Miksi vedätettävien joukko kasvaa koko ajan?


Hanna Mah­la­mäki
jat­kaa tänään Hesa­rissa samaa kan­sa­lai­sen eksyk­sissä ole­mi­sen poh­ti­mista, mistä Saska Saa­ri­koski kir­joitti eilen 13.4 kysel­les­sään, miksi ihmi­set nyky­ään ovat niin hel­posti hui­jat­ta­vissa.
Mah­la­mäki kysyy, miksi yhä suu­rempi joukko kan­sa­lai­sista ei tiedä, ketä äänes­täisi. Tieto on peräi­sin yhä tiheäm­min teh­tä­vistä mie­li­pi­de­ky­se­lyistä. Tämän sisäl­töi­nen uuti­nen löy­tyy nyky­ään leh­destä kuin leh­destä päivittäin.

Suuri osa kan­sa­lai­sista on siis poliit­tis­ten fun­da­ment­tien suh­teen pihalla kuin lumiu­kot! Samalle jou­kolle on helppo myydä pig­men­tin­pois­toi­muri, kuten Saa­ri­koski kir­joitti. Tai vaik­kapa luo­mi­väri, joka piden­tää sil­mä­rip­siä 72%.
Kau­pal­li­sen mark­ki­noin­nin yhtä kiin­teäm­min solut­tama sosi­aa­li­nen media  yhdis­ty­neenä joka tuu­tista päälle työn­ty­vään loput­to­maan uutis- ja epä­uu­tis­mixiin sekoit­taa kas­va­van ihmis­jou­kon kyvyn nähdä mikä on totta ja mikä tarua.

Ongelma alkaa jo olla jär­kä­le­mäi­nen - ja kas­vaa koko ajan. Sodan­jäl­kei­sessä Suo­messa kan­sa­lai­sen oli helppo löy­tää puo­lueista oman lähi­pii­rinsä elä­män­ti­lan­netta tun­te­vat ja sitä kehit­tä­mään lupau­tu­neet ehdok­kaat. Por­va­rit oli­vat rehel­li­sesti por­va­reita, eivätkä esi­tel­leet vaa­li­pro­pa­gan­das­saan työ­ruk­ka­sia. Maa­lais­liit­to­lai­set oli­vat yksi­se­lit­tei­sesti talon­po­jan asialla ja vasem­misto edusti niitä, joi­den ainoat tuo­tan­to­vä­li­neet oli­vat kaksi teke­vää kättä.
Nuo perus­asiat on nyky­ään pii­lo­tettu puo­lu­eesta riip­pu­matta samalta kuu­los­ta­van sana­he­li­nän taakse, eikä poliit­tista his­to­ri­aamme tun­te­ma­ton Some Sapiens saa siitä mitään tolkkua.

Saa­ri­kos­ken kir­joi­tusta kom­men­toin ehdot­ta­malla kou­luo­pe­tuk­sen yleis­kat­ta­vaksi pain­opis­tea­lu­eeksi kykyä erot­taa tosi­asiat sepit­teestä.
Mah­la­mäen kir­joi­tuk­sen perus­teella on helppo suo­si­tella vah­vaa panos­tusta yhteis­kun­tao­pin opet­ta­mi­seen - sekä aikui­sille että lapsille!

Vaikka näillä ei maa­ilma heti pelas­tui­si­kaan, saat­taisi meillä yhden suku­pol­ven kulut­tua olla edes inan ver­ran kirk­kaam­paan ajat­te­luun kyke­ne­viä äänestäjiä.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Media, Tajunnanvirtaa... Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *