Itse itseään tuomitsemassa...

Ex-oikeuskansleri Jaakko Jonkka ottaa keväällä ilmes­ty­neessä kir­jas­saan ”Oikeus­val­tion puo­lesta” kan­taa mm. edus­kun­nassa näh­tyyn oikeus­käy­tön häpeäl­li­seen näy­tök­seen, jossa perus­suo­ma­lai­set kan­san­edus­ta­jat mää­rä­vä­hem­mis­töl­lään esti­vät puo­lue­to­ve­rinsa jou­tu­mi­sen syy­te­har­kin­taan edus­kun­nassa pitä­mänsä ns. vie­ras­laji -puheensa johdosta.

Ylen kir­jasta teke­mässä artik­ke­lissa  Jonkka lausuu mm. näin: ”Minusta on rikos­pro­ses­su­aa­li­sesti luon­non­tonta, että edus­kun­nan suuri sali käy kes­kus­te­lua ja äänes­tää puh­taasti oikeu­del­li­sesta kysy­myk­sestä. Äänes­te­tään siitä, onko perus­teita jat­kaa yksit­täi­sen rikos­asian käsit­te­lyä tuomioistuimessa.”

Väi­tös­tut­kija Olli-Pekka Sal­mi­nen esit­tää blo­gis­saan, että perus­tus­lain §30 voi­tai­siin yksin­ker­tai­sesti vain poistaa.

Pukki, kaa­li­maa ja sen vartijat.

Itse tekee mieli kysyä myös, että min­kä­hän takia meillä usein käy niin, että mer­kit­tä­vät viran­hal­ti­jat ja poliit­ti­set val­lan­käyt­tä­jät herää­vät osoit­ta­maan yhteis­kun­nassa ole­via kor­jaa­mi­sen tar­peita vasta eläköidyttyään?

Mitä­hän suun­ni­tel­mia  nykyi­sellä oikeus­kans­leri Tuo­mas Pöys­tillä on näi­den asioi­den suhteen?

EDIT: Pöysti ilmaisi varo­vasti kan­nat­ta­vansa minis­te­rei­den ja kan­san­edus­ta­jien muita kan­sa­lai­sia kor­keam­man syy­te­suo­jan purkamista.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Yleinen Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *