Todellisten motiivien piilottelu - maan tapako?

Tar­koi­tuk­sel­lista vai­kut­ta­mis­yri­tystä tois­ten ihmis­ten mie­li­pi­tei­siin kut­su­taan pro­pa­gan­daksi. Ilmai­sua käyt­tää yleensä oikeis­to­me­dia puhues­saan vasem­mis­to­lai­seksi mää­rit­te­le­mäs­tään vaikuttamisyrityksestä.

Oikeis­to­lai­dan eräälle vai­kut­ta­mis­muo­dolle antoi nimen lii­ke­mies Kyösti Kak­ko­nen, kun hän kut­sui Keskusta- ja Kokoo­mus­puo­lueille ennen vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­leja anta­mi­aan avus­tuk­sia “rahal­li­seksi arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­seksi”. Termi on oikea ja rehel­li­nen: Rahaa anne­taan lah­joit­ta­jan hyviksi kat­so­mien tavoit­tei­den aja­mi­seksi. Epäi­lyt­tä­vää toi­min­nasta tulee vasta sil­loin, kun sitä yri­te­tään salata.

Itse seu­raan median enem­män tai vähem­män avoi­mesti suol­ta­maa “pro­pa­gan­daa” päi­vit­täin, ja olen ryh­ty­nyt kut­su­maan sitä Kak­kosta mukail­len “jour­na­lis­ti­seksi arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­seksi”. Sii­hen pätee sama sääntö, kuin rahal­li­seen arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­seen: Kun se on avointa ja jul­ki­lausut­tua, se on OK. Kie­roksi toi­minta muut­tuu sil­loin, kun vai­kut­ta­mista teh­dään muka­mas puo­lu­eet­to­muu­den kulis­sin takaa. Tässä suh­teessa Suo­men suu­rin ja kau­nein, Hel­sin­gin Sano­mat on teh­nyt pää­kir­joit­te­lus­taan suo­ras­taan oikeis­to­lai­sesti pai­not­tu­neen jour­na­lis­ti­sen arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­sen tai­teen­la­jin. Tie­ten­kään sitä itse myöntämättä.

Esi­merk­kejä löy­tyy, ellei päi­vit­täin, aina­kin vii­koit­tain. Yksi arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­sen ylei­sim­mistä työ­ka­luista on mie­li­ku­vien luo­mi­nen asioi­den ja ilmiöi­den välille. Poliit­ti­siin vas­tus­ta­jiin pyri­tään liit­tä­mään nega­tii­vi­sia mie­li­ku­via. Hesa­rin tapana on jo vuo­sien ajan ollut esi­mer­kiksi yhdis­tää “vaa­li­lu­paus­ten syö­mi­nen” vasem­mis­to­lai­suu­teen. Eilen (140512) lehti jul­kaisi pää­kir­joi­tus­si­vul­laan otsi­kolla “Rans­kalla on oma resepti” jutun, joka alkoi näin: “Rans­kassa on aloi­tettu veik­kailu siitä, mitkä ovat ensim­mäi­set vaa­li­lu­pauk­set, jotka pre­si­den­tiksi valittu Francois Hol­lande syö”.
Kuten tie­de­tään, Hol­lande edus­taa vasem­mis­toa. Edel­lis­ten edus­kun­ta­vaa­liemme jäl­keen Hesari näki run­saasti vai­vaa ennus­taes­saan, mil­loin SDP jou­tuisi syö­mään vaa­li­kam­pan­jas­saan anta­mansa lupauk­sen vakuuk­sien vaa­ti­mi­sesta Krei­kan lisä­lai­noit­ta­mi­sesta. Leh­den kam­pan­jointi muut­tui jo lähes hys­tee­ri­seksi sitä mukaa, kun alkoi käydä sel­ville, että dema­ri­mi­nis­teri Jutta Urpi­lai­nen tulee aja­maan vaa­ti­muk­sen läpi EU:ssa, kuten sit­ten tekikin.

Vuo­den alussa valittu pre­si­dent­timme Sauli Nii­nistö (Kok) antoi kam­pan­jas­saan lupauk­sen perus­taa kor­kean tason asian­tun­ti­ja­ryhmä tut­ki­maan, mitä voi­tai­siin tehdä nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen estä­mi­seksi. Nii­nistö on hoi­ta­nut vir­kaansa nyt noin kolme kuu­kautta, mutta en ole havain­nut Hesa­rissa ensim­mäis­tä­kään kär­si­mä­töntä kyse­lyä sen perään, mil­loin ja miten pre­si­dentti aikoo vaa­li­lu­pauk­sensa lunastaa.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Media, Talous Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *