Pidetäänkö Mäntsälänjokea likaviemärinä?

Mänt­sä­län kun­nan tek­ni­nen lau­ta­kunta on käsi­tel­lyt 27.11.2012 Tenho Vilan­de­rin jät­tä­män kun­ta­lais­aloit­teen Mänt­sä­län­joen tilan paran­ta­mi­sesta niin, että Mänt­sä­län Veden lika­vesi joh­det­tai­siin joen sijasta Vii­kin puh­dis­tus­lai­tok­seen ja sieltä meri­vie­mä­riin. Kan­sa­lais­aloit­teen alle­kir­joitti 208 joen var­rella tai vai­ku­tus­pii­rissä asu­vaa kun­ta­laista. Minä­kin alle­kir­joi­tin tuo aloitteen.

Lau­ta­kunta pyysi ja sai Mänt­sä­län Vedeltä vas­ti­neen aloit­teen sisäl­tä­mistä moit­teista Mänt­sä­län­joen veden laa­dun suh­teen. Lau­ta­kunta on käsi­tel­lyt vas­ti­neen ja pitä­nyt sitä perus­teel­li­sena ja riit­tä­vänä. Vain lau­ta­kun­nan jäsen Tapio Laak­so­nen (sd) oli eri mieltä “perus­teel­li­suu­desta ja riit­tä­vyy­destä” ja jätti pää­tök­seen eriä­vän mie­li­pi­teen. Luet­tuani Mänt­sä­län Veden rapor­tin, on pakko olla Laak­so­sen kanssa samaa mieltä. Rapor­tissa on aina­kin kolme koh­taa, jotka nos­tat­ta­vat kulmakarvoja.

1) Mänt­sä­län Vesi on teh­nyt ver­tai­le­van las­kel­man siitä, mitä meri­vie­mä­ri­vaih­toehto mak­saisi nyky­jär­jes­te­le­mään ver­rat­tuna. Se on käyt­tä­nyt työn poh­jana vuonna 1990 (!) teh­tyä las­kel­maa inves­toin­ti­kus­tan­nuk­sista. Vaikka luvut ovat­kin idek­si­tar­kis­tet­tuja, on pakko ihme­tellä miksi käy­te­tään yli 20 vuo­den ikäi­seen maan­ra­ken­nus­tek­niik­kaan perus­tu­via las­kel­mia? Tässä ajassa esim. put­ki­lin­jan raken­ta­mi­seen liit­tyvä kal­lein yksit­täi­nen työ­vaihe, tei­den ja mui­den väy­lien alit­ta­mi­sen tek­niikka on kehit­ty­nyt hui­masti.
Oli­siko syytä ajan­mu­kais­taa las­kel­mia näiltä osin?

2) Toi­nen sel­vi­tyk­sen perus­o­let­tama on vielä kum­mal­li­sempi: Meri­vie­mä­ri­vaih­toeh­don kus­tan­nuk­set on las­kettu läh­tien siitä, että raken­net­ta­vaan put­keen ohjat­tai­siin Mänt­sä­län Veden jo ker­taal­leen puh­dis­tama jäte­vesi, jol­loin uuden put­ken kus­tan­nuk­set tuli­si­vat nykyis­ten päälle! Näin vaih­toehto saa­daan näyt­tä­mään todella kal­lilta. Ja mitä jär­keä siinä olisi? Maal­lik­ko­na­kin käsi­tän, että Viik­kiin tulisi ohjata puh­dis­tet­ta­vaksi puh­dis­ta­ma­ton jäte­vesi, kuten mm. Por­nais­ten ja Mus­ti­joen vesio­suus­kun­nat jo teke­vät. Tämä tie­ten­kin tar­koit­taisi Mänt­sä­län Veden puh­dis­ta­mon alas­ajoa jol­la­kin aika­vä­lillä, mikä olisi kui­ten­kin pieni hinta siitä, että mänt­sä­lä­läi­set sai­si­vat naut­tia puh­taam­masta joesta. Kir­joi­tin “puh­taam­masta”, koska Mänt­sä­län Vesi ei toki ole ainoa jokea likaava taho. Kunta on ollut haja­kuor­mit­ta­jien kuriin lait­ta­mi­sessa lii­an­kin pitkämielinen.

3) Yllät­tä­vin asia Mänt­sä­län Veden vas­ti­neessa on se, ettei siinä mai­nita sanaa­kaan yli­juok­su­tuk­sista (jäte­ve­den las­ke­mi­sesta jokeen puh­dis­ta­mat­to­mana sil­loin, kun lai­tos toi­mii kapa­si­teet­tinsa rajoilla). Pääs­töjä tark­kai­le­van FCG:n (Finish Con­sul­ting Group) mukaan pel­käs­taan jou­lu­kuun 2011 ja tou­ko­kuun 2012 väli­sen vajaan puo­len vuo­den aikana jokeen ohi­juok­su­tet­tiin lähes 20.000 kuu­tio­met­riä puh­dis­ta­ma­tonta jäte­vettä! Ajan­jak­soon sisäl­tyy kolme vajaan vii­kon mit­taista jak­soa, joi­den aikana kes­ki­mää­rin kol­man­nes tule­vasta jäte­ve­destä las­ket­tiin suo­raan jokeen. Jokai­nen käsit­tää, mitä se mer­kit­see joelle ja sen var­rella asu­ville kuntalaisille.

Uuden­maan ELY -kes­kus käsit­te­lee Mänt­sä­län Veden uutta ympä­ris­tö­lu­paa ensi vuonna. Hake­mus on jätet­tävä huh­ti­kuun lop­puun men­nessä. Voisi kuvi­tella, että ELY -kes­kuk­silla olisi Tal­vi­vaara -infer­non jäl­keen tarve huo­leh­tia siitä, että vir­taa­viin vesiin las­ket­ta­vien jäte­ve­sien lupaeh­dot ovat todella tiu­kat. Vähin­tään niin tiu­kat, ettei esim. nykyi­nen kal­tai­nen, ajoit­tai­nen käsit­te­le­mät­tö­män jäte­ve­den las­ke­mi­nen jokeen olisi sal­lit­tua mis­sään olosuhteissa.

On inhi­mil­li­sesti ymmär­ret­tä­vää, ettei Mänt­sä­län Vesi sel­vi­tyk­ses­sään tuo esiin vaih­toeh­toja, jotka kysee­na­lais­tai­si­vat sen oman toi­min­nan jat­ku­vuu­den. Vaikka lai­tok­sen veden­puh­dis­tus­toi­minta jol­la­kin aika­vä­lillä lak­kai­si­kin,  jää lai­tok­selle edel­leen run­saasti hal­lin­noi­ta­vaa ja hoi­det­ta­vaa vesi- ja vie­mä­ri­ver­kos­ton raken­ta­mi­sessa, yllä­pi­dossa ja huol­lossa. Työt eivät sillä saralla tule loppumaan.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *