Maanosan kokoinen ongelma

EU-maissa hyris­tään tyy­ty­väi­syy­destä sen suh­teen, miten hyvin Venäjä -pakot­teet pure­vat. Tämä on itse­pe­tosta sikäli, että vasta ruplan kurs­sin hei­ken­ty­mi­nen öljy­alen takia on vai­kut­ta­nut Venä­jän talou­teen ja EU -pakot­teil­le­kin on syn­ty­nyt tehoa. Raa­ka­öl­jyn hin­nan pitä­mi­sessä alhaalla EU:lla ei ole osaa ei arpaa.

Mihail Hodor­kovs­kia voi­ta­neen 8-vuotisen “inten­sii­vi­kurs­si­tuk­sen” jäl­keen pitää hyvänä Venäjä -tun­ti­jana. Talous­lehti Financial Time­sin tuo­reessa haas­tat­te­lussa hän varoit­taa Vla­di­mir Puti­nin uusista seik­kai­luista nyt, kun talous sak­kaa eikä Kri­min suh­teen kun­nial­lista perään­ty­mis­tietä ole jul­ki­sesti esi­telty.
Muu­ta­missa uutis­pät­kissä Puti­nin puhuessa län­nen pakot­teista, on hänen mimii­kas­saan ylä­huu­len ja nenän seu­duilla havait­ta­vissa saman­lai­sia nopeita liik­keitä, joita näkee ruo­ka­kip­po­aan var­tioi­vien neli­jal­kais­ten  ele­kie­lessä. Vain murina puut­tuu. Hodor­kovs­kin sanoille osat­ta­neen lait­taa niille kuu­luva painoarvo.

Kuu­bassa on USA:n 50 vuotta kes­tä­neen kaup­pa­saar­ron päät­ty­mi­sen jäl­keen puhuttu läm­pi­mään sävyyn Kii­nan tavasta hivut­taa talous­jär­jes­tel­mää kom­mu­nis­ti­sesta kohti mark­ki­na­ta­loutta.
Koska “Kii­nan tie” ei ole “Venä­jän tie”, niin mikä se sit­ten voisi olla?
Kri­min hal­tuun­o­ton yhtey­dessä sai media Puti­nilta kuul­ta­vak­seen luen­toja Kri­min roo­lista mui­nai­sessa Venä­jän kei­sa­ri­kun­nassa, Kri­min asuk­kai­den uhrauk­sista toi­sessa maa­il­man­so­dassa ja päät­teeksi kriit­ti­sen arvion Nikita Hrust­so­vin pää­tök­sestä antaa alue Ukrai­nalle v. 1954, tasan 100 vuotta Kri­min veri­sen sodan syt­ty­mi­sen jälkeen.

Mikäli Puti­nin “Venä­jän tie” on ryh­tyä piir­te­le­mään kart­toja 1800 -luvun rajo­jen perus­teella, on syy­tä­kin huo­les­tua.
Kun Venä­jän kart­taa kat­soo, voisi äkki­näi­nen aja­tella siinä riit­tä­vän kosolti kun­nos­tet­ta­vaa yhdelle, lähes sadan vuo­den ajan infra­struk­tuu­rinsa kehit­tä­mi­sen lai­min­lyö­neelle val­tiolle.
Venä­jän luon­non­va­rat yhdis­tet­tynä demo­kraat­ti­seen, kor­rup­tiosta kit­ket­tyyn hal­lin­toon, moder­ni­soi­tuun tuo­tan­toon ja kun­nossa ole­vaan liikenne- ja datayh­teyk­siin saisi var­masti tehok­kaas­ti­kin aivo­pes­tyt kan­sa­lai­set pian ymmär­tä­mään, ettei­vät ongel­mat ensi­si­jai­sesti val­tion rajo­jen ahtau­desta saati euroop­pa­lais­ten tai ame­rik­ka­lais­ten pahan­tah­toi­suu­desta johdu.

Tähän suun­taan voi­daan kui­ten­kin edetä vain maan sisäi­sillä pää­tök­sillä. Ydin­ky­sy­mys onkin se, väis­tyykö Putin val­lan kah­vasta riit­tä­vän ajoissa niin, että pelas­tet­ta­vaa vielä on.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Tajunnanvirtaa..., Talous, Ulkomaat Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *