Someraivon lietsontaa

Kär­sin ilmei­sesti ajoit­tai­sesta maso­kis­mista, koska pää­tin viikko sit­ten työn­tää pääni mehi­läis­pe­sään ja lii­tyin fb-ryhmään ”Perus­suo­ma­lai­nen Suomi”.
Ryh­mässä on 4,5 tuhatta jäsentä. Vas­taa­via ryh­miä on muitakin.

Koke­mus on kar­mai­seva mutta opet­ta­vai­nen. Samaan aikaan kun suuri osa kan­sa­lai­sista kes­kus­te­lee facessa taval­li­sista asioista kan­to­jaan perus­tel­len ja muita kuun­nel­len, on tässä ryh­mässä päällä kroo­ni­nen älä­mölö, huuto, sol­vaa­mi­nen ja valeh­telu. Useim­milla tähän mek­ka­laan osal­lis­tu­villa on koi­ra­pil­lei­hinsä puhal­ta­vilta mie­li­pi­de­joh­ta­jilta peräi­sien ole­vat val­miit vuo­ro­sa­nat, joita kom­ment­tei­hin koe­te­taan par­haan kyvyn mukaan näpy­tellä - vaih­te­le­valla menestyksellä.

Rai­vo­kas hal­li­tus­puo­luei­den hauk­ku­mi­nen, minis­te­rei­den nimit­tely ja väki­val­taan vih­jaa­vat kom­men­tit on arki­päi­vää. Ja kai­ken mekas­tuk­sen poh­jalla muhii ääri­fa­naat­ti­suu­teen vivah­tava vas­tak­kai­na­set­telu ja täy­del­li­nen tosi­asioi­den hal­vek­sunta.

Tämä Trol­li­per­su­jen some­raivo ei ole syn­ty­nyt sat­tu­malta, vaan on puo­lu­eesta joh­de­tun ja masi­noi­dun pro­pa­gan­dan seu­raus. Mal­lia on otettu USA’n trump­pi­lai­suu­desta, missä vas­tak­kai­na­set­telu, avoin valeh­telu, tosi­asioi­den peit­tely ja tör­keä kil­pai­le­vien polii­tik­ko­jen sol­vaus on ainoa strategia.

Tätä tuo­daan nyt Suo­meen ja lujaa.

Se miksi tällä meto­dilla saa­vu­te­taan lähes 20 %:n kan­na­tus­lu­ke­mat joh­tuu yksin­ker­tai­sesti siitä, että muut puo­lu­eet eivät ole halun­neet heit­täy­tyä tähän ver­baa­liin muta­pai­niin, vaan pyr­ki­vät puhu­maan kans­saih­mi­si­ään kunnioittaen.

Kuinka kauan näin voi­daan toi­mia? Osassa perin­tei­siä puo­lueita on näh­tä­vissä jon­kin­lai­nen hil­jai­nen toive, että kyseessä olisi tila­päi­nen häi­riö, joka menee ohi ja poli­tii­kassa palat­tai­siin nor­maa­liin kie­len­käy­töön. 

Ei ole!

Vihan­liet­so­jien tavoit­teena on poliit­ti­sen val­tansa kas­vat­ta­mi­nen. Vielä vuosi pari sit­ten ajat­te­lin, ettei tämä epä-älyllinen mölyä­mi­nen Suo­messa mene läpi, mutta on ollut pakko päi­vit­tää käsi­tyk­siä. 

Kie­len­käy­tön koven­tu­mi­nen on notee­rattu jo kor­keim­massa val­tion­joh­dossa.
Pitäisi olla jo kai­kille sel­vää, että myö­tä­hä­pei­levä kat­seella seu­raa­mi­nen ei enää riitä.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Politiikka, Yleinen Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin Someraivon lietsontaa

 1. AikaMies sanoo:

  Jep!
  Olet ensim­mäis­ten jou­kossa - itse jo aikoja sit­ten epäi­lyni ilmian­noin - tuota huo­maa­massa.
  Tämä Trol­li­per­su­jen some­raivo ei ole syn­ty­nyt sat­tu­malta, vaan on puo­lu­eesta joh­de­tun ja masi­noi­dun pro­pa­gan­dan seu­raus. Tie­dä­sit­ten, mistä malli on otettu, mutta tun­tuu toi­mi­van. Tuossa pil­lin­pu­hal­lus
  Riikka Purra
  @ir_rkp
  ·
  24. hei­näk.
  Kum­malla puo­lella, öyhö­va­sem­malla vai -oikealla, on nyky­ään enem­män somet­rol­leja, pelk­kään pää­nau­ko­mi­seen tar­koi­tet­tuja tilejä, hen­ki­löitä, joi­den ainoa tar­koi­tus on räh­jätä, vää­ris­tellä, hauk­kua, uhkailla? Kum­malta puo­lelta teh­dään enem­män epä­asial­li­sia hyök­käyk­siä? Aja­tuk­sia?

  Mel­ko­lailla vaa­ti­ma­ton teksti aiheutti ehdol­lis­te­tuissa rei­lut 750 pur­kausta. Vihan­kylvö näyt­tää onnis­tu­neen. Oli­han vas­ta­jou­kossa joku­nen “öyhö­va­sem­mis­to­lai­nen­kin”. Itse­kin tie­tysti kinaa­massa, jotta tun­te­vat itsensä tär­keiksi ja tie­tysti huo­mioi­tani teke­mässä, mutta se on jo toi­nen juttu.
  Aktii­vi­set, kirjoitustaitoiset“opetuslapset” ovat (vielä) koh­tuul­li­sen pieni joukko, joten mie­les­täni eikun lusikka sop­paan jos­vaikka joku, ste­roi­dit vält­tä­nyt huo­maisi vää­rää mes­ta­ria reu­raa­vansa.
  Pitä­kööt muu­ten sul­je­tut ryh­mänsä - sivusta kun seu­rai­lee, niin “näkee ja kokee”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *