil­lai­sia joh­ta­jia pit­källe pola­ri­soi­tu­nut kak­si­puo­lue­jär­jes­telmä saat­taa tuottaa?

* Miten hel­posti kansa nykyi­sessä mediaym­pä­ris­tössä saa­daan usko­maan lähes mitä vaan. Ongelma on tuttu maissa, joissa popu­lis­ti­set puo­lu­eet häm­men­tä­vät. Oma popu­lis­timme, ulko­mi­nis­teri Soini kehui Trum­pin vaa­li­va­koi­luun liit­ty­viä kysy­myk­siä puut­tu­vasta ser­ve­ristä ”hyväksi upo­tuk­seksi”. Näin siitä huo­li­matta, että Trump valeh­teli ja jäi siitä tuo­reel­taan kiinni, sillä mikään ser­veri ei ”puutu” eikä ole kateissa. 

* Mitä tapah­tuu, kun poli­tii­kan sal­li­taan koko­naan muut­tua media­mark­ki­nan sisältömateriaaliksi?

Hel­sin­gissä näh­dyn lisäksi Trum­pin virka-aikaiset puheet maassa tapah­tu­neista kou­luam­pu­mi­sista ja oikei­so­ra­di­ka­lis­mista sekä hänen sovi­nis­minsa on jo nyt syn­nyt­tä­nyt maassa poliit­ti­sen kehi­tyk­sen, joka tulee näky­mään mar­ras­kuun kongres­si­vaa­leissa.
Vii­meis­tään nii­den jäl­keen myös republi­kaa­nien kes­kuu­dessa tul­laan teke­mään johtopäätöksiä.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Ulkomaat Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *