Li laittoi Jussille jauhot suuhun

Ylen A-talk, 6.2.2020, kes­kus­te­le­massa ope­tus­mi­nis­teri Li Anders­son, val­tio­va­rain­mi­nis­teri Katri Kul­muni, sekä Jussi Halla-aho ja Pet­teri Orpo oppo­si­tiosta.
Orpolle näytti jat­ku­vasti tuot­ta­van vai­keuk­sia pei­tellä hie­man hol­hoa­vaa suh­tau­tu­mis­taan itse­ään nuo­rem­piin nais­mi­nis­te­rei­hin, ja rivien väli­nen intonaatio- ja ele­kieli on aavis­tuk­sen setä­mäistä.
Halla-aho tun­tui ajat­te­le­van, että täs­tä­hän men­nään ihan perus­suo­ri­tuk­sella puhe­le­malla mitä sylki suu­hun tuo. Ja kyl­lä­hän se toi­kin: ”…viher­va­sem­misto edis­tää sel­laista poli­tiik­kaa että maa­seutu muut­tuu asuinkelvottomaksi…”

Tähän Anders­son toteaa yks’kantaan, että ”tuo on suo­raan sanot­tuna pas­ka­pu­hetta, onko mai­nita yhtään esi­merk­kiä sel­lai­sesta…? Ja eihän Jus­silla tie­ten­kään ole. Halla-aho on mediae­siin­ty­mi­ses­sään omak­su­nut rau­hal­li­sen jar­go­nin vaikka sisällä kie­hui­si­kin. Lin suo­ra­pu­hei­suu­desta häm­men­ty­neenä hän het­ken kulut­tua toteaa, että ”…Suo­messa vain alle 10% ener­giasta tuo­te­taan fos­sii­li­silla…”.  Oikea luku on 40%, minkä media seu­raa­vana päi­vänä kor­jaa. Halla-ahon virhe on siis kool­taan 400%.

Suo­ma­lai­set ovat somessa saa­neet muu­ta­man vuo­den aikana tot­tua per­su­re­to­rii­kassa ilmai­sui­hin, joi­hin ver­rat­tuna sana ”pas­ka­pu­hetta” ei yllä edes mar­gi­naa­liin. Oikeus­tuo­miota on ropis­sut ja syy­te­har­kin­nassa on ruuh­kaa. Lin ilmaisu aiheutti per­su­jen taholta tyy­pil­li­sen uhriu­tu­mis­myrs­kyn, joka osoitti oikeaksi sen koke­mus­pe­räi­sen tie­don, että kun viha­pu­hu­jille tar­jo­taan hei­dän omaa lää­ket­tään - huo­mat­ta­vasti lai­men­net­tu­na­kin - niin se lait­taa kuvaan­nol­li­sesti ilmais­tuna ’kou­lu­kiusaa­jan ala­huu­len väpättämään’.

Perus­suo­ma­lai­nen stra­te­gia­han on aina aja­nut kak­silla rat­tailla: Omassa lisä­kan­na­tusta hake­vassa some­re­to­rii­kassa hal­ven­ta­vat ilmai­sut, hen­ki­löön menevä sol­vaus, maa­lit­ta­mi­nen, valeh­telu, ulos­teet ja erit­teet tule­vat PS-tuuteista tasai­sena pöt­könä, kun taas pj Halla-aho on jul­ki­sessa TV-esiintymisessään yrit­tä­nyt yllä­pi­tää kuvaa asial­li­sesti ja sivis­ty­neesti kes­kus­te­le­vasta toh­to­ris­mie­hestä - vaikka sit­ten somessa on hänel­tä­kin kuultu töräytyksiä.

Jou­lu­kussa media rie­mas­tui, kun pää­mi­nis­teri Marin kysyi Kokoo­muk­selta edus­kun­nassa, että ”eikö teitä hävetä”? Nyt puhuu suo­raan minis­teri Anders­son. Aavis­te­len, että yhden puo­lu­een ver­baa­liin mel­las­ta­mi­seen on Suo­messa kyl­läs­tytty siinä mää­rin, että moni ajat­te­lee mie­les­sään: 

’Hyvä että edes joku antaa takai­sin samalla mitalla’.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Media. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *