Yleä murennetaan taas

Kun vero­suun­nit­te­lu­mi­nis­teri Anne Ber­ner aset­taa media­työ­ryh­män, voi­daan jo enna­kolta arvioida mitä sieltä tulee.
Anssi Van­joki on teh­nyt työtä käs­ket­tyä ja joh­to­pää­tök­set ovat:

1. Ylen tulee luo­pua tavoit­te­le­masta “suurta ylei­söä“
2. Ylen tulisi lakata itse tuot­ta­masta ohjel­mia ja ryh­dyt­tävä osta­maan ne.
3. Ylen asema tulee pur­kaa
4. Ylen sisältö tulisi olla avoi­mesti kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den käytettävissä.

HS:n pää­kir­joit­ta­jan kom­men­tointi 8.12.2015 on oma lukunsa. Pää­kir­joit­taja kir­joit­taa mm. näin:

“Työ­ryhmä esit­tää val­von­nan tehos­ta­mista ja teh­tä­vien täs­men­tä­mistä. Rajaus­ten jäl­keen Ylen rahoi­tus pitäisi arvioida uudel­leen.“
Kan­nat­taa huo­mata, miten “täs­men­tä­mi­nen” muut­tuu heti seu­raa­van lauseen alussa “rajauk­seksi” ja “rahoi­tuk­sen uudel­leen arvioin­niksi”. Ja “arviointi” tus­kin tar­koit­taa lisää rahaa… .

Ongelma on vanha tuttu. Print­ti­me­dian pai­nos­mää­rät ovat las­ke­neet tasai­sesti jo pari vuo­si­kym­mentä. Ala on aivan oikein enna­koi­nut het­ken, jonka jäl­keen kan­nat­tava toi­minta prin­tin varassa on mah­do­tonta. Ansain­ta­lo­giikka on siir­ret­tävä digiin.
Mutta siellä mel­las­taa Yle, joka tekee laa­tua - ilmaiseksi!

Hesa­rin 2000 -luvun pää­toi­mit­ta­jista Mikael Pen­ti­käi­sen kausi leh­dessä täh­täsi Ylen valta-aseman mur­ta­mi­seen. Pro­jekti lopahti 2010 lii­ken­ne­mi­nis­teri Suvi Lin­de­nin aikana sil­loi­sen Ylen rahoi­tus­esi­tyk­sen kaa­dut­tua. Lin­den jäi vaa­leissa 2011 valit­se­matta edus­kun­taan ja Pen­ti­käi­nen sai potkut.

Rat­kaisu digi­toi­tu­van prin­tin ansain­taon­gel­miin ei kui­ten­kaan voi olla hyvin raken­ne­tun, laa­duk­kaan Ylen verk­ko­tar­jon­nan alas­ajo. Ei ole näkö­pii­rissä edus­kun­taa, joka sel­lai­sen tavoit­teen agen­dal­leen ottaisi.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS

Tags: , , , ,

2 Responses to “Yleä murennetaan taas”

 1. mediamoguli Says:

  Sai­siko ehdot­taa, että val­tuu­tettu pysyy fak­toissa? Ellei vero­suun­nit­te­lun tueksi löydy kuin mie­li­ku­via, niin sanan voi vaih­taa vaikka riis­to­por­va­riksi reto­rii­kan siitä kär­si­mättä. Minis­teri ei ole edes YLE:n jutun mukaan har­ras­ta­nut vero­suun­nit­te­lua, vaan on istu­nut Upofloo­rin myyn­nin jäl­keen Kähr­sin omis­ta­van yhtiön hal­li­tuk­sessa val­vo­massa aiem­pien omis­ta­jien etuja. Sen sijaan minis­teri lie­nee Edus­kun­nan suu­rin veron­mak­saja Eero Leh­den jälkeen.

 2. admin Says:

  Kii­tän kom­men­tis­tasi!
  Huo­mau­tus on sikäli aiheel­li­nen, ettei val­tio­neu­vos­tossa todel­la­kaan ole “vero­suun­nit­te­lu­mi­nis­te­riä”.
  Ilmaisu on pro­vo­ka­tii­vi­nen, kes­kus­te­lua herät­tä­mään tar­koi­tettu.
  Ber­ner on ollut sekä aja­tus­hau­tomo Libe­ran että luxen­bur­gi­lai­sen vero­pa­ra­tii­siyh­tiö Saltri II LuxCon’in hal­li­tuk­sissa. Kum­pi­kaan ei ole pro­fi­loi­tu­nut aina­kaan vai­keut­ta­maan yri­tys­ten verosuunnittelua.

  Blo­gin kärki ei kui­ten­kaan ole Ber­ner, vaan kau­pal­li­sen median jo pari vuo­si­kym­mentä jat­ku­nut yri­tys kaa­pata itsel­leen suu­rempi osa maamme kan­sal­li­sesta tie­don­vä­li­tyk­sestä.
  Blo­gi­lis­tas­sani näkyy ole­van 9 Yle -aihee­seen liiit­ty­vää pos­tausta, jotka tavalla tai toi­sella liit­ty­vät tähän pit­kään marssiin.

Jätä vastaus