Archive for kesäkuu, 2014

Journalistista arvovalintavaikuttamista, osa X.

tiistai, kesäkuu 3rd, 2014

SDP:n ja Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­va­lin­toi­hin liit­tyvä Hel­sin­gin Sano­mien kir­joit­telu tar­joaa erin­omai­sen alus­tan vii­pa­loida leh­den kir­joit­te­lun pai­no­tuk­sia ns. riip­pu­mat­to­muu­den näkö­kul­masta. Käsit­te­ly­ta­po­jen ero on kuin yöllä ja päi­vällä. Hesari esit­te­lee 3.5. Kokoo­muk­sen pj -kan­di­daat­teja jutus­saan ”Vapaa­vuori: EU:n ilmas­to­ta­voit­teet ja teol­li­suu­den pako yhdis­tetty toi­siinsa epä­rei­lusti”. Tässä kir­joi­tuk­sessa, kuten muis­sa­kin tähä­nas­ti­sissa Kokoo­muk­sen pj -kil­pai­lua käsit­te­le­vissä, henki on nos­tat­tava ja eteen­päin kat­sova, otsi­kointi sopi­van pro­vo­ka­tii­vista mutta asial­lista. Kan­di­daa­tit esi­tel­lään kor­kealle viri­te­tyllä hype­tyk­sellä ja toi­nen tois­taan edus­ta­vam­milla argu­men­teilla. Pekka Tii­li­kai­nen sanoisi, että ”ilmassa on suu­ren urhei­lu­juh­lan tuntua”.

Ei tar­vitse kuin vil­kaista muu­ta­man vii­kon takai­sen SDP:n puheen­joh­ta­ja­vaa­lia edel­tä­neen kir­joit­te­lun otsi­koin­tia, kun eron huo­maa:
”Ala­ku­loi­nen joh­ta­ja­kisa”, 1.5
”Kovat pii­pussa dema­ri­pe­lissä: Tommi Län­ti­nen pulaan jou­tu­neen Urpi­lai­sen tueksi”, 2.5
”Onko aika aja­nut SDP:n ohi?”, 8.5

Ja Rin­teen valin­nan jäl­keen:

SDP otti loi­kan tun­te­mat­to­maan”, 10.5
”Rin­teen valinta aiheutti SDP:ssä häm­men­nystä”, 10.5
”Rinne jou­tui pak­ko­ra­koon”, 11.5

Dema­rei­den koh­dalla dis­kurssi kei­kah­taa häm­men­nystä, tap­pio­mie­lia­laa ja hie­man komiik­kaa­kin sisäl­tä­vään argu­men­toin­tiin.
Leh­den tahol­ta­han tämän­suun­tai­set väit­teet tie­ten­kin kiel­le­tään. Ja leh­teä lukeva yleisö lie­nee tämän­kal­tai­seen puo­lu­eel­li­suu­teen jo niin tot­tu­nut, ettei havaitse siinä mitään kummallista.

Olen kut­su­nut tätä neut­raa­lin uutis­toi­mit­ta­mi­sen vale­kaa­puun pii­lo­tet­tua ideo­lo­gista aivo­pe­sua jour­na­lis­ti­seksi arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­seksi. Infor­maa­tio­yh­teis­kun­nassa sen kan­sa­lais­ten arvo­maa­il­maa vää­ris­tävä vai­ku­tus ei ole vähäinen.

Yhdys­val­ta­lai­nen senaat­tori Hiram John­son lausui aika­naan, että ”kun sota julis­te­taan, on totuus sen ensim­mäi­nen uhri”. Kil­pailu infor­maa­tion ensi-iskusta on edel­leen totista totta myös var­si­nai­sessa sodan­käyn­nissä. Esi­merk­kejä on lähi­his­to­riassa tul­vi­malla, vii­mei­sin niistä liit­tyy Ukrai­naa kos­ke­vaan uutisoitiin.