Kuunnellaan, kun kokemus puhuu!

Kulu­neella vii­kolla kuul­tiin kaksi pai­na­vaa puheen­vuo­roa poli­tii­kan kon­ka­reilta. Ensin pre­si­dentti Sauli Nii­nistö runt­tasi vuo­desta 2007 har­joi­te­tun hal­li­tuk­sen talous­po­li­tii­kan mie­li­ku­va­po­li­tii­kaksi. Oli annettu ymmär­tää, mutta ei oltu ymmär­retty antaa. Nimit­täin lakie­si­tyk­siä edus­kun­nalle.
Kri­tiikki on vähin­tään­kin oikeu­tet­tua. Mie­li­ku­va­po­li­tii­kan kapel­li­mes­tari Jyrki Katai­nen siir­tyi 11:llä het­kellä kes­ken teat­te­rin Brys­se­liin joh­ta­maan isom­paa mielikuvabrändiä.

Media sai Nii­nis­töltä osansa, myös syystä. Oikeis­to­ve­toi­sen median tuut­taama Katai­sen mark­ki­na­li­be­raa­lin hype­tyk­sen kri­tii­ki­tön tois­ta­mi­nen on ollut vas­ten­mie­listä seu­rat­ta­vaa. Uni­luk­ka­reita on toki ollut, mutta print­ti­me­diassa ne ovat jää­neet muu­ta­miin yksit­täi­siin, esi­merk­kinä vaik­kapa Raimo Sai­lak­sen kirjoitukset.

Toi­nen kon­kari, Esko Aho tuo­mitsi v. 2005 aloi­te­tun nk. “poliit­tis­ten val­tio­sih­tee­rien” jär­jes­tel­män. Termi tar­koit­taa minis­te­reille annet­tua oikeutta pal­kata itsel­leen mää­rä­ai­kai­nen avus­tava sih­teeri asioi­den val­mis­te­luun. Kyseessä ei siten ole luot­ta­mus­hen­kilö eikä vir­ka­mies, vaan jota­kin tältä väliltä. Asema (kiin­teä palkka) täyt­tää vir­ka­mie­hen tun­nus­mer­kin, mutta teh­tävä (minis­te­rin avus­ta­mi­nen) viit­taa luot­ta­mus­toi­meen. Ahon mukaan jär­jes­telmä on hidas­ta­nut mm. Soten val­mis­te­lua niin, että sii­hen on saatu kulu­maan mer­kit­tä­västi pidempi aika, mikä kului Suo­men liit­ty­mi­seen EU:iin.
Ver­taus on erin­omai­nen, vaikka Soten koh­dalla vii­vettä on aiheu­tu­nut myös yksi­tyi­sen ter­veysklus­te­rin voi­mal­li­sesta lobbauksesta.

Suo­mella ei olisi ollut varaa hal­li­tuk­sen mie­li­ku­va­po­li­ti­koin­tiin eikä poliit­ti­siin val­tio­sih­tee­rei­hin. Nyt sitä on entistä vähem­män. Eri asia on, riit­tääkö puo­luei­den sel­kä­ranka totea­maan tämän itse, vai tar­vi­taanko sii­hen kan­san tuo­mio.
Mutta mikä puo­lue uskal­taisi ottaa sih­tee­ri­jär­jes­tel­män lopet­ta­mi­sen vaaliteemakseen?

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin Kuunnellaan, kun kokemus puhuu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *