Archive for marraskuu, 2014

Kuunnellaan, kun kokemus puhuu!

sunnuntai, marraskuu 16th, 2014

Kulu­neella vii­kolla kuul­tiin kaksi pai­na­vaa puheen­vuo­roa poli­tii­kan kon­ka­reilta. Ensin pre­si­dentti Sauli Nii­nistö runt­tasi vuo­desta 2007 har­joi­te­tun hal­li­tuk­sen talous­po­li­tii­kan mie­li­ku­va­po­li­tii­kaksi. Oli annettu ymmär­tää, mutta ei oltu ymmär­retty antaa. Nimit­täin lakie­si­tyk­siä edus­kun­nalle.
Kri­tiikki on vähin­tään­kin oikeu­tet­tua. Mie­li­ku­va­po­li­tii­kan kapel­li­mes­tari Jyrki Katai­nen siir­tyi 11:llä het­kellä kes­ken teat­te­rin Brys­se­liin joh­ta­maan isom­paa mielikuvabrändiä.

Media sai Nii­nis­töltä osansa, myös syystä. Oikeis­to­ve­toi­sen median tuut­taama Katai­sen mark­ki­na­li­be­raa­lin hype­tyk­sen kri­tii­ki­tön tois­ta­mi­nen on ollut vas­ten­mie­listä seu­rat­ta­vaa. Uni­luk­ka­reita on toki ollut, mutta print­ti­me­diassa ne ovat jää­neet muu­ta­miin yksit­täi­siin, esi­merk­kinä vaik­kapa Raimo Sai­lak­sen kirjoitukset.

Toi­nen kon­kari, Esko Aho tuo­mitsi v. 2005 aloi­te­tun nk. “poliit­tis­ten val­tio­sih­tee­rien” jär­jes­tel­män. Termi tar­koit­taa minis­te­reille annet­tua oikeutta pal­kata itsel­leen mää­rä­ai­kai­nen avus­tava sih­teeri asioi­den val­mis­te­luun. Kyseessä ei siten ole luot­ta­mus­hen­kilö eikä vir­ka­mies, vaan jota­kin tältä väliltä. Asema (kiin­teä palkka) täyt­tää vir­ka­mie­hen tun­nus­mer­kin, mutta teh­tävä (minis­te­rin avus­ta­mi­nen) viit­taa luot­ta­mus­toi­meen. Ahon mukaan jär­jes­telmä on hidas­ta­nut mm. Soten val­mis­te­lua niin, että sii­hen on saatu kulu­maan mer­kit­tä­västi pidempi aika, mikä kului Suo­men liit­ty­mi­seen EU:iin.
Ver­taus on erin­omai­nen, vaikka Soten koh­dalla vii­vettä on aiheu­tu­nut myös yksi­tyi­sen ter­veysklus­te­rin voi­mal­li­sesta lobbauksesta.

Suo­mella ei olisi ollut varaa hal­li­tuk­sen mie­li­ku­va­po­li­ti­koin­tiin eikä poliit­ti­siin val­tio­sih­tee­rei­hin. Nyt sitä on entistä vähem­män. Eri asia on, riit­tääkö puo­luei­den sel­kä­ranka totea­maan tämän itse, vai tar­vi­taanko sii­hen kan­san tuo­mio.
Mutta mikä puo­lue uskal­taisi ottaa sih­tee­ri­jär­jes­tel­män lopet­ta­mi­sen vaaliteemakseen?

Terveyttä” kaupan!

tiistai, marraskuu 11th, 2014

Kokoo­muk­sen ja RKP:n suun­nasta on sote -rat­kai­sun tii­moilta esi­tetty suo­ria vaa­ti­muk­sia yksi­tyi­sen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon parem­masta huo­mioi­mi­sesta. Mm. Kimmo Sasi, Carl Haglund  ja Laura Räty ovat olleet asiassa aktiivisia.

Äsket­täin Salossa pal­jas­tui, että yksi­tyi­sen van­hus­ten­hoi­to­fir­man omis­ta­jaa epäil­lään vah­voin perus­tein asiak­kaansa mur­hasta, motii­vina tämän omai­suu­den kaval­ta­mi­sen peittely.

Tuore uutinen Hel­sin­gissa huu­me­re­sep­tejä ilman kyse­lyitä ja ilman kuit­tia tapah­tu­neista mak­susta kir­joit­ta­van yksi­tyi­sen “ter­veys­a­se­man” toi­min­nasta edus­taa samaa kate­go­riaa: Ahneus on ainoa kan­tava motiivi toiminnalle.

Saman­suun­tai­sia uuti­sia kan­tau­tuu sään­nöl­li­sesti val­ta­kun­nal­lis­ten van­hus­ten “hoi­va­koti” -bis­nestä pyö­rit­tä­vien fir­mo­jen suunnalta.

Val­ta­kun­nal­li­set ter­veys­yri­tyk­set ovat jää­neet tois­tu­vasti kiinni euroop­pa­lais­ten vero­pa­ra­tii­sien hyväk­si­käy­töstä vero­jen minimointitarkoituksessa.

Täl­lai­se­nako sote­kaa­ta­jien puu­ha­mie­het ja -nai­set näke­vät suo­ma­lai­sen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon tulevaisuuden?

PALKKAVEROTUKSEN ULKOISTAMISTA

maanantai, marraskuu 3rd, 2014

Mediamme vero­kes­kus­telu on sen ver­ran kor­rup­toi­tu­nutta, että tar­vi­taan tam­pe­re­lai­nen talous­pro­fes­sori totea­maan perus­asiat. Meillä on päi­vi­telty pit­kään sitä, miksi yksi­tyi­nen ter­vey­den­huolto näyt­tää lää­kä­rei­den kes­kuu­dessa ole­van parempi pal­kan­mak­saja kuin julkinen.

Seli­tys on Tam­pe­reen Yli­opis­ton talous­pro­fes­sori Matti Tuo­ma­lan mukaan yksin­ker­tai­nen: Yri­tyk­sissä on vuo­den 1993 vero­uu­dis­tuk­sen jäl­keen voitu lail­li­sesti mak­saa palk­koja pää­oma­tu­loina. Ja, kuten tie­dämme, pää­oma­tu­lo­ve­ro­tus ei ole progres­sii­vista, kuten palk­ka­vero.  Tai no, onhan se: Pää­oma­tu­loista mak­se­taan 50 000 euroon saakka 30 % veroa ja ylit­tä­vältä osalta 32 %.
Huima progres­sio, vai mitä?

On käsit­tä­mä­töntä, miten eriar­voi­sesti palkka- ja pää­oma­tu­loja vero­te­taan. Ja sit­ten häm­mäs­tel­lään sil­mät pyö­reinä, että miksi se jul­ki­nen ter­vey­den­huolto tulee noin pal­jon yksi­tyistä kal­liim­maksi. Vas­taus: Siksi, että yksi­tyi­sellä puo­lella veron­kierto on lail­lista, kun taas jul­ki­nen puoli pidät­tää verot tau­lu­koi­den mukaan.

Tässä olisi dema­reil­le­kin ihan oikea vaa­li­teema kalas­tus­mak­su­jen tilalle.