Italialaista sukeltamista

Irwin Good­man lau­loi aikoi­naan ita­lia­lai­sesta char­möö­ristä joten­kin näin:
”Marcello Maga­roni, huip­pu­tai­taja tan­gon tart­tu­van.
Marcello Maga­roni, ja omis­taja sääs­tö­ti­lin karttuvan…”

Ita­lia­lai­silla on myös yli­voi­mai­nen, vaik­ka­kin epä­vi­ral­li­nen piik­ki­paikka jal­ka­pal­lo­ken­tillä toteu­tet­tu­jen, kaik­kein mes­ta­ril­li­sim­pien sukel­lus­ten toteuttajina.

Maan ex-pääministeri, nyky­ään jo vaha­nu­keksi “kau­neuso­pe­roitu” Sil­vio Ber­lusconi tuli tun­ne­tuksi lausah­duk­ses­taan ”vain tyh­mät mak­sa­vat veroja”.
Sil­vio ei kan­nat­ta­jiensa har­miksi enää pääse minis­te­riksi, koska jou­tui lusi­maan lin­na­tuo­mion lahjonnasta.

EU:n alkuai­koina ita­lia­lai­set tuli­vat tun­ne­tuiksi nos­ta­malla EU-tukia val­ta­teistä ja sil­loista, joita ei mil­loin­kaan raken­nettu - paitsi pape­rilla. Myös vii­nin­vil­je­ly­tu­kiai­sia mak­set­tiin lukui­sille kal­lio­rin­teille, joilla ei vuo­si­kym­me­niin ollut kas­va­nut mitään vihreää.

Äsket­täin maassa oli vaa­lit. Hal­li­tusta on ollut vai­kea kasata, koska omien int­res­sien hoi­ta­mi­sen lisäksi tulisi hoi­taa hie­man val­tion­kin asioita. Mutta teema uudelle hal­li­tuk­selle on kek­sitty:
Uuden Giuseppe Con­tin joh­ta­man joh­ta­man popu­lis­ti­hal­li­tuk­sen odo­te­taan ”muut­ta­van maan poli­tii­kan ja PITÄVÄN PUOLIA EU:TA VASTAAN”!

...nyt sat­tui...

 

Siis sitä samaa EU:ta vas­taan, jolta hui­jat­tuja avus­tuk­sia vas­taa­not­ta­malla ja omaa talou­den kehit­tä­mis­tään lai­min­lyö­mällä maa onnis­tui kerää­mään itsel­leen eni­ten vel­kaa heti Krei­kan jälkeen.

Ita­lia­laista sukel­ta­mista ei siis har­joi­teta ainoas­taan fudiskentillä.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): EU. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *