Archive for maaliskuu, 2015

Taloustieteen höyhensarjaa

torstai, maaliskuu 12th, 2015

Björn Wahl­roos on osta­nut (tai saa­nut?) Hesa­rin verk­ko­si­vulta main­osai­kaa uudelle kir­jal­leen “Talou­den 10 tuhoi­sinta aja­tusta.” Tois­tai­seksi ilmes­ty­mät­tö­män kir­jan mai­nos­teks­tissä Nalle kut­suu rans­ka­lais­pro­fes­sori Tho­mas Piket­tyä “pop-ekonomistiksi”.

Tho­mas Piketty tuli tun­ne­tuksi tut­ki­malla USA:ssa vero­tus­tie­to­jen avulla omai­suus­mas­so­jen ker­ty­mi­sen his­to­riaa, tuot­toa ja vero­tusta yli sadan vuo­den ajalta. Koti­maansa Rans­kan varal­li­suus­tie­toja hän tutki yli 300 vuo­den aika­jak­solta. Piketty tii­visti tut­ki­muk­sensa hie­man alle 1000 -sivui­seen kir­jaan, josta tuli USA:ssa best­sel­ler. Mate­ri­aa­lia olisi ollut plak­ka­rissa lähes 10:een vas­taa­van­ko­koi­seen teok­seen. Aiem­min hän on jul­kais­sut 3 vas­taa­vaa talous­tie­teel­listä järkälettä.

Björn Wahl­roos on kir­joit­ta­nut pari taloutta käsit­te­le­vää kir­jaa, molem­mat puh­taasti omista mie­li­pi­teis­tään ja muis­te­lois­taan ja ilman var­si­naista tut­ki­musai­neis­toa.
Kir­joi­tus­tyy­listä voi epäillä hänen “kir­joit­ta­neen” pää­asiassa sane­lu­ko­neelle, josta pal­kattu ammat­ti­lai­nen on koon­nut jori­nat kirjaksi.

Kum­pi­ko­han kir­jai­li­joista mah­taa parem­min sopia “pop-ekonomisti” -määritelmään?