Puolue, joka ei osannut valehdella”

Mitä tapah­tuisi, jos poliit­ti­set puo­lu­eemme jon­kin­lai­sen ulkoa­va­ruu­del­li­sen ener­gia­pur­kauk­sen joh­dosta yht’äkkiä ker­toi­si­vat rehel­li­sesti itses­tään ja kannattajistaan?

RKP ker­toisi, että “javisst, me ollaan se kie­li­puo­lue, jonka kan­nat­ta­jien jou­kossa täällä Eirassa ja Kulos­aa­ressa on suu­rin osa maan super­rik­kaista. Ja ihan kai­kil­la­han meillä on pää­oma­tu­loja, förstås.”

Kokoo­mus voisi sanoa avoi­mesti, että “mei­dän kan­nat­ta­jat on pää­asiassa yrit­tä­jiä, koroilla elä­viä, ylem­män kes­ki­luo­kan pal­kan­saa­jia sekä koto­aan eksy­neitä, elii­tin elin­ta­poja osa­mak­sulla mat­ki­via köy­hiä. Pää­oma­tu­loja meillä on, eksy­neitä lukuun otta­matta, kohtuullisesti.”

Kes­kus­ta­puo­lue kir­joit­taisi Maa­seu­dun Tule­vai­suu­dessa, että “me vil­jel­lään maata ja sit­ten kun on vil­jelty, men­nään lyp­sylle. Pide­tään Suomi ruu­assa. Kau­pun­ki­lai­sille nau­res­kel­laan, kun eihän ne onnet­to­mat edes tiedä mistä se ruoka tulee ja kana pis­sii. Meitä on koko ajan vähem­män ja vähem­män, mutta onneksi kau­pun­kei­hin muut­ta­neet suku­lai­set meitä vielä äänes­tää“

Dema­rit ker­toi­si­vat, että “meitä kan­nat­ta­vat ihmi­set, jotka saa­vat palk­kaa lihas­työ­voi­mansa myy­mi­sestä työ­mark­ki­noilla par­hai­ten mak­sa­ville työ­nan­ta­jille. Jou­kossa on myös sen ver­ran kou­lu­te­tum­paa poruk­kaa, että ovat pääs­seet sisä­töi­hin. Pää­oma­tu­loja ei ole.”

Per­sut pal­jas­tai­si­vat, että “eihän meitä edes olisi ilman mei­dän Timoa. Krei­kan kriisi tuli tai­vaan lah­jana edel­lis­ten vaa­lien alla. Sitä yri­te­tään vielä ennen vaa­leja läm­mi­tellä, lisäksi ollaan toi­vottu edes pientä mamu­häs­säk­kää tai jota­kin uutta type­rää EU -direk­tii­viä. Mutta ei oo näky­nyt, ja kan­na­tus vaan laskee”

Vasem­mis­to­liitto avau­tuu, että “meillä on osa niitä, jotka eivät vielä ole havain­neet Neu­vos­to­lii­ton hajon­neen. On myös opis­ke­li­joita, työt­tö­miä, wan­nabe -tai­tei­li­joita sekä elä­män­ta­pa­toi­si­na­jat­te­li­joita. Mer­kit­tävä osa kan­nat­ta­jiemme talous­me­noista rahoi­te­taan tulonsiirroilla.”

Vih­reät sanoi­si­vat rehel­li­syy­den puus­kas­saan, että “mei­dän kan­nat­ta­jat on luon­toih­mi­siä, paitsi ei sit­ten, jos se (luonto) tun­kee liian lähelle. Mei­dän ihai­lema luonto on yleensä vähän kau­em­pana, toi­saalla, yleensä muut­to­tap­pio­alueilla. City­ka­nit on ihania”

Kris­til­li­set ker­toi­si­vat edel­leen “rat­sas­ta­vansa aaseilla eduskuntaan.”

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Tajunnanvirtaa... Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *