Björn Wahlroos siteeraa itseään

Kun Björn Wahl­roos antaa Suo­messa TV-haastattelun, on maamme mark­ki­na­li­be­raali fun­da­ment­ti­loosi räh­mäl­lään, riip­pu­matta siitä mitä hän suus­taan pääs­tää.
Ykkö­saa­mussa 25.1 Nal­lea haas­tat­teli toi­mit­taja Seija Vaa­her­kumpu.
Haas­tat­te­lussa käsi­tel­tiin ajan­koh­taista työ­mark­ki­na­ti­lan­netta lako­nuh­ki­neen, ilmas­ton­muu­tosta ja kapi­ta­lis­min (väi­tet­tyä) krii­siä.
Refe­roin tässä pel­käs­tään viimemainittua.

Useat mer­kit­tä­vät kan­sain­vä­li­sesti tun­nus­te­tut talou­den asian­tun­ti­jat - talous­no­be­listi Joseph Stiglitz etu­ne­nässä - ovat arvioi­neet, että mark­ki­na­ta­lous ei enää kykene suo­riu­tu­maan teh­tä­väs­tään ja että se tar­vit­sisi rese­toin­tia.
Paitsi että glo­baali varal­li­suus kes­kit­tyy kiih­ty­vään tah­tiin, USA:n kor­rup­toi­tu­neessa talou­dessa talous­e­liitti kyke­nee Stiglitzin mukaan yksit­täi­siä polii­tik­koja tai puo­lueita rahoit­ta­malla teet­tä­mään itsel­leen sopi­via lakeja.

Tästä väit­teestä BW kiih­tyy sil­min­näh­den. Hänen mukaansa ”jokai­nen joka tun­tee USA:n poliit­tista jär­jes­tel­mää tie­tää, että se on täy­del­listä ros­ka­pu­hetta”.
Tuo on jopa Wahl­roo­silta usko­ma­ton väite. Silk­ki­han­sik­kain haas­ta­tel­ta­vaansa suh­tau­tuva toi­mit­ta­ja­kin  roh­ke­nee tar­ken­taa ole­van ylei­sesti tie­dossa, että tul­lak­seen vali­tuksi senaat­tiin tai val­koi­seen taloon, on Yhdys­val­loissa ehdok­kaalla oltava mil­joo­nia ja sen lisäksi varak­kaita yri­tys­tu­ki­joita.
Tämän - kuten muut­kin väit­teet - BW kumoaa yli­mie­li­sesti ilman perus­te­luja pel­källä hen­ki­lö­koh­tai­sella mie­li­pi­teel­lään: Ei pidä paik­kaansa!
Jenk­ki­ta­lou­den kor­rup­tion kiel­tä­mi­sessä BW sekoaa lopulta etsi­mään argu­ment­tia näyt­te­lijä Meryl Stree­pin Laundro­mat -elo­ku­van loppurepliikistä!

Vuo­laassa puhe­tul­vassa joh­don­mu­kai­suu­den rip­peet­kin katoa­vat BW:n selit­täessä, että ”siinä missä joku Bill Gates ja Jeff Bezos ovat ansain­neet mil­jar­deja, siinä kii­na­lai­nen talon­poika on ansain­nut tuhan­sia mil­jar­deja”- ja siis ver­tai­lee toi­siinsa yksit­täi­sen län­si­mai­sen mil­jar­döö­rin ja noin 300 mil­joo­nan kii­na­lai­sen talon­po­jan yhteen­las­ket­tuja tuloja ja toteaa perään, että Stigliz ”puhuu pup­pua”.
Brit­ti­lehti Guar­dian arve­lee, että vuonna 2030 1% maa­pal­lon väes­töstä hal­lit­see 2/3 kai­kesta varallisuudesta.

Björn Wahl­roos on eit­tä­mättä mie­len­kiin­toi­nen figuuri Suo­men talous­e­lä­mässä. Hänen vau­rau­tensa alkoi 1990 -luvun pank­ki­krii­sistä, missä hän mit­ta­vissa uudel­leen­jär­jes­te­lyissä pääsi hoi­te­le­maan hor­ju­vien pank­ki­ryh­mien omai­suuk­sien uudel­leen­jär­jes­te­lyjä.
Ja - kuinka olla­kaan - pian hän eteni Pos­ti­pan­kin (->Sampo -> Leo­nia -> Danske Bank), SYP:n ja Kansallis-Osake-Pankin (-> Merita -> Nor­dea) parissa puu­hat­tu­aan Suo­men nykyi­seen har­va­lu­kui­seen mil­jar­döö­ri­sar­jaan.
BW on ollut myös maamme suu­rim­pia veronmaksajia.

Ohjel­man voit kat­soa Aree­nasta.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Talous. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *