Joulusta ja Jeesuksesta

Nasa­re­ti­lai­sen puuse­pän, Jose­fin ja vai­monsa Marian poika Jee­sus jätti myö­hem­pinä aikoina kris­til­li­seksi nime­tyn maa­il­man ihmi­siin läh­te­mät­tö­män jäl­jen. Hänen juma­luu­des­taan päät­ti­vät kui­ten­kin ihmi­set Nikean kir­kol­lis­ko­kouk­sessa v. 325, jol­loin 318 uskon­nol­lista joh­ta­jaa kokoon­tui päät­tä­mään uskon­tun­nus­tuk­sesta. Kokouk­sessa tuo­mit­tiin har­haop­pi­seksi Antio­kiassa opis­kel­leen teo­logi Areiok­sen käsi­tys, jonka mukaan Jee­sus ei voi­nut olla jumala, koska oli ihmi­sestä syn­ty­nyt ja siten luotu.
Näin ihmi­nen äänes­tys­pää­tök­sellä kohotti Jee­suk­sen juma­laksi 300 vuotta hänen väki­val­tai­sen kuo­le­mansa jälkeen.

Elin­ai­ka­naan Jee­sus oli jäl­ki­maa­il­malle säi­ly­nei­den doku­ment­tien mukaan epäit­sek­kyy­den, uhrau­tu­vai­suu­den ja yhtei­söl­li­syy­den elävä sym­boli. Hän omisti vain pääl­lään ole­vat vaat­teet. Kai­ken muun omis­ta­mansa tai hal­tuun saa­mansa hän jakoi toi­sille. Ja luotti sii­hen, että muut toi­mi­si­vat samoin.
Jo 2000 vuotta sit­ten tämä oli kui­ten­kin val­taa­pi­tä­ville lii­kaa. Omis­tusoi­keu­den täy­del­li­nen kiel­tä­mi­nen oli yhteis­kun­nan hyvä­osai­sille mah­do­ton asia hyväksyttäväksi.

Nyt, vuonna 2013 kris­til­li­sessä jäl­ki­teol­li­sissa maa­il­massa varal­li­suus kes­kit­tyy yhä pie­nem­mälle ihmis­jou­kolle. Rik­kain 2% maa­il­man väes­töstä omis­taa kai­kesta varal­li­suu­desta 51%. Jee­suk­sen juma­lak­seen nos­ta­neen maa­il­man tulisi säi­käh­tää tätä tosia­siaa. Näin ei kui­ten­kaan tapahdu. Mistä tämä voisi johtua?

Nykyih­mi­nen on mes­tari kek­si­mään moraa­li­sesti kysee­na­lai­sille toi­mil­leen yle­viä motii­veja. Niinpä Jee­sus­kin on parasta pitää jou­luna vain äänet­tö­mänä kää­rönä tuhan­sien jou­lu­ku­vael­mien sei­missä. Jee­suk­sen syn­ty­mä­juh­lan mer­kit­tä­vin vai­ku­tus kun näkyy jou­lun ansain­ta­lo­gii­kan jo ajat sit­ten oival­ta­neen lii­ke­maa­il­man myyntitilastoissa.

Tämä aika kai­paisi kipeästi uusia Jee­suk­sia, jotka palaut­tai­si­vat ihmis­ten mie­liin ne tavoit­te­le­mi­sen arvoi­set hyvän elä­män peri­aat­teet, joi­den vuoksi tämä yksi nau­lat­tiin ris­tille.
Ehkä heitä kes­kuu­des­samme onkin, jos vain osai­simme tai haluai­simme nähdä.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Tajunnanvirtaa.... Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *