Eurooppaa koetellaan

First publis­hed in Le Temps, Switzer­land, Novem­ber 15, 2016 | By Chappatte

EU’n yhtenä tavoit­teena ollut euroop­pa­lai­sen iden­ti­tee­tin raken­ta­mi­nen on juuri nyt yhdessä his­to­riansa kovim­massa tes­tissä. Yhte­näi­syyttä naker­re­taan kah­desta suun­nasta. Idässä Vla­di­mir Putin kyl­vää tark­kaan orga­ni­soi­dulla hybri­di­so­dalla epä­so­pua unio­ni­val­tioi­den välille. Län­nessä Donald Trump möläyt­te­lee nato­sam­ma­koi­taan, arvos­te­lee EU-valtioiden joh­ta­jia ja häm­men­tää brit­tejä Brexitissä.

Samaan aikaan EU’n sisällä osin hal­lit­se­ma­ton maa­han­muutto vah­vis­taa jäsen­mai­den popu­lis­ti­puo­luei­den kan­na­tusta vai­keut­taen kan­sal­lista pää­tök­sen­te­koa.
Nämä asiat yhdessä ovat saat­ta­massa Euroo­pan Unio­nia sen pahim­paan krii­siinsä sit­ten Kreikka -kata­stro­fin.
Tässä tilan­teessa tul­laan mit­taa­maan mil­lai­sista ainek­sista euroop­pa­lai­nen joh­ta­juus on tehty. Löy­tyykö EU’n komis­siosta ja par­la­men­tista riit­tä­västi yhtei­sen edun ymmär­rystä ja kyl­mä­päistä har­kin­taa löy­tää oikeat kart­ta­mer­kit? 

Mitä maa­ha­muut­toon tulee, niin löy­sät puheet Väli­me­ren ete­lä­ran­ni­kolle pys­ty­tet­tä­vistä vas­taan­ot­to­kes­kuk­sista eivät vakuuta. Tehok­kaam­mat kei­not löy­tä­vät raja­val­von­nasta.
Ja puo­lus­tuk­seen on löy­dyt­tävä yhtei­nen tah­to­tila tavoit­tei­den mää­rit­te­le­mi­seksi.
EU’n perus­so­pi­muk­sen rajoja kan­sal­li­sessa lain­sää­dän­nös­sään koet­te­le­vat jäsen­val­tiot on saa­tava ruo­tuun. Raha­ha­no­jen sul­ke­mi­nen änky­röiltä on tähän teho­kas keino.

Olisi kiin­nos­ta­vaa tie­tää, miten omat mep­pimme näitä kysy­myk­siä lähestyvät?

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): EU. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *