Mitä Koronan jälkeen?

 

 

 

 

 

Tasa­val­lan pre­si­dentti Sauli Nii­nistö antoi tänään Radio Suo­melle haas­tat­te­lun. Pää­ai­heena oli korona ja siitä sel­viy­ty­mi­nen.
Talous­mies kun on, sivusi pre­si­dentti paitsi koro­naa myös euroja.
Kes­ki­tyn tässä haas­tat­te­lun talousosioon.

Glo­baali vel­kaan­tu­mi­nen pai­suu yhtä nopeasti kuin korona.
Aika­naan korona sam­mah­taa, mutta vel­kaan­tu­mi­nen ei.
Yksi­tyi­sen finans­si­pank­kiklus­te­rin myö­tä­vai­ku­tuk­sella glo­baali vel­kaan­tu­mi­nen on myös kiih­dyt­tä­nyt varal­li­suu­den keskittymistä.

Uusi Suomi:
Vel­kaan­tu­mi­nen on kiih­ty­nyt siitä alkaen, kun val­tio toi­sensa jäl­keen luo­pui kul­ta­kan­nasta, eli kes­kus­pank­kien vel­vol­li­suu­desta pitää hal­lus­saan liik­keelle las­ke­maansa valuut­ta­mää­rää vas­taava kul­ta­va­ranto.
Kun tästä luo­vut­tiin, saa­tet­tiin val­tioi­den kes­kus­pan­keissa pai­nat­taa sete­leitä täy­sin pidäk­keet­tö­mästi ja luoda rahaa omilla päätöksillä.

Pre­si­dentti Nii­nistö kuvaili tätä kehi­tystä EKP:n koh­dalla näin:

”Olen pidem­pään ja nyt eri­tyi­sesti pää­ty­nyt sel­lai­seen joh­to­pää­tök­seen, että finans­sit, raha­maa­ilma on muut­ta­nut koko­naan asen­to­aan. Tar­koi­tan tällä sitä, että EKP luo uutta rahaa omassa tasees­saan ilman että siinä on mitään rea­li­va­kuuk­sia tai takuita takana.
Tällä pelillä on menty 10 vuotta ja nyt se peli sen­kun pai­suu. Toi­vo­taan, että kes­ki­näi­nen luot­ta­mus raha­jär­jes­tel­mään säi­lyy, sil­loin meillä on vain isoja nume­roita, sanoisko näin”

Koro­naa ei tule vähä­tellä.
Mutta kun glo­baali, kau­laansa myö­ten vel­kaan­tu­nut maa­il­man­ta­lous romah­taa val­tioi­den yksi toi­sensa jäl­keen menet­täessä mak­su­ky­kynsä, men­nään syvälle.

Sel­lai­sen kata­stro­fin varalle tulisi olla ole­massa kan­sain­vä­li­set valmiuslait.

 

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): EU, Kotimaa, Talous, Ulkomaat Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *