Takki auki kuin lehmänostajalla...

Moni on jo heit­tä­nyt pyyh­keen kehään pm Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen aja­man Sote -uudis­tuk­sen ymmär­tä­mi­sen suh­teen.
Edus­kunta kes­kus­teli asiasta eilen, 7.3.
Kes­kus­telu oli häm­men­tä­vää. Koko oppo­si­tio kris­til­li­sistä vasem­mis­to­liit­toon sanoo samaa kuin asiantuntijat:

Uudis­tus jakaa pal­ve­lut mak­su­ky­kyis­ten ja vähem­män mak­su­ky­kyis­ten pal­ve­lui­hin eikä luva­tuista 3 mil­jar­din sääs­töistä ole tie­toa­kaan.
Koko uudis­tus on alis­tettu kah­den suu­rim­man hal­li­tus­puo­lu­een, Kes­kus­tan ja Kokoo­muksen his­to­rial­li­selle leh­män­kau­palle: Kepulle maa­kun­ta­hal­linto ja Kokoo­muk­selle ter­veys­pal­ve­lui­den yksityistäminen.

Tätä leh­män­kauppa pal­ve­lee sekin, että uudis­tuk­sen tär­keim­mät lait tuo­daan vii­mei­sinä edus­kun­nan käsit­te­lyyn. Eilen maa­kun­ta­laki. Se kaik­kein tär­kein, valin­nan­va­paus­laki on edel­leen lausun­to­kier­rok­sella ja on tar­koi­tus tuoda edus­kun­nalle viimeisenä.

Myös TV1:n eili­nen kes­kus­telu pal­jasti val­lit­se­van tilan­teen: Oppo­si­tio ja asian­tun­ti­jat vas­taan Sipilä, Orpo ja Soini. Näistä vii­me­mai­nittu on jo tipah­ta­nut kel­kasta, mutta S&O jak­sa­vat edel­leen puo­lus­tella vii­te­ryh­miensä etupiiriajattelua.

Mitä kun­ta­lai­nen voi tehdä?
Ellei muuta, niin aina­kin ilmaista kan­tansa äänes­tä­mällä kun­ta­vaa­leissa.
Vaikka kyse on val­ta­kun­nal­li­sesta uudis­tuk­sesta, tule­vat sen vai­ku­tuk­set kos­ket­ta­maan melko pian jokaista kun­ta­laista.
Valin­nan­va­paus­lain arvioin­tiin ovat asian­tun­ti­jat ja oppo­si­tio vaa­ti­neet vähin­tään kah­den vuo­den aika­li­sää.
Pai­netta aika­li­sään voi­daan kas­vat­taa (tai vähen­tää) kun­ta­vaa­leissa äänestämällä.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotikunta, Kotimaa. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *