Haluaako kansa valtansa?

Tut­ki­mi­nen pal­jasti, että kolme nel­jästä suo­ma­lai­sesta ei tiedä mitä puo­lueita maan hal­li­tuk­sessa tai oppo­si­tiossa on. Eikä vält­tä­mättä edes sitä, mitä oppo­si­tio demo­kra­tiassa tar­koit­taa. Puo­lueita ei myös­kään osata sijoit­taa mil­le­kään ideo­lo­gi­selle astei­kolle sen mukaan, mil­lai­sia arvoja se edus­taa. Tämän pitäisi hie­man huo­les­tut­taa demo­kra­tian tilasta kiin­nos­tu­neita. Poliit­ti­nen tietämättömyys/kiinnostumattomuus joh­taa demo­kraat­ti­sen jär­jes­tel­män rapau­tu­mi­seen ja vähi­tel­len myös lisään­ty­vään veron­mak­su­mo­raa­lin hei­ken­ty­mi­seen. Kan­san tie­tä­mät­tö­myys on huo­mattu aina­kin Kokoo­muk­sen ima­go­kan­pan­joita työs­tä­vässä mai­nos­toi­mis­tossa. Moni Suo­men poliit­tista his­to­riaa tun­teva saat­taa huvit­tua havain­nosta, että Kari Suo­ma­lai­sen puo­lu­eelle anta­mat tun­nuk­set kypärä, ase ja lipe­rit on kor­vattu duu­na­ri­re­kvi­sii­talla. Myös mui­den puo­luei­den todel­li­sia arvoja kuvaa­vat sel­keät argu­men­tit lois­ta­vat pois­sao­lol­laan.  Ja sit­ten ihme­tel­lään, miksi poliit­ti­nen kiin­nos­tus vähe­nee. Ei kan­nat­taisi ihmetellä.Suomen kou­lu­lai­tosta on viime aikoina sekä kii­tetty (Pisa) että hau­kuttu (kou­luam­pu­mi­set). Vii­meksi pro­fes­sori Lea Pulk­ki­nen halusi lait­taa koko ope­tus­suun­ni­tel­man uusiksi niin, että joh­to­täh­deksi otet­tai­siin oppi­lai­den hen­ki­nen hyvin­vointi ja yhtei­söl­li­syys. Kei­noina olisi mm. oppi­las­läh­töi­nen kou­lu­työn suun­nit­telu ja sel­keä sat­saus taito- ja taide-aineisiin. Yhtei­söl­li­syy­den käsit­teen opet­ta­mi­seen sisäl­tyy luon­nol­li­sena osana yhteis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen tär­keys ja mene­tel­mät. Näin voi­tai­siin hie­man pidem­mällä täh­täi­mellä pitää huolta siitä, että tule­vat suku­pol­vet pitä­vät demo­kraat­tista vai­kut­ta­mista kansalaisvelvollisuutena.Veronmaksajien on otet­tava itsel­leen se valta, mikä heille kuu­luu. Se mää­rää, joka mak­saa. Tämän mää­räys­val­lan käy­tössä äänes­tä­mi­nen on mini­mi­vaa­ti­mus. Se olisi saa­tava iskos­tet­tua jokai­sen suo­ma­lai­sen kalloon.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Arkisto. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *