Syökö demokratia lapsensa?

”Val­lan­ku­mous syö lap­sensa” -lause tar­koit­taa, että val­lan anas­ta­malla saa­neet ovat myö­hem­min menet­tä­neet sekä val­lan että yleensä myös hen­kensä.
Käsi sydä­melle, voiko niin käydä myös demo­kra­tialle? 
Merk­kejä sel­lai­sesta on, vaikka syyt ovat­kin toiset.

Demo­kraat­ti­set val­tiot perus­tu­vat yksi­lön ja mark­ki­noi­den vapau­delle. Kum­pia­kin vapauk­sia sää­te­lee iso nippu lakeja.
Vapau­den rajoina pide­tään tilan­netta, jossa oman vapau­den määrä alkaa rajoit­taa tois­ten vapautta.
Onko yksi­lön vapau­den yli­ko­ros­ta­mi­nen syynä demo­kra­tian rakoiluun? 

Ihmi­sen geneet­ti­nen his­to­ria on lau­mae­läi­men his­to­riaa.
Lau­mae­läi­men luon­nol­li­nen olo­tila on elää kes­kellä jouk­koa, yhtei­söä.
Pahin ran­gais­tus yksi­lölle onkin sul­ke­mi­nen yhtei­sön ulkopuolelle.

Yhtei­söl­li­syy­den muun­tu­mi­nen fyy­si­sestä yhdes­sä­olosta vir­tu­aa­li­seen alkoi rei­lut 100 vuotta sit­ten radion, sit­ten tele­vi­sion myötä ja on nyt pää­ty­nyt säh­köi­sen ver­kon mah­dol­lis­ta­maan täy­del­li­seen fyy­si­seen eris­täy­ty­mi­seen: Ver­kossa yksilö voi vir­tu­aa­li­sesti olla osana yhtei­söä ilman lau­mae­läi­men his­to­ri­aan kuu­lu­vaa fyy­sistä kon­tak­tia, kat­se­kon­tak­tia, äänen­sä­vyjä, -pai­noja, eleitä, jne.

Iden­ti­fioi­tu­mi­nen verk­ko­yh­tei­söi­hin syn­tyy puh­taasti semio­tii­kan kei­noin teks­tin, hymiöi­den ja mee­mien kautta välit­ty­vällä merk­ki­kie­lellä
Tämä on luo­nut psy­ko­lo­giansa luke­neille pro­pa­gan­dis­teille hel­pon kana­van ihmis­ten ajat­te­lun hallintaan.

Twit­te­rin, Face­boo­kin, You­tu­ben ja Amazo­nin äsket­täi­set pää­tök­set sul­kea USA:n pre­si­den­tin har­joit­tama valeh­telu ja väki­val­taan kii­hot­ta­mi­nen ulos kana­vil­taan on his­to­rial­li­nen pää­tös. 
Kiin­nos­ta­van siitä tekee se, että demo­kraat­ti­sin kei­noin yhteis­kunta tus­kin olisi pys­ty­nyt samaan.

Uskal­le­taanko demo­kra­tioissa nähdä se tosia­sia, että ihmi­nen las­keu­tui puusta liian vähän aikaa sit­ten kye­täk­seen sosi­aa­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen kont­rol­lis­saan kor­vaa­maan fyy­si­sen yhtei­sön puh­taalla vir­tu­aa­li­sella laitteella?

Jos uskal­le­taan, niin se edel­lyt­tää että kaikki ver­kossa jul­kais­tava mate­ri­aali alis­te­taan fak­tan­tar­kas­tuk­seen ja vas­tuun siitä tulee kuu­lua alus­tan omis­ta­jalle. 
Toi­minta tulee mitoit­taa niin, että tar­kas­ta­mi­nen on rea­li­sesti mahdollista.

Muu­tos on iso. Olemme kui­ten­kin näh­neet mikä on vaih­toehto:
Anar­kia, joka syö demo­kra­tian.
Asiasta päät­tä­mi­nen kuu­luu (vielä tois­tai­seksi) demo­kraat­ti­sille yhteiskunnille.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Yleinen Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *