Suvakit ja nuivat

Popu­lis­min nousun myötä Euroo­passa (esim. Unkari, Puola) ja Suo­messa kan­ta­väes­töstä poik­kea­viin koh­dis­tuva viha on voi­mis­tu­nut. Viha-asteikko lie­vim­mästä ran­kim­paan meillä menee suun­nil­leen näin:

MaMu -kriit­ti­set, kan­sal­lis­mie­li­set, rasistit.

Tämän jou­kon lie­peillä hää­rää myös epä­mää­räi­nen joukko natsi- tai fasis­ti­tun­nuk­sissa liik­ku­via, joi­den viha koh­dis­tuu mihin tahansa eri­lai­selta näyttävään.

Viha­liik­kei­den stra­te­gia on aina ollut yksin­ker­tai­nen: Demo­ni­soi­daan kohde ja teh­dään itsestä uhri. Näin on tehty Natsi-Saksassa, Afri­kan etni­sissä puh­dis­tuk­sissa, ser­bien bos­niak­kien jouk­ko­mur­hassa Srebre­nicassa, näin teki­vät jen­kit Ira­kissa ja Puti­nin “vih­reät soti­laat” Ukrai­nassa. Demo­ni­soin­nissa ei kaih­deta mitään kei­noja. Vihol­li­sen voi­daan väit­tää “sil­po­van ja syö­vän lap­sia, rais­kaa­van, kidut­ta­van” jne. Vihol­li­sesta teh­dään epäih­mi­nen ja sitä kautta kiel­le­tään vihol­li­sen oikeus olla olemassa.

Itsensä uhriut­ta­mi­sessa “me” ase­te­taan noi­den demo­nis­ten aikei­den koh­teeksi. Näin vara­taan itselle oikeus “puo­lus­tau­tua” etu­kä­teen väi­tet­tyä uhkaa vas­taan ja  sal­li­taan myös äärim­mäi­set kei­not. Vihol­li­sen eli­mi­noin­tia pide­tään pal­ve­luk­sena ihmiskunnalle.

Suuri osa suo­ma­lai­sista seu­raa meneil­lään ole­vaa mamu­kes­kus­te­lua melko kiih­kot­to­masti. Ääri­lai­doilla sit­ten kipi­nöi sen­kin edestä. Sel­keän rasis­ti­sia tun­nus­merk­kejä sisäl­tävä suo­ma­lai­nen mamu­kriit­ti­nen ääri­laita haluaa demo­ni­soida jopa tuon pas­sii­vi­sen enem­mis­tön nimit­te­le­mällä “suva­keiksi”. Ilmaisu on sano­jen “suvait­se­vai­nen” ja “vajaa­ä­lyi­nen” yhdis­telmä ja siis erit­täin hal­ven­tava. Ja nimit­te­lyn syyksi siis riit­tää se, ettei pidä maa­han­muut­toa­siaa maa­il­man tärkeimpänä.

Ja kai­ken tuon eri mieltä ole­vien tai pas­sii­vis­ten hal­ven­ta­mi­sen ohella tämä “rajat­kiinni” -porukka yrit­tää vielä epä­toi­voi­sesti tehdä itses­tään uhria: Meiltä vie­dään työ­pai­kat, asun­not ja nai­set, meiltä  lop­puu lei­pä­jo­noista kan­ta­väes­töltä ruoka, mamut tyh­jen­tä­vät meiltä oikeilta suo­ma­lai­silta sos­su­ra­hat. Isis tulee ja tappaa!

Jäitä hat­tuun siellä ja jäitä hat­tuun täällä. Jos kes­kus­telu menee rai­voa­mi­seksi, missä vahva usko on tut­kit­tuja todis­teita pitä­vämpi argu­mentti, ollaan joron jäl­jillä. Eri mieltä ole­via ja hei­dän vaa­ti­muk­si­aan uskot­ta­vista perus­te­luista tulee sietää.

Ellei sii­hen kyetä, ei olla pät­kää­kään kou­luja räjäyt­te­le­viä, hap­po­hyök­käyk­siä teke­viä ter­ro­ris­teja eikä  pik­ku­poi­kia armei­joi­hinsa ryös­te­le­viä “juma­lan soti­laita” parempia.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Tajunnanvirtaa... Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *