Sari Sairaanhoitaja ja sen kaverit

Kun maamme huol­to­suhde heik­ke­nee, vaih­to­tase vinou­tuu ja luot­to­luo­ki­tuk­set pauk­ku­vat, voi­mis­tuu talous­kes­kus­te­lussa syyl­lis­ten etsintä. Jako­lin­jat ovat sel­vät: Oikeisto näkee syy­päänä ammat­ti­lii­tot ja nii­den “koh­tuut­to­mat” vaa­ti­muk­set yhdis­ty­neenä yhteis­kun­nan tur­va­ver­kon yksi­lön omaa vas­tuuta rapaut­ta­vaan lii­al­li­seen tihey­teen. Paran­nus­kei­nona tar­jo­taan ylei­sesti tur­va­ver­kon har­ven­ta­mista sekä mark­kin­ta­ta­lou­den sään­te­lyn vähen­tä­mistä tur­han byro­kra­tian kar­si­mi­sen pei­te­ta­ri­nalla.
Vasem­malla etsi­tään syyl­li­siä edel­li­sen vuo­si­kym­me­nen pouk­koi­le­van fan­tas­ti­sesta, tuloe­roja kas­vat­ta­neesta hal­li­tus­po­li­tii­kasta, talous­e­lii­tin ahneu­desta sekä sen kyvyt­tö­myy­destä enna­koida tulevaa.

Vil­kais­taan hie­man his­to­riaa. Ammat­ti­liit­to­jen kes­kei­sim­piä vas­tuu­alueita ei ollut esim. 1980 -luvun lopulla tapah­tu­nut raha­mark­ki­noi­den vapaut­ta­mi­nen, ne eivät myös­kään päät­tä­neet Suo­men liit­ty­mi­sestä euroon. Ne eivät olleet aiheut­ta­massa Nokiassa tapah­tu­nutta liik­keen­joh­dol­lista ja tuo­te­ke­hi­tyk­sel­listä sokeu­tu­mista ja sen seu­rauk­sena tapah­tu­nutta Suo­men tek­no­lo­gian lip­pu­lai­van uppoa­mista. Ne eivät olleet estä­mässä puu- ja pape­ri­teol­li­suutta näke­mästä Aasian talou­den noususta joh­tu­nutta uut­taa glo­baa­lia mark­ki­na­ti­lan­netta, mikä johti teh­tai­den hal­lit­se­mat­to­maan ulos­li­put­ta­mi­seen. Lauri Iha­lai­nen ei myy­nyt val­tion omis­ta­maa Kemi­raa, Grow How’ta, Soklin kai­vos­toi­min­taa ja mal­mi­va­ran­toja 200 milj. eurolla nor­ja­lai­sille. Sen teki Jyri Häkä­mies. Koh­tei­den arvoksi arvioi­daan nyt 10 - 30 mil­jar­dia euroa.
Soklin myyn­nin jäl­keen val­tio hank­kiu­tui Soli­diu­min kautta keväällä 2013 uudel­leen mukaan kai­vos­toi­min­taan, Tal­vi­vaa­raan. Häkä­mies oli paria kuu­kautta aiem­min siir­ty­nyt EK:n hom­miin. Val­tio on sijoit­ta­nut pro­jek­tiin nyt nel­jän­ne­mil­jar­din. Yhtiö on velkasaneerauksessa.

Sari Sai­raan­hoi­ta­jasta tuli mediassa vir­tu­aa­li­julk­kis sen jäl­keen, kun Kokoo­mus lupasi vuo­den 2007 edus­kun­ta­vaa­lien lop­pu­met­reillä hänelle ja hänen kave­reil­leen 500 euron pal­kan­ko­ro­tuk­sen. Lupaus jäi lunas­ta­matta.
Sari ja hänen jul­ki­sen sek­to­rin pie­ni­palk­kai­set kave­rinsa ammat­ti­liit­toi­neen ovat ovat tämän tila­päi­sen mediaglit­te­rin jäl­keen pysy­neet oikeis­to­me­diassa pel­käs­tään syyl­lis­tä­mi­sen koh­teina, ei työn sankareina.

Kun Suo­meen aikoi­naan sää­det­tiin laki pakol­li­sesta tur­va­vyön käy­töstä, jur­nut­ti­vat yksi­lön­va­pau­den puo­lus­ta­jat ihmistä lii­kaa hol­hoa­vasta yhteis­kun­nasta. Tänä­kin päi­vänä itse­päi­sim­mät kiin­nit­tä­vät vyönsä vain polii­sin näh­des­sään.
Sari ja hänen kave­rinsa paik­kaa­vat niska-, kallo- ja muut vammat.

Elin­kei­noe­lämä ja talou­den eliitti  toi­mii täs­mäl­leen samoin. Mark­ki­na­ta­loutta sään­te­le­mään pyr­ki­vää lain­sää­dän­töä kri­ti­soi­daan ja vas­tus­te­taan reflek­sin­omai­sesti.  Jar­rua ei pai­neta eikä kurs­sia tar­kis­teta ennen kuin ryti­see. Tästä syn­ty­vät vahin­got hoi­taa jäl­leen Sari ja hänen jul­ki­sen sek­to­rin kol­le­gansa yhteis­kun­nan toimeentulo- ja vel­ka­neu­von­ta­luu­kuilla. Joita siis oikeis­ton lem­pi­li­tur­gian mukaan on aivan liikaa!

Yhteis­kun­nassa on ryh­miä, joi­den kuu­luisi työnsä puo­lesta kyetä enna­koi­maan tule­vai­suutta ajan­koh­tai­sen luo­tet­ta­van tie­don poh­jalta. Polii­tik­ko­jen ohella tähän ryh­mään kuu­lu­vat talou­desta kir­joit­ta­vat jour­na­lis­tit. Vii­me­mai­nit­tu­jen tulisi työk­seen ase­tella talou­den vauh­ti­so­keutta ja mark­ki­na­ti­lan­tei­den muu­tok­sia hais­te­le­via tut­ki­aan talou­den tar­kas­tus­pis­teille.
Useim­mi­ten vai­kut­taa ikävä kyllä siltä, että talous­kom­men­taat­to­rit viih­ty­vät parem­min lii­tu­rai­ta­po­ru­kan kyy­dissä kuin talou­den yli­no­peuk­sia ja pul­lon­kau­loja tutkimassa.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Media, Talous Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *