Pako Harmagedonista

TV1 esitti kes­ki­viik­kona erin­omai­sen doku­men­tin, jossa kaksi jeho­va­lai­suu­desta irtau­tu­nutta nuorta ker­toi tari­nansa http://areena.yle.fi/1-2454467

Järi­syt­tä­vää kuul­ta­vaa. On yllät­tä­vää, että Suo­messa on mah­dol­lista yllä­pi­tää jeho­va­lais­ten kal­tai­sia yhtei­söjä, joilla on lupa aivo­pestä jäse­ni­ään ja hei­dän lap­si­aan niin, että yhtei­söstä irtau­tu­nut jäsen eris­te­tään totaa­li­sesti per­hees­tään. Itse­mur­hat ovat taval­li­sia ja irtau­tu­mi­sessa onnis­tu­neet ovat poik­keuk­sel­li­sen vah­voja yksilöitä.

Jeho­va­lai­silla on yhteis­kun­nas­samme eri­näi­siä erioi­keuk­sia (vapau­tus aseel­li­sesta pal­ve­luk­sesta). Muita jäse­ni­ään aja­tus­van­ki­lassa pitä­viä yhtei­söjä ovat esim. les­ta­dio­lai­set, hel­lun­tai­lai­set ja her­ran­kan­sa­lai­set. Totaa­li­sen aja­tus­kont­rol­lin lisäksi yhtei­söt muo­dos­ta­vat sisäi­siä “hyvä­veli” -orga­ni­saa­tioita, jotka toteut­ta­vat joh­don­mu­kaista “omien” suo­si­mista lii­ke­toi­mis­saan ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan esim. kun­nal­li­sissa vir­ka­va­lin­noissa. Näi­den yhtei­sö­jen jäse­net on vapau­tettu kou­luissa “taval­li­sesta”  evlut -uskon­non­ope­tuk­sesta. (Jonka sen­kin tulisi kou­luissa olla tun­nus­tuk­se­tonta, mutta mitä se ei aina ole. Se on kui­ten­kin toi­nen tarina.)

Meillä koh­ka­taan sat­tu­neesta syystä juuri nyt isla­mi­lai­suu­desta ja sen väki­val­tai­sista ääri­piir­teistä. Samaan aikaan omassa kes­kuu­des­samme toi­mii uskon­nol­li­sia yhtei­söjä, jotka käyt­tä­vät jäse­ni­ään koh­taan hen­kistä väki­val­taa.
Mie­les­täni uskon­nol­lis­ten yhtei­sö­jen toi­min­ta­ta­vat tulee tehdä läpi­nä­ky­viksi. Ja mitä tulee esim. jul­ki­siin vir­koi­hin tai teh­tä­viin valit­tu­hin, niin kuu­lu­mi­nen uskon­nol­li­siin yhtei­söi­hin tulisi olla jul­kista tietoa.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Tajunnanvirtaa.... Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *