Archive for marraskuu, 2015

Kätilöt apuun!

torstai, marraskuu 12th, 2015

Osa ulkomaankauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toi­va­kan hen­ki­lö­koh­tai­sista omis­tuk­sista on vero­suun­nit­te­lusyistä jär­jes­telty bel­gia­lai­sen yhtiön kautta. Minis­te­rin mukaan menet­tely on nor­maa­lia ja hyväksyttävää.

Hal­li­tuk­sen liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­teri Anne Ber­ner puo­les­taan oli vielä tou­ko­kuu­hun saakka luxen­bur­gi­lai­sen vero­pa­ra­tii­siyh­tiön Saltri II LuxCo -yhtiön hal­li­tuk­sessa. Hänelle tuli kiire jät­tää eron­pyyn­tönsä tou­ko­kuussa, kun kutsu hal­li­tuk­seen tuli.

Pää­mi­nis­teri Juha Sipilä itse on pääs­syt jul­ki­suu­teen paitsi yri­tyk­sensä myyn­nillä, myös sijoi­tus­yh­tiö For­tel Inves­tin avulla las­tensa hyväksi teke­mäs­tään omai­suus­jär­jes­te­lystä. Yhtiö on toi­min­tansa aikana jaka­nut per­heen­jä­se­nil­leen osin­koina 8,9 mil­joo­naa euroa. Pää­mi­nis­teri itse on hyö­dyn­tä­nyt vero­suun­nit­te­lus­saan ns. kapi­ta­li­saa­tio­so­pi­muk­sia, jota mah­dol­lis­ta­vat osinko- ja myyn­ti­voit­to­ve­ro­tuk­sen siir­tä­mistä eteen­päin halut­tuun ajakohtaan.

Hal­li­tuk­sessa on siis aina­kin kolme minis­te­riä, jotka ovat hen­ki­lö­koh­tai­sesti erit­täin hyvin pereh­ty­neet lail­li­sen vero­suun­nit­te­lun mah­dol­li­suuk­siin. Vii­mei­sim­pänä jul­ki­suu­teen pääs­syt minis­teri Toi­vakka valai­see aiheen moraa­li­puolta seu­raa­vasti:
“Jos val­lit­se­van moraa­lin ja lail­li­suu­den välillä on ero, niin siitä pitää kes­kus­tella ja muut­taa lainsäädäntöä”.

Mitä­hän minis­te­rit Sipilä, Ber­ner ja Toi­vakka mah­dol­li­sesta ris­ti­rii­dasta itse mah­ta­vat tuu­mia?
Oli­si­ko­han täl­lai­sen menon sal­li­mi­nen itselle ja saman­ai­kai­nen toi­meen­tu­loa kiris­tävä pak­ko­la­kien sää­tä­mi­nen toi­sille mah­dol­li­sesti jol­la­kin tavalla “moraa­li­sesti ristiriitaista”?

Pitäi­sikö lait­taa pari käti­löä tätä ris­ti­rii­taa pää­mi­nis­te­ril­lemme avaamaan?