”Dont fuck with me. I will really kill you”

Otsi­kon sanat (“älkää vit­tuilko minulle, muu­ten tapan tei­dät”) lausui Filip­pii­nien pre­si­dentti Rodrigo Duterte omiensa edessä maan van­kien­hoi­to­lai­tok­sen vuosijuhlassa.

A-studion lähe­tyk­sessä ”Riip­pu­ma­ton jour­na­lismi uhat­tuna” Yle on hie­nosti ydin­teh­tä­vänsä äärellä.
Ohjelma piir­tää tar­kan kuvan siitä jär­jes­tel­mäl­li­sestä jour­na­lis­min häpäi­se­mi­sestä, jota auto­ri­tää­ris­ten  val­tioi­den pää­mies­ten joh­ta­missa val­tioissa tapah­tuu päi­vit­täin. Filip­pii­nit, Turkki, Unkari, Venäjä, USA.
Ongel­man syvyyttä kuvaa hyvin se, että kaik­kien em. val­tioi­den joh­ta­jat on valittu vaa­leilla! Tämä on ollut mah­dol­lista kaap­paa­malla ensin media hal­tuun joko väki­val­loin, demo­kra­tiaa mani­pu­loi­malla, rahalla tai uhkaamalla.

Amerikkalais-filippiiniläisen toi­mit­ta­jan Maria Res­san haas­tat­telu sisäl­tää sel­keän ana­lyy­sin totuu­den häpäi­se­mi­seen täh­tää­västä jour­na­lis­min mani­pu­loin­nista.
Em. val­tioissa ylei­sesti käy­tetty resepti on tämä: ”Ensin val­hetta tois­te­taan kaa­pa­tun median kautta loput­to­masti, sit­ten tulee siitä totuus ja sen jäl­keen se muut­tuu lainsäädännöksi…”

Suo­men tilanne on tois­tai­seksi hyvä, vaikka meil­lä­kin oikeis­to­po­pu­lis­min oikea laita kil­juu naa­mat punai­sena val­he­me­diasta - millä se tar­koit­taa jour­na­lis­min eet­ti­siä peri­aat­teita kun­nioi­ta­vaa tie­don­vä­li­tystä!
Oppi-isänä tässä on mm. USA:n pre­si­dentti, joka on otta­nut tavak­seen leh­dis­tö­ti­lai­suuk­sis­saan avoi­mesti hyö­kätä perin­teistä jour­na­lis­mia kun­nioit­ta­vien uutis­toi­mis­to­jen työn­te­ki­jöitä vastaan.

Muu­ta­man viime vuo­den kehi­tys on todis­ta­nut aina­kin yhden asian: Sosi­aa­li­nen media tar­vit­see saman­lai­sen pää­toi­mit­ta­ja­vas­tuun kuin perin­tei­nen media.
Ellei näin tehdä, käy kuten Maria Ressa ohjel­massa ker­too:
”Ellei­vät ihmi­set tiedä tosi­asioita, ei heillä ole luot­ta­musta. Ellei ole luot­ta­musta, ei ole edel­ly­tyk­siä demokratiaan.”

Juuri tämä on demo­kra­tian hor­jut­ta­mi­seen täh­tää­vän oikeis­to­po­pu­lis­min stra­te­gia.
Kai­kessa yksinkertaisuudessaan.

https://areena.yle.fi/1-4584886?autoplay=true

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Kotimaa, Media, Ulkomaat Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *