Puhun niin totta kun osaan... .


Ylen toi­mit­taja Marja San­nikka oli valin­nut uuden ohjel­ma­sar­jansa aloi­tus­osan tee­maksi - ei enem­pää eikä vähem­pää - kuin totuu­den.
Ohjel­ma­sarja sai run­saasti kana­van sisäistä ennak­ko­puf­fausta ja herätti odo­tuk­sia haas­ta­van aiheensa takia.
Suu­rin osa odo­tuk­sista tuli lunastetuksi.

Siis:
Miksi polii­ti­kot valeh­te­le­vat?
Miksi ihmi­set usko­vat val­heita?
Miksi ihmi­set valeh­te­lun huo­maa­mi­sesta huo­li­matta äänes­tä­vät valeh­te­le­via poliitikkoja?

Noi­hin kes­kei­siin kysy­myk­siin oli vas­taa­massa ex-työministeri Jari Lind­ström, puhe­vies­tin­nän pro­fes­sori Pekka Iso­ta­lus ja psy­ko­lo­gian pro­fes­sori Tapani Riekki.

Pro­fes­sori Iso­ta­lus lis­tasi fak­toja:
* Poli­tii­kassa on valeh­deltu aina, aiem­min sitä vaan kut­sut­tiin pro­pa­gan­daksi.
* Äänes­täjä kan­nat­taa valeh­te­le­vaa polii­tik­koa, jos hän on muu­ten ”hyvä tyyppi”.
* Brexit valeh­del­tiin läpi

Pro­fes­sori Riekki paa­lutti eräitä totuuk­sia val­heista.
* Abso­luut­ti­sia totuuk­sia löy­tyy vain esim. fysii­kasta ja mate­ma­tii­kasta - eikä tiu­kim­man tul­kin­nan mukaan edes niistä.
* Kun men­nään poli­tii­kan alu­eelle, eli huma­nis­ti­sille tie­tee­na­loille, on totuuk­sista puhut­tava pie­nem­millä kir­jai­milla.
* Ja filo­so­fiassa totuus­teo­rioita on jo pitkä lista.

Kiin­nos­tava kysy­mys on tämä: Miksi uskomme valeh­te­le­via poliitikoita?

Riekki esitti psy­ko­lo­giasta tutun vah­vis­tus­vi­nouma -teo­rian: Kuul­les­samme poliit­tista puhetta poi­mimme siitä ole­mas­sao­le­via ennak­ko­kä­si­tyk­siämme tuke­via asioita ja tor­jumme niitä hor­jut­ta­vat asiat.
Vaikka omaa kan­taa tukeva polii­ti­kon argu­men­tointi oli­si­kin hata­raa, olemme val­miit pois­se­lit­tä­mään sen tila­päi­senä, ohi­me­ne­vänä häi­riönä ja totea­maan, että ns. iso kuva on kun­nossa.
Jos sen sijaan kuu­lemme hata­raa argu­men­toin­tia vas­tak­kaista poliit­tista kan­taa edus­ta­valta polii­ti­kolta, tar­tumme hana­kasti argu­men­toin­nin heik­koi­hin kohtiin.

Mil­tä­hän Suomi näyt­täisi, jos jul­ki­sesti saisi ker­toa vain tie­teel­li­sesti todeksi todis­tet­tua puhetta?

* TV-uutiset lyhe­ni­si­vät kym­me­nes­osaan ja aiheet liit­tyi­si­vät urhei­luun, fysiik­kaan, mate­ma­tiik­kaan ja luon­non­tie­tei­siin. Poli­tiik­kaa ja kult­tuu­ria käsi­tel­täi­siin vain aihei­siin liit­ty­vien tie­teel­lis­ten tut­ki­mus­tu­los­ten yhtey­dessä.
* Edus­kun­nassa kaikki puheen­vuo­rot, lakia­loit­teet ja väli­ky­sy­myk­set jne. tulisi tar­kas­taa ennak­koon yhdessä sovi­tun fak­tan­tar­kas­tuk­sen peri­aat­tei­den mukaan.
* Jou­dut­tai­siinko sun­nun­tai­set juma­lan­pal­ve­luk­set lopettamaan?

Voisi tulla melko hil­jaista.
Mitä vain tut­kit­tua totuutta sal­li­vassa yhteis­kun­nassa saisi puhua tai kirjoittaa?

Ohjel­man voit kat­soa tästä.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Media, Yleinen Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *