Archive for helmikuu, 2015

Liberaalia arvovalintavaikuttamista

torstai, helmikuu 26th, 2015

Hel­sin­gin Sano­mat syn­tyi v. 1889 puh­taasti hel­sin­ki­läis­ten uutis­leh­deksi. Se pyr­kii nykyi­sestä val­ta­kun­nal­li­sesta paa­lu­pai­kas­taan huo­li­matta sin­nik­käästi edel­leen var­je­le­maan myös pai­kal­lis­leh­den ima­go­aan.
Leh­den perus­ta­ja­su­vun vii­mei­nen pää­toi­mit­taja Aatos Erkko toi­voi v. 2006 leh­den “jat­ka­van libe­raa­lilla lin­jal­laan.” Sana “libe­raali” tar­koit­taa sekä vapaa­mie­li­syyttä että mark­ki­na­li­be­ra­lis­mia.
On kiin­nos­ta­vaa, että v. 2013 leh­den verk­ko­si­vus­tolle ilmes­ty­neessä “Hel­sin­gin Sano­mien peri­aa­te­linja” -artik­ke­lissa sanaa “libe­raali” ei enää esiinny. Päi­vän­po­li­tiik­kaan ank­ku­roi­tuna leh­den poliit­ti­nen koti on perus­ta­mi­ses­taan alkaen ollut suo­men­kie­lis­ten oikeis­to­puo­luei­den sii­mek­sessä, tällä het­kellä tuota leh­väs­töä kan­nat­te­lee Kokoomus.

Tätä taus­taa vas­ten on media­tut­ki­muk­sen näkö­kul­masta opet­ta­vaista seu­rata, miten lehti juuri tällä het­kellä suh­tau­tuu Kokoo­mus­ve­toi­sen hal­li­tuk­sen Hel­sin­kiä ja pää­kau­pun­ki­seu­tua sor­si­vaan poli­tiik­kaan. Ensin Kokoo­mus torp­pasi Hel­sin­gin kau­pun­gin kan­nat­ta­man met­ro­po­li­hank­keen, joka olisi toteu­tues­saan luo­nut ryh­tiä Hel­sin­gin ja koko PK -seu­dun infra­struk­tuu­rin kehit­tä­mi­seen kal­lista asu­mista, asuk­kai­den liik­ku­mista sekä yri­tys­ten työ­voi­man saan­tia hel­pot­ta­vaan suun­taan. Heti perään Kokoo­mus antoi armo­nis­kun Pisa­ra­ra­dalle, jota sitä­kin pidet­tiin kau­pun­gin sump­puun­tu­van rai­de­lii­ken­teen vält­tä­mät­tö­mänä sol­mu­na­vaa­jana, joka olisi hel­pot­ta­nut myös val­ta­kun­nal­lista raideliikennettä.

To 26.2 lehti kir­joit­taa otsi­kolla “Pisara romutti luot­ta­muk­sen”, miten val­tio petti lupauk­sensa. Siis val­tio, ei Kokoo­mus. Kaikki artik­ke­lin puo­luetta arvos­te­le­vat lausun­not ovat vir­ka­mies­ten suu­hun lai­tet­tuja lai­nauk­sia. Koko aukea­man jutussa Kokoo­muk­sen vas­tuuta häi­vyt­tä­vää esil­le­pa­noa tehos­te­taan eril­li­sellä artik­ke­lilla, otsi­kolla “Rinne ja Stubb kina­si­vat Pisa­rasta vii­mei­seen asti”. Anne­taan ymmär­tää, että kyse oli­kin kah­den puheen­joh­ta­jan hen­ki­lö­koh­tai­sesta kiistasta.

Leh­den linja on läpi­nä­ky­vän puo­lu­eel­li­nen. Omaa poliit­tista vii­te­ryh­mää ei  toi­mit­ta­jien omissa osuuk­sissa arvos­tella, ei sit­ten mil­lään.
Voimme vain kuvi­tella, mil­lai­sia otsi­koita, pää­kir­joi­tuk­sia ja omien toi­mit­ta­jien kolum­neja sivuilta löy­tyisi siinä tapauk­sessa, että hank­kei­den torp­paaja löy­tyi­si­kin poliit­ti­sesta vasem­mis­tosta tai - ehkä vielä pahem­paa - agraaripuolueestamme

Puolue, joka ei osannut valehdella”

sunnuntai, helmikuu 8th, 2015

Mitä tapah­tuisi, jos poliit­ti­set puo­lu­eemme jon­kin­lai­sen ulkoa­va­ruu­del­li­sen ener­gia­pur­kauk­sen joh­dosta yht’äkkiä ker­toi­si­vat rehel­li­sesti itses­tään ja kannattajistaan?

RKP ker­toisi, että “javisst, me ollaan se kie­li­puo­lue, jonka kan­nat­ta­jien jou­kossa täällä Eirassa ja Kulos­aa­ressa on suu­rin osa maan super­rik­kaista. Ja ihan kai­kil­la­han meillä on pää­oma­tu­loja, förstås.”

Kokoo­mus voisi sanoa avoi­mesti, että “mei­dän kan­nat­ta­jat on pää­asiassa yrit­tä­jiä, koroilla elä­viä, ylem­män kes­ki­luo­kan pal­kan­saa­jia sekä koto­aan eksy­neitä, elii­tin elin­ta­poja osa­mak­sulla mat­ki­via köy­hiä. Pää­oma­tu­loja meillä on, eksy­neitä lukuun otta­matta, kohtuullisesti.”

Kes­kus­ta­puo­lue kir­joit­taisi Maa­seu­dun Tule­vai­suu­dessa, että “me vil­jel­lään maata ja sit­ten kun on vil­jelty, men­nään lyp­sylle. Pide­tään Suomi ruu­assa. Kau­pun­ki­lai­sille nau­res­kel­laan, kun eihän ne onnet­to­mat edes tiedä mistä se ruoka tulee ja kana pis­sii. Meitä on koko ajan vähem­män ja vähem­män, mutta onneksi kau­pun­kei­hin muut­ta­neet suku­lai­set meitä vielä äänes­tää“

Dema­rit ker­toi­si­vat, että “meitä kan­nat­ta­vat ihmi­set, jotka saa­vat palk­kaa lihas­työ­voi­mansa myy­mi­sestä työ­mark­ki­noilla par­hai­ten mak­sa­ville työ­nan­ta­jille. Jou­kossa on myös sen ver­ran kou­lu­te­tum­paa poruk­kaa, että ovat pääs­seet sisä­töi­hin. Pää­oma­tu­loja ei ole.”

Per­sut pal­jas­tai­si­vat, että “eihän meitä edes olisi ilman mei­dän Timoa. Krei­kan kriisi tuli tai­vaan lah­jana edel­lis­ten vaa­lien alla. Sitä yri­te­tään vielä ennen vaa­leja läm­mi­tellä, lisäksi ollaan toi­vottu edes pientä mamu­häs­säk­kää tai jota­kin uutta type­rää EU -direk­tii­viä. Mutta ei oo näky­nyt, ja kan­na­tus vaan laskee”

Vasem­mis­to­liitto avau­tuu, että “meillä on osa niitä, jotka eivät vielä ole havain­neet Neu­vos­to­lii­ton hajon­neen. On myös opis­ke­li­joita, työt­tö­miä, wan­nabe -tai­tei­li­joita sekä elä­män­ta­pa­toi­si­na­jat­te­li­joita. Mer­kit­tävä osa kan­nat­ta­jiemme talous­me­noista rahoi­te­taan tulonsiirroilla.”

Vih­reät sanoi­si­vat rehel­li­syy­den puus­kas­saan, että “mei­dän kan­nat­ta­jat on luon­toih­mi­siä, paitsi ei sit­ten, jos se (luonto) tun­kee liian lähelle. Mei­dän ihai­lema luonto on yleensä vähän kau­em­pana, toi­saalla, yleensä muut­to­tap­pio­alueilla. City­ka­nit on ihania”

Kris­til­li­set ker­toi­si­vat edel­leen “rat­sas­ta­vansa aaseilla eduskuntaan.”