Let’s just lie!

HBO:n vali­koi­missa esi­te­tään jenk­ki­sar­jaa ”The Lou­dest Voice”.
Sarja kuvaa ame­rik­ka­lai­sen Fox­News -uutis­ka­na­van syn­ty­his­to­riaa. Kana­va­han on tun­nettu val­heen rajoille saakka veny­te­tystä jour­na­lis­mis­taan, joka on mul­lis­ta­nut ame­rik­ka­laista tv-kulttuuria.
Donald Trum­pin pre­si­dent­tiy­den edel­ly­tyk­set luo­tiin pit­källe Fox’in toimesta.

Media­guru Robert Mur­doc­hin omis­ta­man kana­van pari vuotta sit­ten edes­men­nyttä pää­toi­mit­taja Robert Ailes’ia sar­jassa näyt­te­lee Rus­sel Crowe.

Jos haluaa ymmär­tää nykyi­sen ”totuu­den­jäl­kei­sen” ajan uuti­sil­miöitä sate­liit­ti­ka­na­villa, prin­tissä, tv’ssä tai somessa, kan­nat­taa pereh­ty­mi­nen aloit­taa tästä sar­jasta. Se ker­too raa­dol­li­sen rehel­li­sesti, mitä tapah­tuu kun uutis­me­dia hyl­kää perin­tei­sen jour­na­lis­min ja ryh­tyy puh­taaksi mielipideorganisaatioksi.

Viih­de­maa­il­massa - sekä kir­jal­li­suu­dessa että elo­ku­vissa - on jo kauan raken­neltu tari­noita, joissa riit­tä­vän suu­ren ihmis­jou­kon mie­li­pi­teitä hal­lit­seva glo­baali media kyke­nee hal­lit­se­maan pörs­siä ja sekä val­tioi­den että soti­laal­lis­ten puo­lus­tus­liit­to­jen päätöksentekoa.

Donald Trum­pin valinta USA:n pre­si­den­tiksi on todiste siitä, että kyseessä ei enää ole pelkkä fik­tio. Tois­tai­seksi Eurooppa, Poh­jois­maista nyt puhu­mat­ta­kaan ovat kou­lu­tusta ja tie­dettä arvos­ta­van his­to­riansa ansiosta hie­man parem­min suojattuja.

Tosin Bri­tan­niassa pää­mi­nis­te­riksi valit­tiin juuri äsken Boris John­son, mies joka valeh­teli Brexit -kam­pan­jas­saan Bri­tan­nian mak­sa­mista kor­vauk­sista EU:lle, jäi val­heis­taan kiinni, mutta sääs­tyi syyt­teiltä.
Roger Ailes’in sanoin: ”We don’t fol­low the news, we make the news!”


Häm­mäs­tyt­tä­västi Robert Ailes’in näköi­seksi tuu­nattu Rus­sel Crowe.

  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter
  • RSS
Kategoria(t): Media, Ulkomaat Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *