Kommentti, jota hs.fi ei julkaissut

Olen sil­loin täl­löin mitan­nut Hel­sin­gin Sano­mien verk­ko­ver­sion mode­roin­nin läpäi­se­vyyttä kri­ti­soi­malla kir­joit­ta­vien toi­mit­ta­jien tuo­tok­sia.
Tänään 15.5 leh­den pää­kir­joit­ta­jis­toon lukeu­tuva Juha Akka­nen oli kir­joit­ta­nut avii­siin pää­kir­joi­tuk­sen otsi­kolla “Viisi syytä, miksi dema­rit ovat menossa oppo­si­tioon”.
Pidin jut­tua paitsi asen­teel­li­sena, myös poliit­ti­sen jour­na­lis­min neut­raa­liu­den näkö­kul­masta tar­kas­tel­tuna ala-arvoisena. Kir­joi­tin siitä ao. kom­men­tin, jota ei julkaistu.

Juha Akka­nen luet­te­lee viisi syytä, joi­den perus­teella hän arvioi SDP:n ole­van siir­ty­mässä oppo­si­tioon. Niistä vain ensim­mäi­sen koh­dalla hän osuu oike­aan, sillä puo­lu­een kan­na­tus mää­rit­te­lee yleensä hal­li­tuk­seen pää­syn. Paitsi tie­tysti RKP:n ja Kris­til­lis­ten koh­dalla... .
Kun­non ennus­ta­jaeu­kon tapaan Akka­nen tekee sen tyy­pil­li­sen varauk­sen tule­vai­suu­den­vi­sioonsa, että “arvio perus­tuu tämän het­ken tilan­tee­seen” ja että “vuo­den aikana ehtii tapah­tua vielä pal­jon”. Vii­sasta, ah niin viisasta!

Juka Akka­nen on HS:n toi­mit­ta­jista Marko Junk­ka­rin ohella pro­fi­loi­tu­nut leh­den oikeis­to­li­be­raa­lin lin­jan kir­joit­ta­viksi kaa­de­ri­lai­siksi, joilla on äidin­mai­dossa saatu vasem­mis­toinho ja suun­na­ton into­himo spe­ku­loida siitä, mistä kukaan ei tiedä mitään var­maa: Tulevaisuudesta.

Lis­tansa vii­mei­sessä koh­dassa Akka­nen pal­jas­taa poliit­ti­sen kris­tal­li­pal­lonsa salai­suu­den: Se on dema­reille lan­ge­tettu Val­tion­va­rain­mi­nis­te­rin Sal­kun Kirous!
Maamme val­ta­me­dian (HS, Yle; Mtv) poli­tii­kan toi­mit­ta­jia yhdis­tää ylem­myy­den­tun­toi­nen nenän vartta pit­kin tapah­tuva asioi­den tar­kas­telu ja kyke­ne­mät­tö­myys tosi­asioi­hin perus­tu­vaan, poliit­ti­sesti neut­raa­liin vii­le­ään ana­lyy­siin. Muu­tama harva poik­keus löytyy.

Kirk­kaasti komii­kan puo­lelle kään­tyi mediassa esim. se lap­sen­omai­nen int­tä­mi­nen, millä Antti Rin­nettä vaa­dit­tiin ker­to­maan, ryh­tyykö hän val­tion­va­rain­mi­nis­te­riksi. Aivan kuten pik­ku­lap­sille, piti Rin­teen yleensä tähän­kin kysy­myk­seen vas­tata vähin­tään kolme kertaa.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Arkisto Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *