Annetaanko tyhjien tynnyreiden kumista?

Media val­mis­tau­tuu taas ker­ran vaa­li­ra­por­toin­tiinsa. Hesa­rin 31.1 pää­kir­joi­tus “Nel­jän suu­ren puo­lu­een puo­lue­joh­ta­jien tyy­lie­rot alka­vat näkyä” ei seu­ran­nan laa­dun suh­teen pal­joa lupaa. Ollaanko taas valit­se­massa se hel­poin tie kes­kit­ty­mällä puo­lue­joh­ta­jien hen­ki­lö­koh­tai­siin omi­nai­suuk­siin ja sii­hen, miten he toi­mit­ta­jien mie­lestä sel­viy­ty­vät mediassa?
Nämä näkö­kul­matko tul­laan jäl­leen ker­ran aset­ta­maan poliit­ti­sen jour­na­lis­min kes­ki­öön, vaikka jokai­nen suo­ma­lai­nen kyke­nee teke­mään niistä omat joh­to­pää­tök­sensä ilman toi­mit­ta­jien apua?

Median ammat­ti­lais­ten tulisi sen sijaan tun­keu­tua puo­luei­den vaa­lioh­jel­mien sisään, avata suu­relle ylei­sölle kaikki tyh­jiltä kals­kah­ta­vat isku­lauseet ja vaa­tia nii­hin sel­ko­kie­li­set vas­tauk­set.

Mitkä ovat puo­lu­een tavoit­teet?

Millä kei­noilla nii­hin väi­te­tään pääs­tä­vän?
Miten todis­te­taan, että juuri näillä kei­noilla tavoit­tei­siin päästään?

Puo­lue­joh­ta­jien pukeu­tu­mis­tyyli, arti­ku­lointi tai kan­na­tuk­sen gal­lup­hei­lah­te­lut eivät ole niitä asioita, joi­hin toi­mit­ta­jien tulee kes­kit­tyä. Jäte­tään ne sosi­aa­li­seen mediaan.

Onko tämä liian vaa­tiva teh­tävä maamme poliit­ti­sen jour­na­lis­min ykkösketjuille?

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Media Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *