... elefantti demokratian lasikaapissa...

Yhdys­val­tain senaa­tin republi­kaa­ne­nem­mistö vapautti pre­si­dentti Trum­pin vir­ka­ri­kos­syyt­teistä 5.2.2020. Se teki näin siitä huo­li­matta, että todis­teet pre­si­dent­tiä vas­taan oli­vat vas­taan­sa­no­mat­to­mat.
Senaa­tin republi­kaa­nit esti­vät samalla Trum­pin ex-turvallisuusneuvonantaja John Bol­to­nin todis­tuk­sen, joka olisi ollut pre­si­den­tin kan­nalta tuhoisa.
Sanalla sanoen Yhdys­val­tain senaatti pyyhki pöy­tää län­si­mai­sille demo­kra­tioille tun­nuso­mai­seksi väi­te­tyllä val­lan kolmijako-opilla.
Oikeutta yksin­ker­tai­sesti estet­tiin toteutumasta.

Donald Trump kiitti ja on sen jäl­keen toi­mi­nut - jos mah­dol­lista - vielä sel­keäm­min dik­taat­to­rin elkein.
Hän ei epä­röi kom­men­toida vireillä ole­via oikeus­jut­tuja eikä häpeile ker­toa tuo­ma­reille, miten hänen oma ex-neuvonantajansa, “likai­seksi hui­ja­riksi” nimi­tetty  rikok­sista narah­ta­nut Roger Stone tulisi tuo­mita. Kave­ria ei jätetä... .
Jopa pre­si­den­tin oman oikeus­mi­nis­te­rin, Wil­liam Barr’in mitta alkoi täyttyä.


Kun Stone kui­ten­kin tuo­mit­tiin, kii­reh­tii pre­si­dentti heti totea­maan, että “Rober­tin” armah­ta­mi­nen on toden­nä­köistä, koska häntä on koh­deltu “epäreilusti”.

Väis­tä­mä­tön kysy­mys on: Jät­tikö Stone oikeu­dessa ker­to­matta jota­kin Trum­pin kan­nalta ras­kaut­ta­vaa?
Trum­pin lupaus armah­ta­mi­sesta heti tuo­mion jäl­keen saat­toi moti­voida tuo­mit­tua pitä­mään suunsa kiinni.

Mar­ras­kuun 2020 pre­si­den­tin­vaa­lei­hin liit­tyen epäi­lyjä Venä­jän sekaan­tu­mi­sesta vaa­lei­hin on esi­tetty. Edel­li­sissä vaa­leissa 2016 Venä­jän sekaan­tu­mi­nen vaa­lei­hin Trum­pin valin­nan var­mis­ta­mi­seksi todet­tiin sekä CIA:n että FBI:n rapor­teissa.
Nyt Trump on vih­jan­nut Venä­jän ole­van jäl­leen val­mis puut­tu­maan vaa­lei­hin - demo­kraat­tieh­do­kas Ber­nie San­der­sin puolesta!

Ber­nie San­der­sin Was­hing­ton Post’issa jul­kaistu vas­taus on yti­me­käs:
San­ders -vih­jai­lu­jen jäl­keen Trump (2016 vaa­leissa sekaan­tu­mi­sesta hyö­ty­nyt osa­puoli) julis­taa yhdessä Puti­nin (2016 vaa­leissa teki­jäksi osoi­tettu osa­puoli) kanssa, ettei mitään “vai­kut­ta­mis­yri­tyk­siä” ole - ilmei­sesti tar­koit­taen, ettei niitä ole aina­kaan Trum­pin puo­lesta.
Kaksi puk­kia yhtei­sen kol­hoo­sinsa kaalimaalla.

Poh­jois­mai­sesta näkö­kul­masta kat­sot­tuna meno USA’ssa näyt­tää absur­dilta. On pakko olla sitä mieltä, että jen­keillä tällä het­kellä EI OLE sel­laista joh­ta­jaa, jonka he ansaitsevat.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Media, Ulkomaat, Yleinen Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *